BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2772/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐTHỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THUỘC THẨMQUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ TƯ PHÁP

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13tháng 3 năm 2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơcấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị địnhliên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/2/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tụchành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hànhchính;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Bổtrợ tư pháp và Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính mới ban hànhtrong lĩnh vực giám định tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tư pháp (theoPhụ lục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực giám định tư pháp thuộcphạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3.Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Bổ trợ tưpháp, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Văn phòng Chính phủ (để biết);
- Cục Kiểm soát TTHC (để biết);
- Cổng thông tin điện tử (để công khai);
- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để công bố);
- Lưu: VT, BTTP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thúy Hiền

PHỤ LỤC

THỦTỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THUỘC PHẠM VI CHỨCNĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TƯ PHÁP

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Số hồ sơ TTHC(1)

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế(2)

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

A. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1.

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp

Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 27/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giám định tư pháp

Giám định tư pháp

Sở Tư pháp

2.

Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp

Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 27/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giám định tư pháp

Giám định tư pháp

Sở Tư pháp

3.

Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp

Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 27/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giám định tư pháp

Giám định tư pháp

Sở Tư pháp

4.

Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp

Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 27/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giám định tư pháp

Giám định tư pháp

Sở Tư pháp

5.

Chấm dứt hoạt động Văn phòng giám định tư pháp

Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 27/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giám định tư pháp.

Giám định tư pháp

Sở Tư pháp

II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNHCHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TƯ PHÁP

1. Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, cấplại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp

- Trình tự thực hiện:

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngàythay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật của Văn phòng,danh sách thành viên hợp danh, Văn phòng giám định tư pháp phải gửi đơn đề nghịcấp lại Giấy đăng ký hoạt động kèm theo Giấy đăng ký hoạt động cũ đến Sở Tưpháp, nơi đã đăng ký hoạt động.

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi nhậnđược hồ sơ hợp lệ của Văn phòng giám định tư pháp xin thay đổi tên gọi, địa chỉtrụ sở, người đại diện theo pháp luật, danh sách thành viên hợp danh, Sở Tư phápcó trách nhiệm xem xét, cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng giám địnhtư pháp. Trường hợp không cấp lại Giấy đăng ký hoạt động thì phải thông báobằng văn bản và nêu rõ lý do. Văn phòng giám định tư pháp bị từ chối cấp lạiGiấy đăng ký hoạt động có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của phápluật.

- Cách thức thực hiện: Hồ sơ được gửitrực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu chính đến Sở Tư pháp, nơi đã đăng ký hoạtđộng.

- Thành phần hồ sơ: Đơn đề nghị cấp lạiGiấy đăng ký hoạt động..

- Số lượng hồ sơ: Không có quy định.

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Văn phòng giám định tư pháp.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: SởTư pháp.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Vănphòng giám định tư pháp được cấp lại Giấy đăng ký hoạt động.

- Lệ phí (nếu có): Không có quy định

- Tên mẫuđơn, mẫu tờ khai: Không có quy định.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hànhchính (nếu có): Không có.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:Nghịđịnh 85/2013/NĐ-CP ngày 27/9/2013 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luậtgiám định tư pháp.

2. Xin phép thay đổi, bổ sung lĩnh vực giámđịnh của Văn phòng giám định tư pháp

- Trình tự thực hiện: Trong thời hạn 30ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của Văn phòng giám định tư pháp xinthay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định, Giám đốc Sở Tư pháp xem xét, thẩm định,thống nhất ý kiến với người đứng đầu cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấptỉnh quản lý lĩnh vực giám định tư pháp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấptỉnh xem xét, quyết định.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Sở Tư pháptrình hồ sơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định cho phépthay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định. Trường hợp không cho phép thay đổi, bổsung lĩnh vực giám định thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. Vănphòng giám định tư pháp bị từ chối thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định cóquyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

Trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày được Chủ tịchỦy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cho phép thay đổi, bổ sung lĩnh vực giámđịnh, Văn phòng giám định tư pháp thực hiện đăng ký nội dung thay đổi, bổ sungtại Sở Tư pháp; quá thời hạn nêu trên, Văn phòng giám định tư pháp không thựchiện đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định thì quyết định cho phép thayđổi, bổ sung lĩnh vực giám định hết hiệu lực.

- Cách thức thực hiện: Hồ sơ được gửitrực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu chính đến Sở Tư pháp, nơi đăng ký hoạtđộng.

