UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 28/2007/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH ĐIỀU LỆ QUẢN LÝ XÂY DỰNG THEO QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU ĐÔ THỊ MỚI KIMVĂN - KIM LŨ, TỶ LỆ 1/500 ĐỊA ĐIỂM: CỤM KIM VĂN - KIM LŨ, PHƯỜNG ĐẠI KIM, QUẬNHOÀNG MAI, HN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Xây dựng năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội;
Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính Phủ về quy hoạchxây dựng;
Căn cứ Quyết định số 27/2007/QĐ-UBND ngày 13/3/2007 của UBND thành phố Hà Nộivề việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Kim Văn - Kim Lũ, tỷ lệ1/500;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này Điều lệ Quản lý xây dựng theo Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới KimVăn - Kim Lũ, tỷ lệ 1/500; Địa điểm: cụm Kim Văn - Kim Lũ, phường Đại Kim, quậnHoàng Mai, Hà Nội.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBNDThành phố, Giám đốc các sở: Quy hoạch Kiến trúc, Xây dựng, Giao thông Công chính,Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên Môi trường và Nhà đất, Tài chính, Nông nghiệp vàPhát triển Nông thôn; Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 (Tổng Công ty Xuấtnhập khẩu Xây dựng Việt Nam - VINACONEX); Giám đốc Xí nghiệp xây dựng tư nhânsố 1; Chủ tịch UBND Quận Hoàng Mai, Chủ tịch UBND phường Đại Kim; Giámđốc, Thủ trưởng các sSở, ngành, các tổ chức, cơ quan và cá nhân có liên quanchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Triệu

ĐIỀU LỆ

QUẢNLÝ XÂY DỰNG THEO QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU ĐÔ THỊ MỚI KIM VĂN - KIM LŨ, TỶ LỆ 1/500ĐỊA ĐIỂM: CỤM KIM VĂN - KIM LŨ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI
(Ban hành theo Quyết định số 28/2007/QĐ-UBND ngày 13 tháng 03 năm 2007 củaUBND thành phố Hà Nội)

Chương 1:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.Điều lệ này hướngdẫn việc quản lý xây dựng, cải tạo, tôn tạo, bảo vệ, sử dụng các công trình theođúng đồ án Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Kim Văn - Kim Lũ, tỷ lệ 1/500 đãđược phê duyệt theo Quyết định số 27/2007/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2007 củaUỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội

Điều 2. Ngoài những quy địnhtrong Điều lệ này, việc quản lý xây dựng trong Quy hoạch chi tiết Khu đô thịmới Kim Văn - Kim Lũ còn phải tuân thủ các quy định khác của pháp luật có liênquan.

Điều 3. Việc điều chỉnh, bổsung hoặc thay đổi Điều lệ phải được Uỷ ban nhân dân Thành phố xem xét, quyếtđịnh trên cơ sở điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết được phê duyệt.

Điều 4. Chủ tịch UBND quậnHoàng Mai, Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc, Giám đốc Sở Xây dựng chịu tráchnhiệm trước Chủ tịch UBND Thành phố về việc quản lý xây dựng trong Khu đô thịmới Kim Văn - Kim Lũ theo đúng quy hoạch được duyệt và quy định của pháp luật.

Chương 2:

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5. Vị trí, giới hạn vàquy mô lập quy hoạch:

- Vị trí:

- Khu đất lập Quy hoạch chi tiếtKhu đô thị mới Kim Văn - Kim Lũ, tỷ lệ 1/500 nằm phía Tây Nam thành phố Hà Nội,thuộc phường Đại Kim, quận Hoàng Mai.

- Giới hạn:

Ranh giới lập quy hoạch chi tiếtKhu đô thị mới Kim Văn - Kim Lũ, tỷ lệ 1/500 được giới hạn:

+ Phía Tây Bắc giáp Khu đô thị mớiĐại Kim.

+ Phía Đông giáp đường Kim Giangvà sông Tô Lịch.

+ Phía Nam giáp đường Vành đai 3,Viện Y học Cổ truyền Quân đội và Trung tâm kiểm định Quốc gia Sinh phẩm Y học.

- Quy mô lập quy hoạch:

+ Tổng diện tích đất: khoảng269.025m2

+ Quy mô dân số quy hoạch:khoảng 4800 người.

