ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 2 tháng 10 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc ban hành bản quy định tạm thời về sử dụng

kinh phí cứu đói hàng năm

________________
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Nghị định số: 07/2000/NĐ-CP ngày 09/3/2000 của Chính phủ ban hành về chính sách cứu trợ xã hội;

Theo đề nghị tại Tờ trình số: 39/LĐ-TBXH-TCVG ngày 18/8/2000 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bản "Qui định tạm thời về sử dụng kinh phí cứu đói hàng năm".

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Quvết định này trên phạm vi toàn tỉnh.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc lập nguồn kinh phí, thu nợ của dân vay cứu đói từ năm 1995 đến nay; Tổ chức cho dân vay cứu đói kịp thời, đúng đối tượng, đúng chính sách; Cấp phát nguồn kinh phí cứu đói, thanh quyết toán kịp thời đúng qui định.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc các Sở ban ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Hữu Vạn