ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 28/ 2008/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 01 tháng 09 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNHCHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DULỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/2/2008của Chính phủ quy định các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 43/2008/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 06/6/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, BộNội vụ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Vănhóa, Thể thao và Du lịch thuộc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hóa,Thể thao và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc SởVăn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 66/TTr-SVHTTDL ngày 15/7/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thaovà Du lịch.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực sau 10ngày kể từ ngày ký, thay thế các Quyết định sau của UBND tỉnh: Quyết định số 31/2005/QĐ-UB-NVngày 05/5/2005 quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Sở Vănhóa và Thông tin, Quyết định số 53/2005/QĐ-UB-NV ngày 04/7/2005 quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thể dục - Thể thao và Quyết định số 78/2005/QĐ-UB-NV ngày 12/9/2005 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổchức bộ máy của Sở Thương mại và Du lịch.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thểthao và Du lịch, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc sở, Thủ trưởng ban, ngành cấptỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Cục kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Lưu trữ tỉnh;
- Lưu: VP UBND tỉnh, SNV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Văn Chất

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ,QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2008của UBND tỉnh Hà Tĩnh)

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quanchuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thựchiện chức năng quản lý nhà nước về: văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, dulịch và quảng cáo (trừ quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính và xuấtbản phẩm) ở địa phương, các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Sở và thựchiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh vàtheo quy định của pháp luật.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có tư cách pháp nhân,có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức biên chế vàhoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểmtra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Dự thảo quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạchdài hạn, 05 năm và hàng năm; đề án, chương trình phát triển văn hóa, gia đình, thểdục, thể thao và du lịch; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụcải cách hành chính nhà nước; phân cấp quản lý và xã hội hóa trong lĩnh vực vănhóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh;

b) Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định cụthể tiêu chuẩn chức năng đối với các Trường, Phó các tổ chức, đơn vị trực thuộcSở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trưởng, Phó phòng Văn hóa Thông tin thuộc Ủyban nhân dân cấp huyện, sau khi phối hợp và thống nhất với Sở Thông tin vàTruyền thông.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Dự thảo quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền banhành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao vàdu lịch;

b) Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, giải thểcác đơn vị thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Hội đồng chuyên ngànhvề văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.

3. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các vănbản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chươngtrình sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục phápluật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

4. Về di sản Văn hóa:

a) Tổ chức thực hiện quy chế, giải pháp huy động,quản lý, sử dụng các nguồn lực để bảo vệ và phát huy giá trị di sản Văn hóatrên địa bàn tỉnh sau khi được phê duyệt;

b) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các dự án bảoquản, tu bổ và phục hồi di tích thuộc tỉnh quản lý sau khi được phê duyệt;

c) Tổ chức điều tra, phát hiện, thống kê, phân loạivà lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể thuộc địa bàn tỉnh;

d) Hướng dẫn thủ tục và cấp giấy phép nghiên cứu,sưu tầm di sản Văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh cho tổ chức, cá nhân nướcngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài;

đ) Tổ chức thực hiện kiểm kê, phân loại, lập hồ sơxếp hạng di tích lịch sử, Văn hóa và danh lam thắng cảnh thuộc địa bàn tỉnh;

e) Thẩm định dự án cải tạo, xây dựng các công trìnhnằm ngoài khu vực bảo vệ di tích cấp tỉnh có khả năng ảnh hưởng đến cảnh quan,môi trường của di tích;

g) Tổ chức việc thu nhận, bảo quản các di vật, cổvật, bảo vật quốc gia do tổ chức, cá nhân giao nộp và thu giữ tại địa bàn tỉnhtheo quy định của pháp luật;

h) Đăng ký và tổ chức quản lý di vật, cổ vật, bảovật quốc gia trong phạm vi tỉnh; cấp giấy phép làm bản sao di vật, cổ vật, bảovật quốc gia thuộc bảo tàng tỉnh và sở hữu tư nhân;

i) Quản lý, hướng dẫn tổ chức các hoạt động bảotồn, phát huy giá trị di sản Văn hóa, lễ hội truyền thống, tín ngưỡng gắn vớidi tích, nhân vật lịch sử tại địa phương.

