ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Đề án của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh hợp tác xã, đăng ký thuế và đăng ký mẫu dấu của doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

____________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;;

- Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan nhà nước ở địa phương;

- Căn cứ Quyết định số 1895/QĐ-UBND ngày 25/9/2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Bạc Liêu;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 602/TTr-SNV ngày 12/11/2012,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.Phê duyệt Đề án số 01/ĐA-SKH ngày 11/4/2012 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh hợp tác xã, đăng ký thuế và đăng ký mẫu dấu của doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Điều 2. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư kết hợp cùng với các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện Đề án được phê duyệt, thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện Đề án về Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các ban, ngành tỉnh có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Phạm Hoàng Bê