ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 28/2007/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 22 tháng 6 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN KHI CÓ QUYẾT ĐỊNH TỊCH THU SUNG QUỸ NHÀ NƯỚC,TÀI SẢN ĐƯỢC XÁC LẬP QUYỀN SỠ HỮU NHÀ NƯỚC, TÀI SẢN KHU VỰC HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP,TÀI SẢN THU HỒI TỪ CÁC DỰ ÁN KẾT THÚC CÓ QUYẾT ĐỊNH THANH LÝ HOẶC BÁN ĐẤU GIÁ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giátài sản;
Căn cứ Nghị định số 134/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ quy định chitiết thi hành một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 14/1998/NĐ-CP ngày 06/3/1998 của Chính phủ về quản lý tài sảnNhà nước;
Căn cứ Nghị định số 70/2006/NĐ-CP ngày 24/7/2006 của Chính phủ quy định việc quảnlý tang vật, phương tiện bị tạm giữ theo thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư số 34/2005/TT-BTC ngày 12/5/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việcxác định giá khởi điểm và chuyển giao tài sản Nhà nước để bán đấu giá;
Căn cứ Thông tư số 13/2007/TT-BTC ngày 06/3/2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổxung Thông tư số 34/2005/TT-BTC ngày 12/5/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việcxác định giá khởi điểm và chuyển giao tài sản Nhà nước để bán đấu giá;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèmtheo Quyết định này “Quy chế bán đấu giá tài sản khi có Quyết định tịch thu sungquỹ Nhà nước, tài sản xác lập quyền sỡ hữu Nhà nước, tài sản khu vực hành chínhsự nghiệp, tài sản thu hồi từ các dự án kết thúc hoạt động có quyết định thanhlý hoặc bán đấu giá”.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành. Bãi bỏ Quyết định số 2294/1999/QĐ-UB ngày 14/7/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành “Quychế bán đấu giá tài sản khi có Quyết định tịch thu sung quỹ Nhà nước và xác lậpquyền sỡ hữu Nhà nước”.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cáchuyện, thị xã Cam Ranh, thành phố Nha Trang và các cơ quan liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Lâm Phi

QUY CHẾ

BÁNĐẤU GIÁ TÀI SẢN KHI CÓ QUYẾT ĐỊNH TỊCH THU SUNG QUỸ NHÀ NƯỚC, TÀI SẢN ĐƯỢC XÁCLẬP QUYỀN SỠ HỮU NHÀ NƯỚC, TÀI SẢN KHU VỰC HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP, TÀI SẢN THU HỒITỪ CÁC DỰ ÁN KẾT THÚC CÓ QUYẾT ĐỊNH THANH LÝ HOẶC BÁN ĐẤU GIÁ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 28/2007/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2007 củaỦy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng

Quy chế này áp dụng cho việc bánđấu giá đối với tài sản của Hội đồng bán đấu giá cấp tỉnh, Hội đồng bán đấu giácấp huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan hành chính sự nghiệp.

1. Tài sản là tang vật, phươngtiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước của một vụ việc vi phạmhành chính theo quy định tại Điều 61 của Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chínhnăm 2002, Điều 33 của Nghị định 134/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủquy định chi tiết thi hành một số Điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chínhnăm 2002. Hội đồng bán đấu giá thực hiện việc bán đấu giá tài sản do tịch thusung quỹ nhà nước đối với tang vật, phương tiện của một vụ việc vi phạm hànhchính có giá trị dưới 10.000.000 đồng.

2. Tài sản được xác lập sở hữuNhà nước: Tài sản thi hành án, tài sản là vật chứng vụ án, tài sản bị chôn dấu,chìm đắm được tìm thấy, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên, tài sản do tổ chức, cá nhânhiến tặng… có giá trị dưới 10.000.000 đồng được thông qua Hội đồng định giá vàbán đấu giá.

3. Tài sản khu vực hành chính sựnghiệp, tài sản thu hồi từ các dự án kết thúc hoạt động có quyết định thanh lýhoặc bán đấu giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có giá trị dưới 10.000.000đồng.

4. Trong trườnghợp tài sản được quy định tại khoản 1,2,3 Điều 1 Quyết định này có giá trị từ10.000 triệu đồng trở lên mà tổ chức có chức năng bán đấu giá tài sản nhà nướctừ chối bán, thì Hội đồng bán đấu giá cấp tỉnh, Hội đồng bán đấu giá cấp huyện,thị xã, thành phố và cơ quan hành chính sự nghiệp có tài sản bán, thanh lý thựchiện theo quy chế này.