Điều 6. Khu đô thị mới KimVăn - Kim Lũ được quy hoạch thành các khu chức năng chính như sau:

Tổng diện tích đất trong ranh giới nghiên cứu:

269.025m2

Bao gồm các chức năng chính:

- Đất an ninh quốc phòng

3.834m2

- Đất công cộng thành phố - khu vực

13.142m2

- Đất trường trung học phổ thông

14.451m2

- Đất cơ quan, viện nghiên cứu, trường đào tạo

9.723m2

- Đất di tích lịch sử, văn hóa tín ngưỡng

1.621m2

- Đất cây xanh ven sông Tô Lịch

11.348m2

- Đất đường phân khu vực và đường Kim Giang

21.095m2

- Đất đường đơn vị ở có mặt cắt ngang ³ 13,5m

30.884m2

- Đất công cộng đơn vị ở

14.307m2

- Đất cây xanh, thể dục thể thao

12.173m2

- Đất hạ tầng kĩ thuật

226m2

- Đất bãi đỗ xe

3.651m2

- Đất trường học, nhà trẻ

14.046m2

- Đất ở

118.524m2

Vị trí cụ thể từng lô đất chức năngđược xác định trên Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất (QH05) của đồ ánQuy hoạch chi tiết này được duyệt.

Điều 7. Đất an ninh quốcphòng

- Chức năng: Đoàn xe 30/4 (BộCông an)

- Vị trí cụ thể lô đất được xác địnhtheo quy hoạch được duyệt.

* Chỉ tiêu cho lô đất được quy địnhcụ thể như sau:

Ký hiệu

Chức năng ô đất

Diện tích đất (m2)

QP

An ninh quốc phòng (Đoàn xe 30-4 Bộ Công an)

3.834

* Các yêu cầu về quy hoạch kiếntrúc:

- Thực hiện theo dự án riêng đượcCấp thẩm quyền phê duyệt. Hình thức công trình phải đẹp và đảm bảo hài hòa vớicảnh quan khu vực.

- Khoảng lùi của công trình so vớichỉ giới đường đỏ tuân thủ Quy chuẩn Xây dựng (tối thiểu 3m).

- Tuân thủ theo các tiêu chuẩn vàyêu cầu kỹ thuật kiến trúc về an ninh quốc phòng

* Các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật:

- Tuân thủ chỉ giới đường đỏ, caođộ khống chế các tuyến đường giáp ô đất; đảm bảo các hành lang an toàn tới cáctuyến hạ tầng kĩ thuật theo quy định, các yêu cầu về xả nước thải và đảm bảo đủyêu cầu đỗ xe bên trong công trình.

Điều 8. Đất công trình côngcộng, cơ quan trường đào tạo, trường học, nhà trẻ - mẫu giáo trong khu vực đượcquy hoạch thành các khu chức năng sau:

1. Đất công cộng Thành phố - khuvực:

- Chức năng : Thương mại - dịch vụ,văn phòng, khách sạn cao cấp...

- Vị trí lô đất ký hiệu CCKV trênbản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất (QH05).

Các chỉ tiêu cho lô đất được quyđịnh cụ thể như sau:

Ký hiệu

Chức năng ô đất

Diện tích đất

MĐXD

Hệ số SDĐs

Tầng cao TB

(m2)

(%)

(lần)

(tầng)

CCKV

Đất công cộng thành phố - khu vực

13.142

34,46

2,71

7,86

2. Đất công cộng đơn vị ở có tổngdiện tích 14.307m2 (ký hiệu: CC) gồm 04 lô đất

- Chức năng: Trụ sở hành chính, nhàvăn hóa, câu lạc bộ, trạm y tế...

- Vị trí cụ thể từng lô đất đượcxác định theo quy hoạch được duyệt.

- Các chỉ tiêu cho từng lô đất đượcquy định cụ thể như sau:

Ký hiệu

Chức năng ô đất

Diện tích đất

MĐXD

Hệ số SDĐ

Tầng cao TB

(m2)

(%)

(Lần)

(Tầng)

CC1

Trụ sở UBND phường, bưu điện, trạm y tế

6678

21,44

0,56

2,61

CC2

Trụ sở Công an phường Đại Kim

3132

12,13

0,31

2,52

CC3

Câu lạc bộ, nhà văn hóa (dự kiến)

3889

24,43

0,49

2,00

CC4

Nhà văn hóa cụm dân cư

608

23,68

0,47

2,00

3. Đất cơ quan, viện nghiên cứu,trường đào tạo có tổng diện tích 9.723m2 (ký hiệu CQ) gồm 03 lô đất.

