NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 279/QĐ-NH1

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 1996

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH LÃI SUẤT CHO VAY VÀ KỲ HẠN THU LÃI CHO VAY THEO ĐỐI TƯỢNG CHỈ ĐỊNH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG PHỤC VỤ NGƯỜI NGHÈO

- Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước được công bố theo Lệnh số 37/LCT-HĐNN8 ngày 24/05/1990 của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam .

- Căn cứ Nghị định 15/CP ngày 02/03/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ nghiên cứu kinh tế.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 :

Nay điều chỉnh mức lãi suất cho vay theo đối tượng chỉ định khoản 300 tỷ đồng của Ngân hàng Nhà nước đối với Ngân hàng phục vụ người nghèo theo văn bản số 167/KTTH-m ngày 09/07/1996 của Chính phủ phê duyệt tờ trình của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước từ 0,85% tháng xuống 0,5% tháng và điều chỉnh kỳ hạn thu lãi cho vay là 06 tháng một lần.

Điều 2 :

Mức lãi suất cho vay và kỳ hạn thu lãi cho vay qui định tại Điều 1 của Quyết định này áp dụng từ ngày 01/10/1996, thay thế mức lãi suất cho vay và kỳ hạn thu lãi cho vay qui định tại văn bản số 320/CV-NH1 ngày 11/06/1996 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Số dư nợ khoản vay 300 tỷ đồng của Ngân hàng phục vụ người nghèo tại Ngân hàng Nhà nước đến cuối 30/09/1996 chuyển sang áp dụng mức lãi suất qui định tại quyết định này.

Điều 3 :

Chánh Văn phòng Thống đốc, vụ trưởng Vụ tín dụng, Thủ trưởng các đơn vị liên quan ở Ngân hàng Nhà nước Trung ương, Tổng giám đốc Ngân hàng phục vụ người nghèo có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
Cao Sỹ Kiêm