ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 278/QĐ-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 11 năm 1979

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP TỔ CHỨC THU MUA Ở CÁC HUYỆN NGOẠI THÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luậttổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban Hành chánh các cấp ngày 27-10-1962 ;
- Căn cứ Nghị quyết số 33-CP ngày 04-02-1978 của Hội đồng Chánh phủ về việc bổsung nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của chánh quyền Nhà nước cấp huyệntrong lĩnh vực quản lý kinh tế ;
- Căn cứ quyết định số 37/QĐ-UB ngày 23-2-1979 của Ủy ban nhân dân thành phố vềphân cấp quản lý cho Ủy ban nhân dân quận,huyện và cơ cấu tổ chức khối cơ quanchính quyền quận, huyện ;
- Xét yêu cầu về tổ chức quản lý thống nhất việc thu mua, khai thác nắm nguồnhàng nông sản thực phẩm trên địa bàn huyện, nhằm tập trung cao độ nguồn hàngvào Nhà nước phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân ;
- Xét đề nghị của các đồng chí Giám đốc Sở Thương nghiệp và Trưởng Ban Tổ chứcchính quyền thành phố,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay thành lập các tổ chức thu mua ở các huyện ngoại thànhnhư sau :

1. Ở mỗi huyện Củ Chi, Thủ Đức,Hóc Môn : thành lập một Công ty Đại lý thu mua nông sản thực phẩm trực thuộc Ủyban nhân dân huyện. Công ty thống nhất thu mua, tập trung nguồn hàng hóa nôngsản thực phẩm trên địa bàn huyện, để làm nghĩa vụ giao nộp sản phẩm của huyệncho thành phố và trung ương, và tổ chức phân phối phần được phép để lại huyệngóp phần chăm lo đời sống nhân dân trong huyện.

Công ty Đại lý thu mua huyện làđơn vị kinh tế có tư cách pháp nhân, kinh doanh theo chế độ hạch toán kinh tếđộc lập, được sử dụng con dấu riêng, được cấp vốn, vay vốn và mở tài khoản ởNgân hàng theo quy định của Nhà nước. Công ty Đại lý thu mua chịu sự quản lý,chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện (Ban Vật tư – thương nghiệp - đời sống giúpỦy ban quản lý và chỉ đạo), đồng thời chịu sự chỉ đạo của Sở Thương nghiệp trêncác mặt chánh sách, chế độ và nghiệp vụ, kỹ thuật. Công ty Đại lý thu mua quanhệ kinh tế với các Công ty chuyên doanh thuộc Sở Thương nghiệp theo chỉ tiêu kếhoạch Nhà nước và hợp đồng kinh tế.

2. Ở mỗi huyện Nhà Bè, BìnhChánh, Duyên Hải được phép thành lập một Cửa hàng Đại lý thu mua là đơn vị kinhdoanh hạch toán kinh tế định mức, trực thuộc Công ty tổng hợp bán lẻ huyện, doỦy ban nhân dân huyện ra quyết định thành lập.

Vốn hoạt động kinh doanh của Cửahàng do Công ty tổng hợp bán lẻ huyện cấp theo các định Mức vốn được Ủy bannhân dân huyện xét duyệt cho Công ty tổng hợp bán lẻ (nếu mới thành lập chưa cóvốn, Công ty tổng hợp bán lẻ làm kế hoạch tài vụ bổ sung, xin Ủy ban nhân dânhuyện xét duyệt). Cửa hàng được sử dụng con dấu riêng để giao dịch trong hoạtđộng kinh doanh theo thể thức và mẫu mực Nhà nước quy định.

Điều 2.- Công ty, Cửa hàng có nhiệm vụ :

- Điều tra nắm vững các nguồnhàng nông sản thực phẩm trong huyện, đặt quan hệ thu mua và ký hợp đồng kinh tếhai chiều với các cơ sở sản xuất, nông nghiệp trong huyện (HTX nông nghiệp, tậpđoàn sản xuất, các hộ gia đình xã viên và nông dân cá thể, trừ các nông trườngquốc doanh do các Công ty cấp 2 phụ trách thu mua) ; đồng thời bám sát sản xuấtvà cùng các ngành có liên quan có trách nhiệm giúp đỡ các cơ sở này giải quyếttốt các khó khăn vướng mắc trong quá trình sản xuất và thi hành hợp đồng.