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn xin phép thay đổi, bổ sung lĩnh vực giámđịnh;

+ Đề án về việc thay đổi, bổ sung lĩnh vực giámđịnh, trong đó nêu rõ điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị,phương tiện giám định theo quy định của Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý chuyên mônvề lĩnh vực giám định và kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với việc thayđổi, bổ sung lĩnh vực giám định;

+ Bản sao quyết định bổ nhiệm giám định viên tưpháp phù hợp với việc thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định;

+ Quyết định cho phép thành lập Văn phòng giámđịnh tư pháp đã được cấp.

- Số lượng hồ sơ: Không có quy định.

- Thời hạn giải quyết: 45 ngày.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Văn phòng giám định tư pháp.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: SởTư pháp.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Vănphòng giám định tư pháp được bổ sung thêm lĩnh vực giám định tư pháp.

- Lệ phí (nếu có): Không có quy định.

- Tên mẫuđơn, mẫu tờ khai: Không có quy định.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hànhchính (nếu có): Không có.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật giám định tư pháp năm 2012;

+ Nghị định 85/2013/NĐ-CP ngày 27/9/2013 Quyđịnh chi tiết và biện pháp thi hành Luật giám định tư pháp.

3. Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám địnhtư pháp

- Trình tự thực hiện:

+ Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngàynhận đủ hồ sơ hợp lệ của Văn phòng giám định tư pháp, Sở Tư pháp trình Chủ tịchỦy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định cho phép chuyển đổi loại hình Vănphòng giám định tư pháp. Trong trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bảnvà nêu rõ lý do; người bị từ chối có quyền khiếu nại theo quy định của phápluật.

+ Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngàynhận được văn bản đề nghị của Sở Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xemxét, quyết định cho phép chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp. Trongtrường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do; người bị từchối có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật.

+ Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đượcquyết định cho phép chuyển đổi, Văn phòng giám định tư pháp phải đăng ký hoạtđộng tại Sở Tư pháp. Khi đăng ký, Văn phòng phải có đơn đăng ký hoạt động, bảnsao quyết định cho phép chuyển đổi loại hình Văn phòng và giấy tờ chứng minh cóđủ điều kiện bảo đảm hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp theo Đề ánchuyển đổi loại hình hoạt động.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhậnđược hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng giámđịnh tư pháp chuyển đổi; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêurõ lý do. Văn phòng giám định tư pháp bị từ chối cấp Giấy đăng ký hoạt động cóquyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

+ Văn phòng giám định tư pháp chuyển đổi loạihình được hoạt động kể từ ngày được Sở Tư pháp cấp giấy đăng ký hoạt động, kếthừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và có trách nhiệm lưu trữ toàn bộ hồ sơ, tài liệu của Văn phòng giám định tư pháp trước đó.

- Cách thức thực hiện: Hồ sơ được gửitrực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu chính đến Sở Tư pháp, nơi đăng kýhoạt động.

- Thành phần: Hồ sơ đề nghị chuyển đổiloại hình hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp gồm có:

+ Đơn đề nghị chuyển đổi;

+ Đề án chuyển đổi loại hình hoạt động, trong đónêu rõ lý do chuyển đổi, tình hình tổ chức và hoạt động của Văn phòng giám địnhtư pháp tính đến ngày đề nghị chuyển, đổi, dự kiến về tổ chức, tên gọi, địađiểm đặt trụ sở, nhân sự, điều kiện vật chất, trang thiết bị, phương tiện giámđịnh;

+ Bản sao quyết định bổ nhiệm giám định viên tưpháp là thành viên hợp danh của Văn phòng;

+ Quyết định cho phép thành lập Văn phòng;

+ Dự thảo Quy chế mới về tổ chức, hoạt động củaVăn phòng.

- Số lượng hồ sơ:Không có quyđịnh.

- Thời hạn giải quyết: 17 ngày.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Văn phòng giám định tư pháp có nhu cầu chuyển đổi hình thức hoạt động từ loạihình doanh nghiệp tư nhân sang công ty hợp danh và ngược lại.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: SởTư pháp.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Vănphòng giám định tư pháp đã chuyển đổi xong loại hình.

- Lệ phí (nếu có): Không có quy định.

- Tên mẫuđơn, mẫu tờ khai : Không có quy định

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hànhchính (nếu có): Không có.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:Nghịđịnh 85/2013/NĐ-CP ngày 27/9/2013 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luậtgiám định tư pháp.

4. Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Vănphòng giám định tư pháp

- Trình tự thực hiện:

Sở Tư pháp ra quyết định thu hồi Giấy đăng kýhoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từngày phát hiện Văn phòng giám định tư pháp vi phạm một trong các trường hợp bịthu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp.