- Vị trí cụ thể từng lô đất đượcxác định theo quy hoạch được duyệt

- Các chỉ tiêu cho từng lô đất đượcquy định cụ thể như sau:

Ký hiệu

Chức năng ô đất

Diện tích đất

MĐXD

Hệ số SDĐ

Tầng cao TB

(m2)

(%)

(Lần)

(Tầng)

CQ1

Đất cơ quan, viện nghiên cứu

1365

23,96

0,72

3,00

CQ2

Đất cơ quan, viện nghiên cứu

3616

13,77

0,36

2,58

CQ3

Đất trường đào tạo

4742

17,92

0,72

4,00

4. Đất trường học: Có tổng diệntích 28.497m2, gồm 03 lô đất.

- Chức năng: Trường tiểu học, trườngtrung học phổ thông và nhà trẻ - mẫu giáo.

- Vị trí cụ thể từng lô đất đượcxác định theo quy hoạch được duyệt.

- Các chỉ tiêu cho từng lô đất đượcquy định cụ thể như sau:

Ký hiệu

Chức năng ô đất

Diện tích đất

MĐXD

Hệ số SDĐs

Tầng cao TB

(m2)

(%)

(lần)

(tầng)

NT

Đất nhà trẻ, mẫu giáo

5428

18,59

0,37

2,0

TH

Đất trường tiểu học

8618

18,66

0,56

3,0

PT

Đất trường trung học phổ thông

14451

17,86

0,54

3,0

5. Các yêu cầu về quy hoạch kiếntrúc và hạ tầng kỹ thuật đối với các khu đất có chức năng công cộng, cơ quan trườngđào tạo, trường học như sau:

+ Các yêu cầu về quy hoạch kiếntrúc:

- Hình thức kiến trúc, màu sắc côngtrình, cây xanh sân vườn đẹp, phù hợp với quy hoạch chung của khu vực, khí hậunhiệt đới và chức năng sử dụng của từng công trình. Tường rào bao quanh côngtrình có hình thức kiến trúc đẹp, thoáng, không che chắn tầm nhìn.

- Các công trình công cộng khi thiếtkế cụ thể cần lưu ý đảm bảo việc sử dụng của những người khuyết tật được thuậntiện.

- Chỉ giới xây dựng và khoảng cáchcông trình khi lập dự án cụ thể phải tuân thủ các điều kiện đã được xác địnhcủa quy hoạch và phù hợp với tiêu chuẩn, Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam.

+ Các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật:

- Giao thông: Bố trí bãi đỗ xe riêngcho từng công trình, có lối ra vào, vịnh đậu xe thuận tiện, đảm bảo giao thôngthông suốt. Không sử dụng vỉa hè để đỗ xe.

- Thoát nước mưa: Nước mưa trongkhu vực công trình được thoát vào hệ thống rãnh, cống thu nước liền kề rồi chảyvào đường cống của Thành phố và được đấu nối vào đường cống gần nhất.

Đối với các công trình nằm giáp cáctrục đường có xây dựng giếng thu nước mưa thì cho phép được thoát vào các giếngnày.

Hệ thống thoát nước phải tiêu thoátnhanh, không ứ đọng gây ô nhiễm môi trường; xây dựng phải thuận tiện cho côngtác duy tu, bảo dưỡng. Khu vực giáp dân cư hiện có phải tổ chức rãnh thoát nướcđể thu nước vào hệ thống thoát nước mới.

Giếng thăm, giếng thu, miệng xả thiếtkế theo tiêu chuẩn quy phạm hiện hành.

- Cấp nước: Nước cấp cho công trìnhtừ mạng lưới đường ống phân phối chính trong khu vực. Đối với các công trìnhnhiều tầng, áp lực trong mạng ống không đủ thì xây dựng bể chứa và trạm bơmtăng áp, khi đó ống dẫn vào bể chứa không được tính toán với lưu lượng yêu cầucao nhất của công trình, tránh gây sụt áp cho mạng ống chung.

