SỞ NỘI VỤ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Danh mục hồ sơ, thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc phạm vi, trách nhiệm và quyền hạn của Ban Thi đua-Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam

__________________

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế thực hiện chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương:

Căn cứ Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND ngày 30/7/2008 cửa UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 3122/QĐ-UBND ngày 24/9/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định tạm thời chức năng, nhiệm vụ, Quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua-Khen thương thuộc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 2667/QĐ-UBND ngày 15/8/2008 của UBND tỉnh ban hành Danh mục công việc giải quyết theo cơ chế một của tại Sở Nội vụ tỉnh;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Thi đua-Khen thưởng tại Tờ trình sở 325/TTr-TĐKT ngày 20/10/2008 và Chánh Văn phòng Sở.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục hồ sơ, thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một của thuộc phạm vi, trách nhiệm và quyền hạn của Ban Thi đua-Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam.

Điều 2. Giao Trưởng Ban Thi đua-Khen thưởng:

1. Thành lập Bộ phận Tiếp nhận và tra kết quả va ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và tra kết quả.

2. Ban hành Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một của tại Ban.

3. Niêm yết công khai các thu tục hành chính và thời gian giải quyết các loại công việc thuộc phạm vi, trách nhiệm và quyền hạn của Ban tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

4. Báo cáo kết qua thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Ban cho Giám đốc Sở (qua Văn phòng Sở) theo định kỳ mỗi tháng 1 lần.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày.

Điều 4. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng Ban thi đua-Khen thưởng các Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Sở chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Giám đốc

(Đã ký)

Phan Nghĩa