Điều 2. Nguyên tắc, thẩm quyền,phương pháp xác định giá khởi điểm

Thực hiện theo điểm 1,2,3 Mục IIcủa Thông tư số 34/2005/TT-BTC ngày 12/5/2005 của Bộ Tài chính và điểm 1 Thôngtư số 13/2007/TT-BTC ngày 06/3/2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tưsố 34/2005/TT-BTC ngày 12/5/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giákhởi điểm và chuyển giao tài sản nhà nước để bán đấu giá.

Chương II

HỘI ĐỒNG ĐỊNH GIÁ VÀ BÁN ĐẤU GIÁ

Điều 3. Thành phần Hội đồng địnhgiá và bán đấu giá tài sản (gọi chung là Hội đồng bán đấu giá), cụ thể:

1. Đối với tài sản là tang vật,phương tiện bị tạm giữ theo thủ tục hành chính đã có quyết định tịch thu của cấpcó thẩm quyền, tài sản được xác lập quyền sỡ hữu nhà nước. Việc thành lập Hội đồngtheo quyết định của Ủy ban nhân dân các cấp;

2. Đối với tài sản bán đấu giálà tài sản khu vực hành chính sự nghiệp, tài sản thu hồi từ các dự án kết thúccó quyết định thanh lý hoặc bán đấu giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thìthủ trưởng đơn vị thành lập Hội đồng thanh lý tài sản theo quy định của Pháp luậtđể bán đấu giá.

Điều 4. Nhiệm vụ của Hội đồngbán đấu giá

1. Bảo quản tài sản bán đấu giákhi được giao trách nhiệm giữ tài sản.

2. Xác định giá khởi điểm cho cuộcbán đấu giá.

3. Niêm yết, thông báo công khaiviệc bán tài sản và các thông tin cần thiết liên quan đến tài sản bán đấu giátrên các phương tiện thông tin đại chúng.

4. Trưng bày, cho xem, cho thamkhảo hồ sơ tài sản bán đấu giá.

5. Thực hiện ghi chép về việcbán đấu giá tài sản và lập văn bản bán đấu giá tài sản.

6. Giao tài sản cho người muasau khi đã hoàn thành các thủ tục cần thiết theo quy định.

7. Cung cấp đầy đủ hồ sơ, giấy tờcó liên quan và hướng dẫn người mua được tài sản đấu giá làm thủ tục chuyển quyềnsở hữu đối với các loại tài sản phải đăng kí quyền sở hữu theo quy định củapháp luật.

8. Bảo mật thông tin về cuộc đấugiá theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Hội đồng bán đấu giácó quyền

1. Thu tiền đặt trước của ngườitham gia đấu giá theo quy định tại điểm 1, Điều 9 của quy chế này.

2. Quy định bước giá cho từng cuộcđấu giá.

3. Yêu cầu người mua được tài sảnthực hiện việc thanh toán theo đúng quy định.

Chương III

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, PHƯƠNG THỨC BÁN ĐẤU GIÁ

Điều 6. Niêm yết, thông báocông khai việc bán đấu giá tài sản

Hội đồng bán đấu giá phải niêm yếtcông khai việc bán đấu giá tài sản tại nơi bán đấu giá, nơi trưng bày tài sản,nơi có tài sản bán đấu giá chậm nhất là bảy (07) ngày trước ngày mở cuộc bán đấugiá.

Đồng thời với việc niêm yết, Hộiđồng bán đấu giá có trách nhiệm thực hiện thông báo công khai ít nhất hai lần,mỗi lần cách nhau ba ngày việc bán đấu giá tài sản và các thông tin có liênquan đến tài sản bán đấu giá trên phương tiện thông tin đại chúng trước khi tiếnhành bán đấu giá chậm nhất là bảy (07) ngày.

Điều 7. Điều kiện tổ chức bánđấu giá

Phải có ít nhất từ 02 người(khách hàng) trở lên đăng kí tham gia mua đấu giá.

Điều 8. Đối tượng đăng kítham gia mua đấu giá

Mọi tổ chức, cá nhân đều có quyềnđăng kí tham gia mua đấu giá trong thời hạn mà người có tài sản bán đấu giá đãthông báo; trừ một số trường hợp sau đây không được đăng kí tham gia mua đấugiá:

1. Người không có năng lực hànhvi dân sự, người mất hoặc bị hạn chế hành vi năng lực dân sự theo quy định củaBộ Luật Dân sự, hoặc người tại thời điểm đấu giá không nhận thức, làm chủ đượchành vi của mình;

2. Người làm việc trong cơ quan,đơn vị hoặc Hội đồng bán đấu giá, nơi thực hiện việc bán đấu giá tài sản có tàisản bán đấu giá; người trực tiếp giám định tài sản, định giá tài sản; cha, mẹ,vợ, chồng hoặc con của những người đó;

3. Người không có quyền mua tàisản bán đấu giá theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Nghĩa vụ và quyền củangười tham gia đấu giá

1. Nghĩa vụ của người tham gia đấugiá

- Tổ chức, cá nhân khi tham giađấu giá (gọi là người mua tài sản) tài sản đều phải đăng kí mua trong thời hạnmà người bán đấu giá tài sản đã thông báo.