- Cấp điện: Được tổ chức thành mạngriêng và cấp tới tận công trình, không ảnh hưởng tới điện sinh hoạt của dân cưvà các công trình khác.

- Thoát nước bẩn, vệ sinh môi trường:Nước thải được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại, sau đó thoát ra cống thoát nước bẩnriêng của khu vực.

- Rác thải được thu gom tại thùngrác, sau đó sẽ được đơn vị làm công tác vệ sinh môi trường vận chuyển đến khuxử lý rác của Thành phố.

- Đảm bảo phòng hỏa và thiết bị phònghỏa theo đúng quy định hiện hành.

Điều 9. Đất di tích lịch sử,văn hóa tín ngưỡng: Có tổng diện tích 1.621m2 (ký hiệu: DT) gồm 02lô đất:

- Chức năng: công trình văn hóa,di tích lịch sử.

- Vị trí cụ thể từng lô đất đượcxác định theo quy hoạch được duyệt.

- Các chỉ tiêu cho từng lô đất đượcquy định cụ thể như sau:

Ký hiệu

Chức năng ô đất

Diện tích đất (m2)

DT1

Đài liệt sỹ cụm dân cư Kim Văn

705

DT2

Đình Kim Văn

916

* Các yêu cầu về quy hoạch kiếntrúc và hạ tầng kỹ thuật:

Thực hiện theo dự án riêng, cần đảmbảo tính chất trang nghiêm của công trình, tổ chức hệ thống cây xanh bóng máthài hòa với cảnh quan chung khu vực và tuân thủ theo Luật Di sản và Pháp lệnhvề bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh.

Điều 10. Đất cây xanh (kýhiệu CX) có tổng diện tích khoảng 23521m2

- Chức năng: cây xanh ven sông TôLịch, cây xanh vui chơi giải trí, vườn hoa, sân chơi và công trình thể dục thểthao có quy mô nhỏ.

- Vị trí cụ thể lô đất được xác địnhtheo quy hoạch được duyệt.

- Các chỉ tiêu cho từng lô đất đượcquy định cụ thể như sau:

Ký hiệu

Chức năng ô đất

Diện tích đất (m2)

CX1

Đất cây xanh ven sông Tô Lịch

11348

CX2

Đất cây xanh thể dục thể thao

12173

* Các yêu cầu về quy hoạch kiếntrúc:

- Cần tổ chức không gian cây xanhthể dục thể thao gắn kết hài hòa với khu ở gắn kết với không gian cây xanh, khuvực, đảm bảo yêu cầu về tạo cảnh quan cũng như điều tiết vi khí hậu, là nơinghỉ ngơi, vui chơi giải trí cho dân cư trong khu vực.

- Chủ yếu trồng cây xanh, thảm cỏvà các sân chơi cho trẻ em, đường dạo, đài phun nước, ghế đá, hệ thống chiếu sángvà một số công trình phục vụ có quy mô nhỏ.

- Ngoài các công trình phục vụ, khôngxây dựng công trình có chức năng khác với quy hoạch.

- Khi thiết kế và xây dựng các côngtrình trong khu vực này phải được các cấp có thẩm quyền duyệt và cho phép.

* Các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật:

- Bố trí lối ra vào thuận tiện chongười đi bộ, điểm đỗ xe thuận tiện và kết cấu đường đa dạng. Bố trí các thùngrác công cộng có nắp đậy, đảm bảo mỹ quan và được hợp đồng với đơn vị có chứcnăng để vận chuyển.

- Khu vực giáp dân cư hiện có phảitổ chức rãnh thoát nước để thu hồi vào hệ thống thoát nước mới.

- Khi thiết kế cụ thể phải đảm bảohệ thống thoát nước hoàn chỉnh cùng với hệ thống chiếu sáng và đường dạo, bốtrí cây bóng mát, cây cảnh kết hợp với sân luyện tập, sân chơi, tạo cảnh quanvà cải thiện điều kiện vi khí hậu cho khu dân cư.

- Đảm bảo các hành lang an toàn tớicác tuyến hạ tầng kĩ thuật theo quy định, các yêu cầu về xả nước thải; có kếthợp bãi đỗ xe, kết hợp giữa mặt nước cảnh quan với hệ thống thoát nước của khuvực.

Điều 11: Đất hạ tầng kỹ thuậtcó diện tích 226m2 gồm 01 lô đất.

