ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2007/QĐ-UBND

Tam Kỳ, ngày 14 tháng 8 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨCTHU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THAM QUAN KHU BẢO TỒN BIỂN CÙ LAO CHÀM TỈNHQUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/ 2003;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/ 2001của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 05/3/2006 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số57/2002/NĐ-CP ;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí vàThông tư số 45/2006/TT-BCT ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sungThông tư số 63/2002/TT-BTC ;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hộiđồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 80/2007/NQ-HĐND ngày 25/4/2007của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VII, kỳ họp thứ 13 về việc sửa đổi và ban hànhquy định quản lý một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hộiđồng nhân dân tỉnh;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 298/TTr-STC ngày 15/6/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành mức thu, nộp,quản lý và sử dụng phí tham quan Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm, như sau:

1. Phí tham quan Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm là khoảnthu nhằm bù đắp một phần chi phí cho các hoạt động về bảo quản, tu bổ, phục hồivà quản lý đối với Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm.

2. Đối tượng nộp phí là khách tham quan, du lịch tạiKhu bảo tồn biển Cù Lao Chàm.

3. Cơ quan thu phí: Ban Quản lý Khu bảo tồn biển CùLao Chàm.

4. Mức thu phí: áp dụng thống nhất đối với người ViệtNam và người nước ngoài:

- Người lớn: 10.000 đồng/người/lượt.

- Trẻ em từ 13 tuổi đến dưới 18 tuổi: 5.000 đồng/người/lượt.

- Miễn thu đối với trẻ em từ 12 tuổi trở xuống.

5. Quản lý và sử dụng: Phí tham quan Khu bảo tồn biển CùLao Chàm là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước, được quản lý và sử dụng nhưsau:

5.1. Quản lý thu: Cơ quan thu phí sử dụng biên lai thutheo quy định của Bộ Tài chính về phát hành, quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế; mở tàikhoản tạm giữ tiền phí tại Kho bạc Nhà nước nơi thu để theo dõi, quản lý. Căncứ tình hình thu phí, định kỳ hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng phải nộp sốtiền phí thu được vào tài khoản tạm giữ và tổ chức hạch toán riêng khoản thu nàytheo quy định hiện hành của nhà nước.

5.2 Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm được tríchđể lại 60%/ tổng số tiền phí thực thu (tỷ lệ % số phí để lại ổn định trong thờikỳ ổn định ngân sách 2007- 2010), để chi phí cho công tác tổ chức thu phí theonội dung, như sau:

- Chi hỗ trợ cho các đơn vị phối hợp với Ban Quản lý Khubảo tồn biển Cù Lao Chàm để triển khai thu phí và thực hiện chức năng quản lýnhà nước về an ninh, trật tự tại tại Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm.

- Chi hỗ trợ Đồn Biên phòng 260 Cửa Đại và Đồn Biên phòng276 Cù Lao Chàm, mỗi đơn vị là 5%/ tổng số tiền trích để lại Ban Quản lý Khubảo tồn biển Cù Lao Chàm, để phục vụ công tác phối hợp quản lý an ninh, trậttự, kiểm soát, hỗ trợ bán vé .

- Chi thanh toán cho cá nhân trực tiếp thực hiện công việcthu phí; chi mua sắm, sửa sữa thường xuyên tài sản, máy móc, thiết bị; chi muavật tư, nguyên liệu và các khoản chi khác liên quan đến việc thực hiện công việcthu phí; bổ sung thu nhập tăng thêm cho người lao động; chi khen thưởng, phúclợi, trích lập quỹ dự phòng ổn định thu nhập cho người lao động trong đơn vịtheo cơ chế tài chính áp dụng đối với đơn vị sự nghiệp thực hiện chế độ giao quyềntự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế vàtài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

5.3 Số tiền phí thực thu còn lại (40%), đơn vị nộp vàongân sách nhà nước theo chương, loại, khoản, mục, tiểu mục tương ứng và để lại chongân sách xã Tân Hiệp, thị xã Hội An quản lý, chi cho nhiệm vụ phục vụ công tácvệ sinh môi trường, an ninh, trật tự, quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm.

5.4. Hàng năm, căn cứ mức thu phí, nội dung chi theo quyđịnh tại quyết định này và chế độ chi tiêu tài chính hiện hành, cơ quan thu phílập dự toán thu, chi tiền phí chi tiết theo mục lục ngân sách gởi cơ quan Chủquản hoặc cơ quan Tài chính cùng cấp xét duyệt; thực hiện quyết toán việc sửdụng biên lai thu phí, số tiền phí thu được, số tiền phí để lại đơn vị, số tiềnphí phải nộp ngân sách, số tiền phí đã nộp ngân sách và số tiền phí còn phảinộp ngân sách nhà nước với cơ quan thuế trực tiếp quản lý; quyết toán việc sửdụng số tiền phí được trích để lại với cơ quan tài chính cùng cấp.

Điều 2.

+ Sở Tài chính và các ngành liên quan chịu trách nhiệmtheo dõi, kiểm tra, giám sát trong quá trình triển khai thực hiện quyết địnhnày.

+ Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngàyký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc cácSở: Tài chính, Du lịch, Tư pháp, Thủy sản, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Kho bạcNhà nước tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chủ tịch UBNDthị xã Hội An, Trưởng ban Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm, Chủ tịchUBND xã Tân Hiệp, các tổ chức, cá nhân và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịutrách nhiệm thi hành quyết định này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHNguyễn Đức Hải