BỘ VĂN HÓA,
THỂ THAO VÀ DU LỊCH
------------------------
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
Về việc khai quật khảo cổ
----------------------------
BỘ TRƯ­­ỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá và Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa;
Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 86/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ;
Xét đề nghị của Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội tại Công văn số 113/TTHN ngày 28 tháng 5 năm 2012, của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội tại Công văn số 2382/VHTT &DL-BQLDT ngày 17 tháng 7 năm 2012, của Viện Khảo cổ học tại Công văn số 140/KCH ngày 31 tháng 5 năm 2012 và của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội phối hợp với Viện Khảo cổ học khai quật tại Thành Ngoại thuộc Khu di tích Cổ Loa, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
- Thời gian khai quật: từ ngày 30/7/2012 đến ngày 30/9/2012.
- Diện tích khai quật 300m2 .
- Phụ trách khai quật: TS Trịnh Hoàng Hiệp, Viện Khảo cổ học
Điều 2. Trong thời gian khai quật các cơ quan được cấp giấy phép có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bố những kết luận khi chưa được cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa đồng ý.
Những hiện vật thu thập được trong quá trình khai quật Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội phải có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản tránh để hiện vật bị h­­ư hỏng, thất lạc.
Điều 3. Sau khi kết thúc đợt khai quật, chậm nhất 03 (ba) tháng Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội và Viện Khảo cổ học phải có báo cáo sơ bộ và sau 01 (một) năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa.
Khi công bố kết quả của đợt thăm dò, khai quật cơ quan đ­ược cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hóa.
Điều 4. Cục Di sản văn hóa có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đợt khai quật nói trên đúng với nội dung Quyết định.
Điều 5. Chánh Văn phòng, Cục tr­ưởng Cục Di sản văn hóa, Thủ tr­ưởng cơ quan đ­ược cấp giấy phép chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng;
- TTBTDS Thăng Long-Hà Nội
- Sở VHTTDL TP. Hà Nội (02b);
- Viện Khảo cổ học (02b);
- L­­ưu: VT, DSVH (03), LQV.10.
KT. BỘ TR­ƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)
Lê Khánh Hải