- Chức năng: trạm cấp nước

- Vị trí cụ thể lô đất được xác địnhtheo quy hoạch được duyệt.

Ký hiệu

Chức năng ô đất

Diện tích đất (m2)

KT

Trạm cấp nước Đại Kim

226

* Các yêu cầu về quy hoạch kiếntrúc và hạ tầng kỹ thuật:

- Khi thiết kế cần đảm bảo các quyđịnh, tiêu chuẩn về công trình kỹ thuật, đảm bảo khoảng cách ly cần thiết (bánkính là 25m), không làm mất mỹ quan chung cho khu vực.

Điều 12. Đất bãi đỗ xe códiện tích 3.651m2 (ký hiệu ĐX)

- Chức năng sử dụng là đất bãi đỗxe.

- Vị trí cụ thể lô đát được xác địnhtheo quy hoạch được duyệt.

- Các chỉ tiêu cho từng lô đất đượcquy định cụ thể như sau:

Ký hiệu

Chức năng ô đất

Diện tích đất (m2)

ĐX

Bãi đỗ xe

3651

* Các yêu cầu về quy hoạch kiếntrúc và hạ tầng kỹ thuật:

- Khi thiết kế cần đảm bảo các quyđịnh, tiêu chuẩn về bãi đỗ xe, tuyệt đối không xây dựng công trình trong phạmvi hành lang bảo vệ trạm cấp nước phường Đại Kim, không làm mất mỹ quan chungcho khu vực.

- Kết hợp với cây xanh, vườn hoavà trồng cây xanh bóng mát. Có dịch vụ kỹ thuật phục vụ, quản lý điều hành nhỏ vàkết hợp tổ chức khu vệ sinh công cộng phục vụ chung cho khu vực.

- Phải đảm bảo vệ sinh môi trườngvà phòng chống cháy nổ theo quy định hiện hành của Nhà nước.

* Các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật:

- Giao thông: Bố trí nơi để xe, lốira vào thuận tiện

- Thoát nước mưa: Nước mưa được thoátvào hệ thống rãnh, cống thu nước liền kề rồi chảy vào đường cống của thành phốvà được đấu nối vào đường cống gần nhất. Hệ thống thoát nước phải tiêu thoátnhanh, không ứ đọng gây ô nhiễm môi trường; xây dựng phải thuận tiện cho côngtác duy tu, bảo dưỡng. Giếng thăm, giếng thu, miệng xả thiết kế theo tiêu chuẩnquy phạm hiện hành.

- Cấp điện: Hệ thống chiếu sáng đảmbảo đến từng khu vực. Bố trí xây dựng trạm biến thế riêng hoặc kết hợp trạm biếnthế trong khu vực.

- Thoát nước bẩn, vệ sinh môi trường:Nước thải được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại, sau đó thoát ra cống thoát nước bẩnriêng của khu vực.

- Rác thải được thu gom tại thùngrác, sau đó sẽ được đơn vị làm công tác vệ sinh môi trường vận chuyển đến khuxử lý rác của Thành phố.

- Đảm bảo phòng hỏa và thiết bị phònghỏa theo đúng quy định hiện hành.

Điều 13. Đất ở có tổng diệntích 118.524m2 gồm 09 lô đất.

- Đất ở cao tầng (ký hiệu CT) gồm02 lô đất, có tổng diện tích 40.283m2

- Đất ở thấp tầng, nhà vườn (ký hiệuTT) gồm 03 lô đất, có tổng diện tích 16.584m2

- Đất ở tập thể, làng xóm hiện có(ký hiệu DC) gồm 04 lô đất có tổng diện tích 61.657m2

- Vị trí cụ thể từng lô đất đượcxác định theo quy hoạch được duyệt.

