ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 28/2011/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 26 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỨC THU LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬNTẢI BẰNG XE Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căncứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân được Quốc hội nước Cộnghoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2003;

Căncứ Nghị định số: 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ qui định chi tiếtthi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căncứ Nghị định số: 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 sửa đổi, bổ sung một số điều củaNghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thihành pháp lệnh phí và lệ phí;

Căncứ Nghị định số: 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh vàđiều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

Căncứ Thông tư số: 66/2011/TT-BTC ngày 18/05/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn lệphí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

Căncứ Nghị quyết số: 25/2011/NQ .HĐND ngày 09/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnhVĩnh Long Khoá VIII, kỳ họp lần thứ 03;

Xétđề nghị của Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1. Quy định mức thu lệ phí cấp giấyphép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Vĩnh long như sau:

a)Cấp lần đầu: 200.000 đồng/giấy phép;

b)Trường hợp cấp đổi, cấp lại (do mất, hỏng hoặc có thay đổi về điều kiện kinhdoanh liên quan đến nội dung trong giấy phép): 50.000 đồng/lần cấp.

Đơnvị thu lệ phí đuợc giữ lại 65%, nộp ngân sách 35%.

Điều2. Giao Giám đốc Sở Tài chính, Sở Giaothông Vận tải căn cứ Quyết định này triển khai thực hiện việc thu, nộp, quản lývà sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo đúng quyđịnh hiện hành của nhà nước.

Điều3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Uỷban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Giao thông Vận tải, Tài chính và Thủ trưởngcác đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyếtđịnh có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và được đăng Công báo tỉnh./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Giao thông vận tải;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Phòng NC;
- Lưu: VT, 5.09.02.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Văn Sáu