5. Về nghệ thuật biểu diễn:

a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện phương án sắp xếptổ chức các đơn vị nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi quản lý của tỉnh phù hợpvới quy hoạch phát triển ngành nghệ thuật biểu diễn của Bộ Văn hóa, Thể thao vàDu lịch;

b) Tổ chức thực hiện quy chế tổ chức liên hoan, hộithi, hội diễn về nghệ thuật biểu diễn do địa phương tổ chức trên địa bàn tỉnh;

c) Thẩm định, cấp phép công diễn chương trình, tiếtmục, vở diễn, chương trình biểu diễn thời trang ở trong nước và có yếu tố nướcngoài cho các đối tượng:

- Đơn vị nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp, đơn vịcó chức năng tổ chức biểu diễn nghệ thuật, biểu diễn thời trang thuộc tỉnh;

- Các tổ chức kinh tế - xã hội khi tổ chức biểudiễn nghệ thuật chuyên nghiệp không bán vé tại nhà hàng, vũ trường;

- Cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, chính trị, vănhóa, xã hội không có chức năng tổ chức biểu diễn nghệ thuật có nhu cầu tổ chứcbiểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp có doanh thu nhằm mục đích phục vụ công tácxã hội, từ thiện trên địa bàn tỉnh;

- Tổ chức kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội nướcngoài, tổ chức quốc tế hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam đặt trụ sởchính tại Hà Tĩnh.

d) Cho phép các đoàn nghệ thuật, diễn viên thuộctỉnh quản lý ra nước ngoài biểu diễn, các đoàn nghệ thuật, diễn viên nước ngoàiđến biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn tỉnh; cấp phép tổ chức các cuộc thi hoahậu tại Hà Tĩnh sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

đ) Tổ chức thực hiện việc cấp thẻ hành nghề chonghệ sĩ và diễn viên biểu diễn chuyên nghiệp theo phân cấp của Bộ Văn hóa, Thểthao và Du lịch;

e) Tổ chức thực hiện Quy chế quản lý việc sản xuất,phát hành băng, đĩa ca nhạc và vở diễn.

6. Về điện ảnh:

a) Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng ngân sách nhànước bảo đảm kinh phí hoạt động chiếu phim tại rạp, chiếu phim lưu động phục vụnhiệm vụ chính trị, xã hội, đối ngoại, phục vụ thiếu nhi, đồng bào dân tộc miềnnúi, hải đảo và lực lượng vũ trang;

b) Làm nhiệm vụ thường trực Hội đồng thẩm định kịchbản văn học đối với việc sản xuất phim đặt hàng từ ngân sách nhà nước, Hội đồngthẩm định phim cấp tỉnh theo quy định của pháp luật về điện ảnh;

c) Cấp, thu hồi giấy phép phổ biến phim phóng sự,phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc tỉnh sảnxuất hoặc nhập khẩu;

d) Cấp, thu hồi giấy phép phổ biến phim truyện docơ sở điện ảnh thuộc tỉnh sản xuất hoặc nhập khẩu theo quy định của pháp luậtvề điện ảnh;

đ) Kiểm tra việc phổ biến phim ở rạp, phim chiếulưu động, phim phát trên các phương tiện khác tại các điểm hoạt động văn hóa,vui chơi, giải trí công cộng;

e) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra việcthực hiện các quy định về kinh doanh băng đĩa phim và các hoạt động điện ảnhkhác tại địa bàn tỉnh.

7. Về mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm:

a) Làm nhiệm vụ thường trực Hội đồng nghệ thuậttượng đài, tranh hoành tráng cấp tỉnh theo Quy chế xây dựng tượng đài, tranhhoành tráng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

b) Tổ chức thực hiện các hoạt động mỹ thuật, nhiếpảnh, triển lãm quy mô cấp tỉnh;

c) Cấp, thu hồi, điều chỉnh giấy phép, kiểm tra vàhướng dẫn hoạt động triển lãm mỹ thuật, triển lãm ảnh, nghệ thuật sắp đặt,trình diễn các loại hình nghệ thuật đương đại và các triển lãm khác thuộc phạmvi quản lý của ngành văn hóa, thể thao và du lịch; tổ chức các cuộc thi ảnh nghệthuật, liên hoan ảnh; quản lý việc sao chép tác phẩm mỹ thuật tại địa bàn tỉnhtheo các Quy chế do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành;

d) Thẩm định, cấp phép thể hiện phần mỹ thuật đốivới các dự án xây dựng hoặc tu bổ, tôn tạo tượng đài, tranh hoành tráng, côngtrình liên quan đến tôn giáo trên địa bàn tỉnh theo ủy quyền của Chủ tịch Ủyban nhân dân tỉnh và phân cấp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

