ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2008/QĐ-UBND

Vị Thanh, ngày 18 tháng 4 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

V/V GIẢI THỂ ỦY BANDÂN SỐ, GIA ĐÌNH VÀ TRẺ EM TỈNH HẬU GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy bannhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giải thể Ủy ban Dân số, Gia đìnhvà Trẻ em tỉnh Hậu Giang, sau khi đã chuyển giao chức năng và tổ chức Ủyban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh về Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchvà Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Giao Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính vàChủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh tổ chức triển khai thực hiệnviệc giải thể Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh theo đúng Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 29 tháng 02 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về Côngtác tổ chức nhà nước của tỉnh Hậu Giang từ nay đến ngày 31 tháng 5 năm 2008.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 19/2004/QĐ-UB ngày 01 tháng 01năm 2004 của Ủy ban nhân dân lâm thời tỉnh Hậu Giang về việc thành lập Ủy banDân số, Gia đình và Trẻ em thuộc UBND tỉnh Hậu Giang.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh, các Giámđốc Sở, Thủ trưởng cơ quan Ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thịxã, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

Nơi nhận:
- VP. Chính phủ (HN-TPHCM);
- Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra văn bản (BTP);
- TT: TU; HĐND; UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- VP. TU, các Ban Đảng;
- UBMTTQ tỉnh, các đoàn thể;
- TAND, VKSND;
- Cơ quan Báo, Đài;
- Công báo tỉnh;
- Phòng VB-TT (STP);
- Lưu: VT.HN
D:\2008\QĐPQ\GTUBDSGĐ&Tem

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Minh Chắc