ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2787/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 21 tháng 8 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BÃI BỎ 02 THỦ TỤCHÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNGTHÔN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ LuậtTổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về Kiểmsoát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về việc sửađổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hànhchính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tưpháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình,kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Côngbố kèm theo Quyết định này 02 thủ tục hành chính bãi bỏ (Phụ lục) thuộcthẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã được công bố tạiQuyết định số 594/QĐ-UBND ngày 18/8/2009 của UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn; Thủ trưởng các sở, ban, ngành,Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị, cá nhân cóliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Ngô Đông Hải

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨMQUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BÌNH ĐỊNH(Ban hành kèm theo Quyết định số 2787/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2014 củaUBND tỉnh Bình Định)

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ TTHC

Lĩnh vực: Lâm nghiệp

1

T-BDI-063558-TT

Phê duyệt hồ sơ giao khoán cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trồng, bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh rừng theo Quyết định 661

Hiện nay Dự án trồng mới 05 triệu ha rừng đã kết thúc.

2

T-BDI-063588-TT

Cấp giấy phép khai thác lâm sản ngoài gỗ rừng tự nhiên

Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