8. Về quyền tác giả, quyền liên quan đối với tácphẩm văn học, nghệ thuật.

a) Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền lợihợp pháp của Nhà nước, tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền liênquan đối với tác phẩm văn học nghệ thuật trên địa bàn tỉnh theo quy định củapháp luật;

b) Tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra việcthực hiện trên địa bàn tỉnh các quy định về cung cấp, hợp tác, đặt hàng, sửdụng và đảm bảo quyền tác giả đối với tác phẩm, quyền liên quan đối với cuộc biểudiễn, bản ghi âm ghi hình, chương trình phát sóng và chế độ nhuận bút, thù laocho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan;

c) Thẩm định quyền tác giả, quyền liên quan khi cótranh chấp theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân hoặc cơ quan nhà nước có thẩmquyền.

9. Về thư viện:

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyềnthông chuyển giao các xuất bản phẩm lưu chiểu tại địa phương cho thư viện tỉnh theoquy định;

b) Hướng dẫn việc đăng ký hoạt động thư viện trongtỉnh theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đăng ký hoạt động đốivới thư viện tỉnh;

c) Hướng dẫn các thư viện trong tỉnh xây dựng quychế tổ chức hoạt động trên cơ sở quy chế mẫu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Dulịch.

10. Về quảng cáo:

a) Thẩm định hồ sơ cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồigiấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinhdoanh dịch vụ quảng cáo đặt tại địa bàn tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép quảng cáotrên bảng, biển, pa-nô, băng-rôn, màn hình đặt nơi công cộng, vật phát quang,vật thể trên không, dưới nước, phương tiện giao thông, vật thể di động khác vàcác hình thức tương tự treo, đặt, dán, dựng ở ngoài trời hoặc tại nơi công cộngtrên địa bàn tỉnh;

c) Thanh tra, kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền cáchành vi vi phạm pháp luật về hoạt động quảng cáo trên các phương tiện quảng cáo(trừ báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm).

11. Về Văn hóa quần chúng, Văn hóa dân tộc và tuyêntruyền cổ động:

a) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện quy hoạch thiết chếvăn hóa cơ sở trong toàn tỉnh sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

b) Hướng dẫn xây dựng quy chế tổ chức và hoạt độngcủa các thiết chế văn hóa cơ sở trên địa bàn tỉnh trên cơ sở quy chế mẫu của BộVăn hóa, Thể thao và Du lịch;

c) Hướng dẫn tổ chức các lễ hội, thực hiện nếp sốngvăn minh trong việc cưới, việc tang, xây dựng gia đình, làng, cơ quan, đơn vịvăn hóa trên địa bàn tỉnh;

d) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoànthể chỉ đạo và hướng dẫn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng gia đình vănhóa”; chịu trách nhiệm Thường trực Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kếtxây dựng gia đình văn hóa”;

đ) Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiệnchính sách văn hóa dân tộc, bảo tồn, phát huy, phát triển các giá trị văn hóavật thể, phi vật thể của cộng đồng các dân tộc cư trú trên địa bàn tỉnh;

e) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạtđộng tuyên truyền cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xãhội và quy hoạch hệ thống cổ động trực quan trên địa bàn tỉnh;

g) Tổ chức hội thi, hội diễn nghệ thuật quần chúng,thi sáng tác tranh cổ động, cụm cổ động; cung cấp tài liệu tuyên truyền, tranhcổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh;

h) Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quy chếquản lý karaoke, vũ trường, Quy chế tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn vănnghệ quần chúng và các hoạt động văn hóa khác trên địa bàn tỉnh;

i) Quản lý hoạt động sáng tác và phổ biến tác phẩmvăn học theo quy định của pháp luật.

12. Về gia đình:

a) Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện cácquy định của pháp luật liên quan đến gia đình, đảm bảo quyền bình đẳng và chốngbạo lực trong gia đình;

b) Tuyên truyền, giáo dục giá trị đạo đức, lốisống, cách ứng xử trong gia đình Việt Nam;

c) Tổ chức thu thập, lưu trữ thông tin về gia đình.