* Các chỉ tiêu cho từnglô đất được quy định cụ thể như sau:

Ký hiệu

Chức năng ô đất

Diện tích đất

MĐXD

Hệ số SDĐs

Tầng cao TB

(m2)

(%)

(Lần)

(Tầng)

Đất ở phát triển mới

56.867

32,56

2,42

7,42

CT1

Đất ở cao tầng

11910

35,81

2,70

7,55

CT2

Đất ở cao tầng

28373

29,77

3,20

10,74

TT1

Đất ở nhà vườn

5181

49,35

1,23

2,5

TT2

Đất ở nhà vườn

8191

28,57

0,71

2,50

TT3

Đất ở nhà vườn

3212

28,24

0,71

2,5

Đất ở tập thể, làng xóm hiện có

61.657

DC1

Đất ở hiện có

5131

DC2

Đất ở hiện có

4333

DC3

Đất ở hiện có

50858

DC4

Đất ở hiện có

1335

* Các yêu cầu về quy hoạch kiếntrúc:

- Chỉ giới xây dựng công trình caotầng đối với đường vành đai 3 tối thiểu là 9m, đối với đường phân khu vực vàđường nhánh tối thiểu là 6m. Chỉ giới xây dựng công trình thấp tầng đối với đườngphân khu vực và đường nhánh tối thiểu là 3m, đối với đường vào khu ở tối thiểulà 2,4m. Chỉ giới xây dựng, khoảng lùi công trình và các chỉ tiêu sử dụng đấtphải tuân thủ các điều kiện đã được xác định của quy hoạch. Nếu điều chỉnh cụcbộ trong phạm vi ô đất cần tuân thủ các quy định của Quy chuẩn Xây dựng ViệtNam và phải được cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Công trình nhà ở cao tầng đượcxây dựng theo dạng hợp khối, kiến trúc dân tộc hiện đại gây được ấn tượng tốt songphải hài hòa với các công trình xung quanh. Khi thiết kế công trình nhà ở caotầng cần lưu ý đảm bảo cho người tàn tật sử dụng thuận tiện. Các công trình nhàở cao tầng, tầng 1 và tầng 2 được sử dụng làm dịch vụ công cộng kết hợp chỗ đểxe và khu xử lý kỹ thuật phục vụ cho bản thân công trình.

- Công trình cao tầng không xây tườngrào bao quanh làm che chắn tầm nhìn, đối với công trình thấp tầng tường ràophải thoáng đẹp và phù hợp cảnh quan.

- Trong các khu đất xây dựng côngtrình cao tầng có thể kết hợp xây dựng các công trình hạ tầng kĩ thuật như trạmđiện, tủ cáp điện thoại... vị trí cụ thể sẽ được xác định trong giai đoạn lậpdự án.

- Hình thức kiến trúc mặt đứng ngoàinhà của các công trình nên thống nhất, chất liệu, hình thức và màu sắc thể hiệnmặt ngoài phải tương đồng, phù hợp với chức năng sử dụng. Không được sơn quétcác màu đen, màu tối sẫm và trang trí các chi tiết phản mỹ thuật, trừ nhữngtrường hợp đặc biệt cần có thỏa thuận của cơ quan có thẩm quyền. Cần tổ chứccây xanh, sân vườn và đường nội bộ kết hợp với việc bố trí nơi đỗ xe cấp điện,cấp nước... đảm bảo yêu cầu sử dụng của dân cư khu vực.

- Đảm bảo chịu lực, phòng chống cháynổ, động đất... theo đúng quy định hiện hành. Không xây dựng công trình trongphạm vi hành lang bảo vệ trạm cấp nước.

- Các lô đất đã có quy hoạch tổngmặt bằng được duyệt thực hiện theo dự án được cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Đối với làng xóm và khu vực xâydựng thấp tầng hiện có cải tạo chỉnh trang (bao gồm cả đường nội bộ, cây xanhsân chơi, hạ tầng kỹ thuật, thương mại, dịch vụ nhỏ, bãi đỗ xe và cơ sở sản xuấtnhỏ không gây ô nhiễm môi trường), đất ở được thực hiện theo Quyết định số 23/2005/QĐ-UB ngày 18/02/2005 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội. Quy hoạchcải tạo chỉnh trang trong khu vực này sẽ được thực hiện theo dự án riêng, trênnguyên tắc: hạn chế san lấp hồ ao để xây dựng nhà ở. Ưu tiên khai thác quỹ đấttrống, đất kẹt vào các mục đích chung phục vụ nhu cầu cộng đồng như: làm sânchơi, thể dục thể thao, cây xanh, bãi đỗ xe v.v.. Khi thiết kế cụ thể cần tuânthể các quy định khống chế theo quy hoạch và giấy phép xây dựng được cấp thẩmquyền phê duyệt. Trước mắt, khi chưa có dự án riêng, các công trình xây dựngcần thực hiện theo tinh thần Quyết định 69/1999/QĐ-UB ngày 18/8/1999 của UBNDThành phố Hà Nội và tuân thủ theo Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam, đảm bảo các tiêuchuẩn phòng hỏa và điều kiện để cải tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phù hợp vớiyêu cầu đô thị. Công trình xây dựng dọc hai bên các tuyến đường trong thôn xóm,cần đảm bảo mặt cắt ngang đường tối thiểu là 5,5m; khoảng lùi công trình mỗibên tối thiểu là 2m. Các chủ đầu tư được cấp thẩm quyền cho phép tham gia đầutư xây dựng trong khu vực đô thị Kim Văn - Kim Lũ, phải phối hợp với chính quyềnđịa phương để đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật, đường nhánh chính trongkhu dân cư hiện có theo quy hoạch.

