HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 278-CT

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 1985

QUYẾT ĐỊNH

SỬALẠI MỘT ĐIỂM CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 108-HĐBT NGÀY 5-4-1985 VỀ VIỆC THÀNH LẬP LIÊNHIỆP CÁC XÍ NGHIỆP THUỐC LÁ VIỆT NAM

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Xét đề nghị của Bộ Công nghiệpthực phẩm tại công văn số 581-CNTP/TCCB ngày 20-8-1985 về việc thay đổi địađiểm đóng trụ sở của Liên hiệp các xí nghiệp thuốc lá Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

1. Sửa lại điểm cuối trong điều 1của Nghị định số 108-HĐBT ngày 5-4-1985 như sau:

“Trụ sở của Liên hiệp các xí nghiệpthuốc lá Việt Nam đóng tại thành phố Hồ Chí Minh”.

2. Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồngBộ trưởng, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp thực phẩm, Thủ trưởng các ngành có liênquan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trungương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
PHÓ CHỦ TỊCH
Tố Hữu