UỶ BAN NHÂN DÂNTỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2799/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 9 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ LỚP KHÔNG CHUYÊN TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN HẠ LONG NĂM HỌC 2015 – 2016 ĐẾN NĂM HỌC 2019 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị địnhsố 49/2010/NĐ-CP quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 – 2011 đến năm học 2014 – 2015 và Nghị định số 73/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về sửa đổi một số điều của Nghị định 49/2010/NĐ-CP của Chính phủ;

Trên cơ sở Quyết định số 1678/QĐ-SGD &ĐT ngày 06/8/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Đề ánlớp không chuyên trong Trường Trung học Phổ thông Chuyên Hạ Long theo nhu cầu của người học, tự chủ một phần kinh phí hoạt động;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 3019/TTr-STC-TCHCSN ngày 18/9/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Quy định mức thuhọc phí tối đa đối với lớp không chuyên trong trường Trung học Phổ thông Chuyên Hạ Long từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2019 - 2020 như sau:

Năm học

Mức thu học phí

(đồng/tháng/học sinh)

(1 năm học tính 9 tháng)

2015 - 2016

380.000

2016 - 2017

570.000

2017 – 2018

570.000

2018 - 2019

760.000

2019 - 2020

1.040.000

Điều 2.Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện việc áp dụng thu học phí, chế độ miễn, giảm học phí theo quy định hiện hành; quản lý và sử dụng học phí đảm bảo lộ trình quy định Đề án lớp không chuyên trong Trường Trung học Phổ thông Chuyên Hạ Long tại Quyết định số 1678/QĐ-SGD &ĐT ngày 06/8/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà): Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Chuyên Hạ Long, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (báo cáo);
- CT và các PCT.UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (thực hiện);
- V0,V1,
V3, TM4,3;GD;
- Trung tâm thông tin;
- Lưu: VT, TM4.
3
5b-T085.5.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Thị Thu Thủy