ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

_______

Số: 28/2005/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Điện Biên, ngày 09 tháng 11 năm 2005

 QUYẾT ĐỊNH

 V/v ban hành quy đinh sử dụng hệ thống thư điện tử của tỉnh Điện Biên

____________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIÊN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 112/2001/QĐ-TTg ngày 25 tháng 07 năm 2001 của Chính phủ phê duyệt Đề án tin học hoá quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2005 ;

Theo đề nghị của Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 Ban hành kèm theo Quyết định này quy định về việc sử dụng hệ thống thư điện tử của tỉnh Điện Biên.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cá nhân tham gia vào hệ thống thư điện tử của tỉnh Điện Biên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Phạm Hoàng Be