- Nộp tiền đặt trước: Không quá5% trên giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá.

- Nộp phí đấu giá theo quy địnhhiện hành.

2. Quyền của người tham gia đấugiá

- Được xem tài sản trước khiđăng ký tham gia mua đấu giá tài sản.

- Được quyền yêu cầu Hội đồngbán đấu giá giải thích các vấn đề chưa rõ trước khi tiến hành đấu giá.

Điều 10. Phương thức đấu giá

Hội đồng bán đấu giá tài sản cóthể lựa chọn một trong các hình thức đấu giá sau:

1. Đấu giá trực tiếp bằng lờinói

a) Sau khi công bố giá khởi điểm,người điều hành đấu giá nhắc lại một cách rõ ràng, chính xác bằng lời nói giángười đã trả sau cùng cao hơn giá người trước đã trả cộng với bước giá do Hội đồngquy định, mỗi lần cách nhau ba mươi giây (30 giây), nếu sau 03 lần nhắc lại ngườimua trả giá cao nhất và cao hơn giá khởi điểm mà không có người nào khác trảgiá cao hơn thì người đó được mua tài sản đấu giá (không hạn chế số lần trảgiá).

b) Trường hợp có nhiều người trảcùng một giá nhưng đều không có yêu cầu đấu giá tiếp thì người điều hành bán đấugiá tổ chức rút thăm giữa những người có giá trả bằng nhau và công bố người rúttrúng thăm là người được mua tài sản đấu giá.

2. Đấu giá bằng bỏ phiếu

a) Đối với trường hợp giá khởiđiểm được công bố công khai

- Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếucông khai trực tiếp từng vòng và chỉ công bố giá đã trả cao nhất của vòng đấuđó, mức giá cao nhất ở vòng trước cộng với bước giá được coi là giá khởi điểm củavòng tiếp theo. Cuộc bán đấu giá được tiến hành theo thủ tục nêu trên cho đếnkhi không còn ai có yêu cầu trả giá tiếp. Người điều hành cuộc bán đấu giá côngbố người trúng đấu giá sau vòng đấu cuối cùng. Trong trường hợp có từ hai ngườitrở lên cùng trả một mức giá cao nhất, nhưng đều không có yêu cầu đấu giá tiếp,thì người điều hành cuộc bán đấu giá tổ chức việc rút thăm giữa những người đóvà công bố người rút trúng thăm là người trúng đấu giá.

- Trường hợp người trả giá caonhất từ chối mua, thì người trả giá cao liền kề chỉ được mua khi chênh lệch giữahai mức giá của người trả giá cao nhất và người trả giá liền kề không cao hơntiền đặt trước. Trường hợp chênh lệch giữa hai mức giá cao hơn tiền đặt trước,thì tổ chức lại ngay phiên đấu giá mới; giá khởi điểm để đấu giá là giá của ngườitrả giá cao liền kề với người từ chối mua tài sản. Trường hợp phiên bán đấu giáđã kết thúc, sau đó người trả giá cao nhất (người trúng đấu giá) mới từ chốimua, thì tổ chức lại phiên đấu giá vào thời điểm thích hợp theo quyết định củaChủ tịch Hội đồng bán đấu giá, việc tổ chức đấu giá lại được tiến hành theo thủtục như đối với việc bán đấu giá tài sản lần đầu.

- Đấu giá bằng bỏ phiếu kín theotừng vòng, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp thì ngườicó mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

b) Đối với trường hợp không côngbố công khai giá khởi điểm, thì Hội đồng chỉ được công bố giá khởi điểm sauvòng đấu thứ nhất và mức giá trả cao nhất của vòng đấu này; tuyên bố vòng đấutiếp theo, xác định số người tiếp tục tham gia vòng đấu giá, công bố giá khởiđiểm của vòng đấu này là giá trả cao nhất của vòng đấu trước cộng với bước giádo Hội đồng quy định. Cuộc đấu giá kết thúc khi xác định được mức giá trả caonhất và không còn người tiếp tục tham gia đấu giá.

Trường hợp các đối tượng thamgia đấu giá ở vòng đấu thứ nhất đều bỏ mức giá thấp hơn mức giá khởi điểm thì Hộiđồng tuyên bố cuộc đấu giá không thành. Hội đồng sẽ xem xét điều chỉnh lại mứcgiá khởi điểm cho phù hợp và tiến hành tổ chức đấu giá lại vào một thời điểmkhác do Chủ tịch Hội đồng đấu giá quyết định.