Sở Tư pháp có trách nhiệm thông báo bằng văn bảncho Cơ quan thuế, Cơ quan thống kê, Cơ quan công an cấp tỉnh; Ủy ban nhân dâncấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi Văn phòng giám định tư pháp đặt trụ sởvề việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp.

- Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Văn phòng giám định tư pháp.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: SởTư pháp.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Vănphòng giám định tư pháp bị thu hồi giấy phép.

- Lệ phí (nếu có): Không có quy định.

- Tên mẫuđơn, mẫu tờ khai : Không có quy định.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hànhchính (nếu có): Văn phòng giám định tư pháp vi phạm một trong các thủ tụcsau đây thì bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động:

+ Không còn đủ giám định viên tư pháp theo quyđịnh;

+ Thực hiện giám định tư pháp không đúng lĩnhvực đã đăng ký;

+ Vi phạm pháp luật nghiêm trọng hoặc đã bị xửphạt vi phạm hành chính lần thứ hai mà còn tái phạm;

+ Các trường hợp khác theo quy định của phápluật.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:Nghịđịnh 85/2013/NĐ-CP ngày 27/9/2013 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luậtgiám định tư pháp.

5. Chấm dứt hoạt động Văn phòng giám định tưpháp

5.1. Trường hợp Văn phòng giám định tư pháptự chấm dứt hoạt động:

- Trình tự thực hiện:

+ Trong trường hợp Văn phòng giám định tư pháptự chấm dứt hoạt động thì chậm nhất là 30 ngày trước thời điểm dự kiến chấm dứthoạt động, Văn phòng giám định tư pháp phải có báo cáo bằng văn bản gửi Sở Tưpháp, nơi đăng ký hoạt động.

Văn phòng giám định tư pháp phải hoàn thành việcthực hiện giám định đối với các trưng cầu, yêu cầu giám định tư pháp đã tiếpnhận, thanh toán các khoản nợ, làm thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động đã ký vớingười lao động, đăng báo Trung ương hoặc báo địa phương trong hai số liên tiếpvề thời điểm dự kiến chấm dứt hoạt động.

Sở Tư pháp có trách nhiệm thông báo bằng văn bảnvề việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp với Cơ quan thuế, Cơquan thống kê, Cơ quan công an cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy bannhân dân cấp xã nơi Văn phòng giám định tư pháp đặt trụ sở về việc chấm dứthoạt động của Văn phòng giám định tư pháp.

- Cách thức thực hiện: Báo cáo của Vănphòng giám định tư pháp được gửi trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu chínhđến Sở Tư pháp, nơi đăng ký hoạt động.

- Số lượng hồ sơ: Không có quy định

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Văn phòng giám định tư pháp.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: SởTư pháp

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Vănphòng giám định tư pháp bị chấm dứt hoạt động.

- Lệ phí (nếu có): Không có quy định.

- Tên mẫuđơn, mẫu tờ khai : Không có quy định.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hànhchính (nếu có): Không có.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:Nghịđịnh 85/2013/NĐ-CP ngày 27/9/2013 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luậtgiám định tư pháp.

5.2. Trường hợp Văn phòng giám định tư phápchấm dứt hoạt động do bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động

- Trình tự thực hiện:

+ Trường hợp Văn phòng giám định tư pháp chấmdứt hoạt động do bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động thì trong thời hạn 7 ngàylàm việc, kể từ ngày thu hồi Giấy đăng ký hoạt động, Sở Tư pháp có trách nhiệmthông báo bằng văn bản với Cơ quan thuế, Cơ quan thống kê, Cơ quan công an cấptỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi Văn phòng giámđịnh tư pháp đặt trụ sở .

Văn phòng giám định tư pháp có nghĩa vụ thanh toáncác khoản nợ, làm thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động đã ký với người lao độngvà đăng báo Trung ương hoặc báo địa phương trong hai số liên tiếp về việc chấmdứt hoạt động; chuyển hồ sơ lưu trữ về việc thực hiện giám định tư pháp cho SởTư pháp, nơi đăng ký hoạt động.

Đối với yêu cầu giám định đã tiếp nhận mà chưathực hiện thì Văn phòng giám định tư pháp phải trả lại hồ sơ, đối tượng giámđịnh và khoản chi phí giám định đã thu của người trưng cầu, yêu cầu giám định.

- Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Văn phòng giám định tư pháp.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: SởTư pháp.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Vănphòng giám định tư pháp bị chấm dứt hoạt động.

- Lệ phí (nếu có): Không có quy định.

- Tên mẫuđơn, mẫu tờ khai: Không có quy định.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hànhchính (nếu có): Không có.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:Nghịđịnh 85/2013/NĐ-CP ngày 27/9/2013 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luậtgiám định tư pháp.