- Đối với quỹ đất trống, kẹt, nhỏlẻ nằm xen kẽ trong khu dân cư hiện có, giao cho địa phương quản lý, chống lấnchiếm. Ưu tiên lập dự án đầu tư để xây dựng các công trình công cộng, hạ tầngxã hội, hạ tầng kỹ thuật phục vụ nhu cầu còn mất cân đối của địa phương, giảiquyết quỹ đất chuyển đổi lao động việc làm cho người dân. Khi lập dự án đầu tưphải tuân thủ luật định và quy định của Thành phố.

* Các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật:

- Bố trí chỗ đỗ xe riêng cho từngcông trình, có lối ra vào thuận tiện, không sử dụng lòng đường, vỉa hè để đỗ xe.

- Nước thải được xử lý sơ bộ bêntrong ô đất, sau đó thoát vào hệ thống cống thoát nước bẩn xung quanh ô đất. Khuvực giáp dân cư hiện có phải tổ chức rãnh thoát nước để thu nước vào hệ thốngthoát nước mới.

+ Nước mưa được thoát vào hố thunước bên trong ô đất rồi thoát vào hệ thống cống đặt tại các trục đường giao thông.Các hố thu phải có lưới chắn rắc, hố thu cặn và được nạo vét định kỳ. Giếngthăm phải dễ kiểm tra và được nạo vét định kỳ.

+ Đảm bảo tiêu thoát nước không làmảnh hưởng đến khu dân cư hiện có.

+ Nguồn nước cấp cho các công trìnhnhiều tầng, áp lực trong mạng ống không đủ thì xây dựng bể chứa và trạm bơmtăng áp, khi đó ống dẫn vào bể chứa không được tính toán với lưu lượng yêu cầucao nhất của công trình, tránh gây sụt áp cho mạng ống chung.

- Hệ thống cấp điện và thông tinbưu điện phải đảm bảo đáp ứng tới từng công trình. Bố trí xây dựng trạm biến ápriêng hoặc kết hợp trạm biến áp trong khu vực.

- Rác thải được thu gom và vận chuyểnđến khu xử lý rác thải của Thành phố (theo hợp đồng với các đơn vị có chức nănglàm vệ sinh môi trường)

Điều 14.

Các công trình đầu mối và các tuyếnhạ tầng kỹ thuật:

* Thoát nước mưa:

Các tuyến cống thoát nước mưa đượctính toán với chu kỳ 2 năm, có đường kính D600-D1000 xây dựng dọc theo các đườngquy hoạch thu nước mưa từ các ô đất rồi xả vào sông Tô Lịch ở phía Đông và cáctuyến cống D1000-D1250 xây dựng dọc theo đường Vành đai 3.

* Cao độ san nền các ô đất được xâydựng trên cơ sở cao độ tim đường khống chế tại các ngả giao nhau.

* Cấp nước:

- Khu quy hoạch được cấp nước từcác tuyến ống Æ 160-110, xây dựng dọc theo đường Vành đai 3, đường phân khu vựcphía Tây Bắc và đường Kim Giang.

- Các tuyến ống phân phối và dịchvụ có đường kính Æ 32 - Æ90 xây dựng dọc theo các tuyến đường quy hoạch và đườngngõ xóm hiện có để cấp nước cho các công trình.

- Dọc theo các tuyến ống cấp nướcphân phối chính Æ ³110 bố trí các họng cứu hỏa với khoảng cách theo quy định.