3. Việc mở phiên đấu giá phải cóít nhất từ hai người tham gia đấu giá trở lên. Nếu tại thời điểm mở phiên đấugiá có dưới 02 người tham gia đấu giá thì cuộc đấu giá không thành, Hội đồng đấugiá tài sản sẽ cho đăng thông báo mời đấu giá lại trên phương tiện thông tin đạichúng, tiếp tục tổ chức đấu giá khi có đủ số người tham gia đấu giá theo quy định.

4. Trường hợp người tham gia đấugiá rút lại giá đã trả

- Tại cuộc bán đấu giá tài sảnngười đã trả giá cao nhất mà rút lại giá đã trả trước khi người điều hành cuộcbán đấu giá tài sản công bố người mua được tài sản thì cuộc bán đấu giá tài sảnvẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người liền kề trước đó.

- Người rút lại giá đã truất quyềntham gia trả tiếp và không được hoàn trả khoản tiền đặt trước (đặt cọc). Khoảntiền đặt trước của người rút lại giá đã trả thuộc về người có tài sản bán đấugiá.

Điều 11. Bán tài sản bán đấugiá trong trường hợp đặc biệt

1. Trong trường hợp đã hết thờihạn đăng kí tham gia đấu giá mà chỉ có một người đăng ký mua tài sản đấu giá vàtrả giá ít nhất bằng giá khởi điểm thì tài sản được bán cho người đó, việc phêduyệt được quy định như sau:

- Đối với tài sản tịch thu sungquỹ nhà nước và tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước, do Chủ tịch Hội đồngbán đấu giá cấp tỉnh, Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá cấp huyện quyết định.

- Đối với tài sản khu vực hànhchính sự nghiệp, tài sản thu hồi từ các dự án kết thúc, do Thủ trưởng đơn vịquyết định.

2. Khi bán tài sản theo quy địnhtại khoản 1 Điều này, Hội đồng bán đấu giá tài sản lập biên bản về việc bán tàisản bán đấu giá, ghi kết quả vào sổ đăng ký bán đấu giá.

Điều 12. Trả lại tiền đặt trước

1. Trong trường hợp người đã nộptiền đặt trước mua được tài sản bán đấu giá thì khoản tiền đặt trước được giữ lại,sau khi người mua đã nộp đủ số tiền trúng đấu giá vào tài khoản tạm giữ do cơquan tài chính quản lý; người không mua được thì khoản tiền đặt trước sẽ đượctrả lại cho người nộp ngay sau khi cuộc bán đấu giá kết thúc, trừ trường hợppháp luật có quy định khác.

2. Trường hợp người đăng ký muatài sản đấu giá đã nộp khoản tiền đặt trước nhưng không tham gia cuộc bán đấugiá mà không có lý do chính đáng hoặc người trả giá cao nhất từ chối mua trongmọi trường hợp đều không được trả lại.

Điều 13. Phương thức, địa điểmvà thời hạn thanh toán

1. Thời hạn, phương thức, địa điểmthanh toán: Người trúng đấu giá phải nộp toàn bộ số tiền mua tài sản đấu giá bằngtiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản tạm giữ của cơ quan Tài chính mở tạiKho bạc Nhà nước hoặc tài khoản của cơ quan, đơn vị có tài sản bán đấu giá theothỏa thuận trong văn bản bán đấu giá.

2. Thời hạn, địa điểm giao tài sảnđã bán đấu giá do người bán đấu giá tài sản và người mua được tài sản bán đấugiá thỏa thuận trong văn bản bán đấu giá tài sản.

3. Trường hợp quá thời hạn thanhtoán theo thỏa thuận, người trúng đấu giá không nộp số tiền trúng đấu giá vàoKho bạc Nhà nước thì coi như từ chối không mua tài sản đấu giá, số tiền đặt trướcsẽ bị tịch thu nộp vào ngân sách nhà nước.

Điều 14. Đăng ký quyền sở hữu

Văn bản bán đấu giá tài sản làvăn bản có giá trị xác nhận việc mua bán và làm căn cứ để chuyển quyền sở hữu đốivới tài sản bán đấu giá mà theo quy định của pháp luật phải đăng ký quyền sở hữu.

Căn cứ vào văn bản bán đấu giávà các giấy tờ hợp pháp khác, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm làmthủ tục đăng ký quyền sở hữu tài sản cho người mua theo quy định của pháp luật.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Các tổ chức, cánhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này, mọi khiếu nại, tranhchấp liên quan đến việc bán đấu giá được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình tổ chức thực hiệnquy chế này nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan gửi vănbản về Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, kịp thờibổ sung, điều chỉnh./.