13. Về thể dục, thể thao cho mọi người:

a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy hoạch, kếhoạch phát triển thể dục, thể thao quần chúng trong toàn tỉnh sau khi được phêduyệt;

b) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡngđội ngũ hướng dẫn viên, cộng tác viên, trọng tài thể dục, thể thao sau khi đượcChủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

c) Chủ trì, phối hợp với tổ chức xã hội nghề nghiệpvề thể thao vận động mọi người tham gia phát triển phong trào thể dục, thểthao, phổ biến, hướng dẫn tập luyện thể dục, thể thao phù hợp với sở thích, lứatuổi, giới tính, nghề nghiệp;

d) Xây dựng hệ thống giải thi đấu, kế hoạch thi đấuvà chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các cuộc thi đấu thể thao thành tích cao và thểthao quần chúng cấp tỉnh;

đ) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đốivới các hoạt động thể thao giải trí trong các điểm vui chơi, khu du lịch, điểmdu lịch, khu văn hóa thể thao trên địa bàn tỉnh;

e) Chủ trì phối hợp với các tổ chức, cơ quan liênquan tạo điều kiện, hướng dẫn người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em, thanhthiếu niên và các đối tượng quần chúng khác tham gia hoạt động thể dục, thểthao;

g) Tổ chức hướng dẫn tập luyện, biểu diễn và thi đấucác môn thể thao dân tộc, các phương pháp rèn luyện sức khỏe truyền thống;

h) Hướng dẫn, kiểm tra việc công nhận gia đình thểthao trên địa bàn toàn tỉnh;

i) Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Chỉ huyquân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tổ chức thực hiện giáo dục thểchất, thể thao trong nhà trường và thể dục, thể thao trong lực lượng vũ trangtrên địa bàn tỉnh.

14. Về thể thao thành tích cao và thể thao chuyênnghiệp:

a) Tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển chọn, đào tạo,huấn luyện vận động viên; kế hoạch thi đấu các đội tuyển thể thao của tỉnh saukhi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Tổ chức thực hiện Đại hội Thể dục thể thao toàntỉnh, các giải thi đấu quốc gia, khu vực và quốc tế sau khi được cấp có thẩmquyền giao và phê duyệt;

c) Tổ chức thực hiện chế độ đặc thù đối với huấnluận viên, trọng tài, vận động viên của tỉnh trong các hoạt động thi đấu thểdục, thể thao sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo quy định củapháp luật;

d) Tổ chức kiểm tra các điều kiện kinh doanh củacâu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp và doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thểthao; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao cho câulạc bộ thể thao chuyên nghiệp và doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thaotheo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.

đ) Thực hiện quyết định phong cấp cho vận độngviên, huấn luyện viên, trọng tài thể thao thuộc thẩm quyền quản lý của Sở.

15. Về du lịch:

a) Tổ chức công bố quy hoạch sau khi được phê duyệt;

b) Tổ chức thực hiện điều tra đánh giá, phân loại,xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên du lịch của tỉnh theo Quy chế của Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch;

c) Thực hiện các biện pháp để bảo vệ, tôn tạo, khaithác, sử dụng hợp lý và phát triển tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khudu lịch, điểm du lịch của tỉnh;

d) Tổ chức lập hồ sơ đề nghị công nhận khu du lịch,điểm du lịch, tuyến du lịch cấp tỉnh; công bố sau khi có quyết định công nhận;

đ) Cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, gia hạn, thu hồiGiấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài đặttrên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và theo phân cấp, ủy quyền của Ủyban nhân dân tỉnh;

e) Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền cấpgiấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnhtheo quy định của pháp luật;

g) Quyết định xếp hạng 1 sao, hạng 2 sao cho kháchsạn, làng du lịch; hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh biệt thự, căn hộ du lịch;hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch đối với bãi cắm trại, nhà nghỉ dulịch, nhà nghỉ có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác;

h) Thẩm định và cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phụcvụ khách du lịch cho cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trong khu vực du lịch,điểm du lịch, đô thị du lịch;

i) Tổ chức cấp, cấp lại, đổi, thu hồi thẻ hướng dẫnviên du lịch; cấp thu hồi giấy chứng nhận thuyết minh viên theo quy định của BộVăn hóa, Thể thao và Du lịch;

k) Xây dựng kế hoạch, chương trình xúc tiến du lịchvà tổ chức thực hiện chương trình xúc tiến du lịch, sự kiện, hội chợ, hội thảo,triển lãm du lịch của tỉnh sau khi được phê duyệt.

16. Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quantổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn các hoạt động vi phạmpháp luật về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.

17. Thẩm định, tham gia thẩm định các dự án đầu tư,phát triển liên quan đến Văn hóa, thể dục, thể thao và du lịch trên địa bàntỉnh.

18. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đốivới các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn, kiểmtra hoạt động đối với các hội và tổ chức phi chính phủ về lĩnh vực văn hóa, giađình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.

19. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ,tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập về văn hóa, thể thao vàdu lịch theo quy định của pháp luật.

20. Tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổchức các lễ hội văn hóa, thể thao và du lịch quy mô cấp tỉnh.

21. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực Vănhóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật và sựphân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.

22. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về văn hóa, giađình, thể dục, thể thao và du lịch đối với Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy bannhân dân cấp huyện.

23. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học,công nghệ, xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhànước và chuyên môn nghiệp vụ của Sở.

24. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo,phòng, chống tham nhũng và xử lý các vi phạm pháp luật về văn hóa, gia đình,thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật hoặc phân công của Ủyban nhân dân tỉnh.

25. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện đối vớicác tài năng văn hóa nghệ thuật và thể dục, thể thao, đào tạo, bồi dưỡng chuyênmôn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức hoạt động trong lĩnh vực vănhóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh.

26. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của vănphòng, thanh tra, các phòng chuyên môn nghiệp vụ và các đơn vị sự nghiệp thuộcSở; quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãingộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm viquản lý của Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

27. Quản lý tài chính, tài sản được giao và thựchiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy bannhân dân tỉnh.

28. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳvà đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định với Ủy bannhân dân tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

29. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dântỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Tổ chức và biên chế

1. Lãnh đạo Sở:

a) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Giám đốc vàcác Phó Giám đốc.

b) Giám đốc là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệmtrước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toànbộ hoạt động của Sở.

c) Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc, chịu tráchnhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giámđốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy quyền điều hành các hoạt độngcủa Sở.

d) Việc bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc do Chủ tịchỦy ban nhân dân tỉnh quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ được Bộtrưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành và theo quy định của pháp luật;việc miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ, chínhsách đối với Giám đốc, Phó Giám đốc thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Cơ cấu tổ chức

a) Phòng chuyên môn của Sở:

- Phòng Nghiệp vụ văn hóa;

- Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình;

- Phòng Nghiệp Vụ thể dục, thể thao;

- Phòng Nghiệp vụ du lịch;

- Phòng Quản lý di sản văn hóa;

- Phòng Kế hoạch - Tài chính;

- Phòng Tổ chức cán bộ;

- Thanh tra;

- Văn phòng;

b) Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở:

- Bảo tàng tỉnh;

- Thư viện tỉnh;

- Trung tâm Văn hóa tỉnh;

- Đoàn ca, múa, kịch Hà Tĩnh;

- Trung tâm Phát hành phim vàchiếu bóng;

- Trung tâm Đào tạo-Huấn luyện thểdục thể thao;

- Trung tâm Thi đấu và Dịch vụ thểdục thể thao;

- Trung tâm Quảng bá, xúc tiến Vănhóa-Du lịch;

- Ban Quản lý di tích Trần Phú;

- Ban Quản lý di tích Nguyễn Du;

- Trường Trung cấp Văn hóa, Thểthao và Du lịch;

- Ban Quản lý dự án.

3. Biên chế:

a) Biên chế của Sở Văn hóa, Thểthao và Du lịch được Ủy ban nhân dân tỉnh giao theo kế hoạch hàng năm trongtổng số biên chế hành chính của tỉnh được Trung ương giao.

b) Biên chế sự nghiệp của các đơnvị sự nghiệp thuộc Sở do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo định mức biên chếvà theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Dulịch chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng quy chế làm việc của cơ quan, sắpxếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức đúng cơ cấu, có đủ phẩm chất, trìnhđộ, năng lực để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

2. Trong quá trình thực hiện, nếucó những vấn đề cần bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, Sở Vănhóa, Thể thao và Du lịch thống nhất với Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnhquyết định./.