- Tổ chức thu mua toàn bộ nôngsản thực phẩm trên địa bàn huyện, bao gồm phần giao nộp nghĩa vụ cho thành phốvà trung ương theo chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước và phần để lại phân phối tiêudùng trong huyện (có thể ủy thác cho HTX mua bán xã thu mua ở các vùng sản xuấtphân tán).

- Cung ứng nông sản thực phẩmthuộc diện thành phố và trung ương thống nhất quản lý cho các Công ty chuyênngành của thành phố và của trung ương theo đúng chỉ tiêu điều động của Ủy bannhân dân thành phố phân bổ cho huyện và hợp đồng kinh tế do Công ty huyện kýkết với Công ty thành phố.

- Phân phối, bán lẻ các mặt hàngnông sản thực phẩm cho công nhân viên chức và nhân dân trong huyện (kể cả côngnhân viên chức các cơ quan, xí nghiệp của thành phố và trung ương đóng tạihuyện) theo đúng chính sách, chế độ, tiêu chuẩn định lượng của Nhà nước.

- Gia công và tự sản xuất, chếbiến tại chỗ một số mặt hàng thực phẩm như : đậu phụ, bánh kẹo, nước chấm,tương, chao,... mà nguyên liệu là nông sản sẵn có ở địa phương và nằm trong qũyhàng hóa của huyện.

- Tổ chức dự trữ hàng hóa ở mứcđộ cần thiết cho công tác phân phối ở huyện, phù hợp với định mức tồn kho quyđịnh cho khâu huyện.

- Chấp hành nghiêm chỉnh cácchính sách, chế độ và các quy định của Nhà nước và Ủy ban nhân dân thành phố vềthu mua nông sản thực phẩm, về quản lý kinh tế tài chánh, làm tròn nghĩa vụ nộpngân sách địa phương.

- Không ngừng nâng cao trình độchính trị, văn hóa, kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên môn và chăm lo đời sống vậtchất, tinh thần cho cán bộ, công nhân, viên chức, của đơn vị.

Điều 3.- Cơ cấu và tổ chức của công ty gồm có :

1. Công ty do Chủ nhiệm phụtrách chung và có từ 1 đến 2 Phó Chủ nhiệm giúp việc Chủ nhiệm.

2. Bộ máy công ty phải hết sứctinh, gọn, có hiệu lực, tỷ lệ lao động gián tiếp của Công ty không được vượtmức quy định của Nhà nước. Bộ máy Công ty do Ủy ban nhân dân huyện quyết địnhtheo sự hướng dẫn của Sở Thương nghiệp.

3. Màng lưới kinh doanh của Côngty gồm có :

a) Cửa hàng thu mua kiêm bán lẻnông sản thực phẩm ở thị trấn huyện.

b) Các cửa hàng thu mua kiêm bánlẻ nông sản thực phẩm ở các khu vực liên xã,

c) Xưởng sản xuất, chế biến, lòmỗ,…

Các cửa hàng, xưởng trên là đơnvị hạch toán kinh tế định mức trực thuộc Công ty, được sử dụng con dấu riêng đểgiao dịch trong hoạt động kinh doanh.

Điều 4.- Bộ máy tổ chức của Cửa hàng thu mua nông sản thực phẩmkiêm bán lẻ ở các huyện Nhà Bè, Bình Chánh, Duyên Hải phải tinh giảm theo đúngtính chất là đơn vị kinh doanh, hạch toán kinh tế định mức, thuộc Công ty tổnghợp bán lẻ huyện. Tùy theo yêu cầu kinh doanh cửa hàng có các điểm thu mua kiêmbán lẻ ở các khu vực liên xã.

Điều 5.- Sở Thương nghiệp chịu trách nhiệm hướng dẫn giúp đỡ chocác huyện về mọi mặt để tổ chức và sớm triển khai hoạt động của Công ty và Cửahàng Đại lý thu mua như quy định ở các điều 1, 2, 3, 4 nêu trên.

Điều 6.- Các đồng chí Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Trưởng Ban Tổchức chánh quyền, Giám đốc Sở Thương nghiệp, Chủ tịch UBND các huyện chịu tráchnhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Văn Khải