ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 28/2007/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 8 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH PHÍ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNGĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHQUẢNG NGÃI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNHQUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH 10 của Uỷ ban Thường vụ Quốchội;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ Quy định chi tiếtthi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sungmột số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ Quy địnhchi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việcban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đấthoặc cho thuê đất;
Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thựchiện các quy định Pháp luật về phí và lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sungThông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiệncác quy định Pháp luật về phí và lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 96/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn vềmức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá đất;
Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 16/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X- kỳ họp thứ 12;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1006/TT-STC-QLGCS ngày 20/6/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành phí đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đấthoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, như sau:

1. Đối tượng nộp phí đấu giá đất: Các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhânthuộc đối tượng được Nhà nước cho phép tham gia đấu giá quyền sử dụng đất đểgiao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất (gọi tắt là đấu giá đất)theo quy định tại Quyết định số 216/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chínhphủ.

2. Đơn vị thu phí đấu giá đất:

- Hội đồng đấu giá đất tỉnh;

- Hội đồng đấu giá đất các huyện, thành phố.

3. Mức thu phí:

a. Trường hợp bán đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư xây dựng nhà ở của hộgia đình, cá nhân quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 của Quy chế đấu giá quyềnsử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất ban hành kèmtheo Quyết định số 216/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ:

TT

Giá khởi điểm của quyền sử dụng đất

Mức thu (đồng/hồ sơ)

01

Từ 200 triệu đồng trở xuống

100.000

02

Từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng

200.000

03

Trên 500 triệu đồng

500.000

b. Các trường hợp bán đấu giá quyền sử dụng đất khác quyền sử dụng đất quyđịnh tại điểm a khoản 1 Điều 3 của Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giaođất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất ban hành kèm theo Quyết định số216/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ:

TT

Diện tích đất

Mức thu (đồng/hồ sơ)

01

Từ 0,5 ha trở xuống

1.000.000

02

Từ trên 0,5 ha đến 2 ha

3.000.000

03

Từ trên 2 ha đến 5 ha

4.000.000

04

Trên 5 ha

5.000.000

Điều 2. Quản lý và sử dụng phí:

1. Cơ quan thu phí được trích để lại 90% tổng số tiền phí đấu giá đất thuđược để chi phí cho việc tổ chức đấu giá đất theo quy định hiện hành của Nhànước, số tiền phí còn lại (10%) đơn vị thu phí nộp vào ngân sách Nhà nuớc theoquy định.

2. Cơ quan thu phí phải thực hiện việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấugiá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đấttheo đúng quy định tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 và Thông tư số45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính và các quy định hiện hành củaNhà nước về phí, lệ phí.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thếQuyết định số 80/2004/QĐ-UB ngày 10/3/2004 của UBND tỉnh về việc ban hành phíđấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Mọi quy định trước đây trái vớiquy định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyênvà Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục trưởngCục thuế tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND các huyện,thành phố; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành có liên quan, Chủ tịch Hội đồng đấugiá đất tỉnh, Chủ tịch đồng đấu giá đất các huyện, thành phố và tổ chức, cánhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiềm tra văn bản- Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ban kinh tế ngân sách HĐND tỉnh;
- VPUB: PVP, KHTH,NNTN, CNXD;
- Trung tâm Công báo và TTĐT;
- Lưu: VT, TCTM.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Huế