* Cấp điện:

- Khu quy hoạch được cấp điện từtrạm biến áp 110/22KV Thượng Đình thông qua tuyến cáp trục 22KV xây dựng dọc theođường Kim Giang.

- Các trạm biến áp 22/0,4KV là cáctrạm xây hoặc trạm KIOT. Hệ thống điện trung thế, hạ thế, chiếu sáng sử dụngcáp ngầm.

* Thông tin bưu điện:

- Khu quy hoạch được cung cấp dịchvụ thông tin liên lạc từ Tổng đài Đại Kim dung lượng 3000 số ở phía Bắc. Xâydựng các tuyến cáp thông tin đi ngầm dọc theo các đường quy hoạch đến các tủcáp thuê bao.

* Thoát nước bẩn:

Nước thải từ các công trình đượcthu gom vào các tuyến cống thoát nước bẩn đường kính D300-400mm, xây dựng dọc theocác đường quy hoạch và dẫn nước thải về trạm bơm chuyển bậc xây ngầm ở phía TâyNam khu quy hoạch. Từ trạm bơm chuyển bậc này nước bẩn của khu quy hoạch đượcbơm vào tuyến cống thoát nước bẩn Thành phố đường kính D750mm, xây dựng dọctheo đường Vành đai 3 dẫn nước bẩn về trạm xử lý nước thải Yên Xá.

Trường hợp hệ thống và trạm xử lýnước thải tập trung của Thành phố chưa được xây dựng, các công trình cần đượcxử lý làm sạch bên trong công trình hay từng ô đất trước khi thoát ra hệ thốngcống ở bên ngoài.

Điều 15.

Hệ thống giao thông:

* Các tuyến đường xung quanh khuđất quy hoạch bao gồm:

+ Tuyến đường Vành đai 3 đi qua phíaNam khu quy hoạch có mặt cắt ngang điển hình rộng 68m được thực hiện theo dự ánriêng.

+ Tuyến đường phân khu vực phía TâyBắc khu quy hoạch có mặt cắt ngang điển hình rộng 30, lòng đường rộng 15m, hèhai bên rộng 7,5m x 2 cần phối hợp với Khu đô thị mới Đại Kim để xây dựng hoànchỉnh và phù hợp.

* Mạng lưới đường nhánh:

Đường Kim Giang ở phía Đông và ĐôngBắc khu quy hoạch là tuyến đường dọc theo sông Tô Lịch theo chỉ giới đã đượcphê duyệt có mặt cắt ngang 15,5-17,5m.

Các tuyến đường nhánh có mặt cắtngang rộng từ 13,5-17,5m kết hợp với tuyến đường 21,5m phía Nam khu quy hoạch tạothành mạng đường chính trong khu quy hoạch.

Các tuyến đường nội bộ được tínhtrong chỉ tiêu đất xây dựng công trình và được thực hiện theo quy hoạch mặt bằngtỷ lệ 1/500 trong khu vực nghiên cứu.

* Bãi đỗ xe: Nhu cầu bãi đỗxe công cộng được xác định trên nguyên tắc đảm bảo đủ chỗ đỗ xe cho nhu cầu bảnthân của khu đất nói chung và cho từng loại công trình như công cộng, nhà ở chungcư, nhà ở biệt thự và nhu cầu công cộng từ nơi khác đến với thời gian đỗ ngắn(£ 6 tiếng).

Chương 3:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Điều lệ này có hiệulực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 17. Mọi vi phạm các điềukhoản của Điều lệ này tùy theo hình thức và mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt hànhchính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Pháp luật.

Điều 18. Các cơ quan có tráchnhiệm quản lý xây dựng căn cứ đồ án Quy hoạch chi tiết và Điều lệ này, để tổchức kiểm tra và hướng dẫn thực hiện xây dựng theo quy hoạch và quy định của phápluật.

Điều 19. Đồ án Quy hoạch chitiết Khu đô thị mới Kim Văn - Kim Lũ, tỷ lệ 1/500 và bản Điều lệ này đượclưu trữ tại các cơ quan sau đây để các tổ chức, cơ quan và nhân dân được biếtvà thực hiện: UBND thành phố Hà Nội; Sở Xây dựng; Sở Quy hoạch – Kiến trúc, SởTài nguyên Môi trường và Nhà đất, UBND quận Hoàng Mai

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Triệu