ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2776/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 30 tháng 12 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨCQUÀ TẶNG CHO NGƯỜI THỌ 70, 75, 80, 85, 95 TUỔI VÀ TRÊN 100 TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHTHỪA THIÊN HUẾ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002 và các vănbản pháp quy hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của LuậtNgười cao tuổi;

Căn cứ Thông tư số 21/2011/TT-BTC ngày 18 tháng 02năm 2011 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏeban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ và biểu dươngkhen thưởng người cao tuổi;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trìnhsố 3213/TTr-STC ngày 11 tháng 12 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức quà tặng cho người thọ 70,75, 80, 85, 95 tuổi và trên 100 tuổi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế với mức200.000 đồng/người, bao gồm cả hiện vật (nếu có).

Điều 2. Nguồn kinh phí tổ chức tặng quà chúcthọ, mừng thọ cho người cao tuổi được cân đối trong dự toán chi thường xuyên hàngnăm của ngân sách các huyện, các thị xã và Thành phố Huế.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực thi hành kểtừ ngày ký và thay thế Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của UBND tỉnhThừa Thiên Huế về việc quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổigiai đoạn 2013-2015.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc cácSở: Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnhvà Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TT HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Lưu VT, TC, XH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Dung