ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2011/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠNVÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHI CỤC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO TỈNH QUẢNG NGÃI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17/8/2006 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thành lập,tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyênmôn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 25/2009/NĐ-CP ngày 06/3/2009 của Chính phủ về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trườngbiển và hải đảo;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 03/2008/TTLT-BTNMT-BNV ngày 15/7/2008 của Liên Bộ Tài nguyên và Môi trường và BộNội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quanchuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân các cấp;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 26/2010/TTLT-BTNMT-BNV ngày 05/11/2010 của Liên Bộ Tài nguyên và Môi trường - BộNội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Chi cụcBiển và Hải đảo trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 335/2008/QĐ-UBND ngày 24/10/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hànhquy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyênvà Môi trường Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND ngày 14/9/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việcthành lập Chi cục Biển và Hải đảo tỉnh Quảng Ngãi;

Theo đề nghị của Giám đốc SởTài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1424/TTr-STNMT ngày 14/10/2011, ý kiếnthẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 157/BC-STP ngày 10/10/2011 và đề nghị củaGiám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 46/TTr-SNV ngày 04/11/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định nàyQuy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Biển và Hảiđảo tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 2. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chỉ đạo Chi cụctrưởng Chi cục Biển và Hải đảo tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy địnhtại Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tàinguyên và Môi trường, Tư Pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng các Sở,Ban, ngành tỉnh; Chi cục trưởng Chi cục Biển và Hải đảo; Chủ tịch Ủy ban nhândân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Nội vụ;
- Tổng cục Biền và Hải đảo;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Báo Quảng Ngãi ; Đài PTTH tỉnh;
- VPUB: PVP, NNTN, KTTH, CBTH;
- Lưu: VT, NC.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cao Khoa

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHI CỤC BIỂN VÀ HẢIĐẢO TỈNH QUẢNG NGÃI(Ban hành kèm theo Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 08/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)

Chương I

VỊ TRÍ, CHỨCNĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 1. Vị trívà chức năng

1. Chi cục Biển và Hải đảo tỉnh QuảngNgãi là tổ chức trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi, giúpGiám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh QuảngNgãi thực hiện chức năng quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất quản lý các vấnđề về biển, đảo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

2. Chi cục Biển và Hải đảo có tưcách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản để giao dịch theo quy định hiệnhành của pháp luật.

3. Trụ sở làm việc của Chi cục Biểnvà Hải đảo đặt tại thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

4. Chi cục Biển và Hải đảo chịu sựchỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường;đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Tổng cục Biển và Hải đảoViệt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 2. Nhiệmvụ và quyền hạn

1. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Tàinguyên và Môi trường trình cấp có thẩm quyền:

a) Dự thảo văn bản quy phạm phápluật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án quản lý nhà nước tổng hợpvà thống nhất quản lý các vấn đề về biển, đảo;

b) Dự thảo văn bản thẩm định cácquy hoạch chuyên ngành về khai thác, sử dụng tài nguyên biển và hải đảo, quy hoạchmạng lưới dịch vụ, đề án thành lập khu bảo tồn biển, khu bảo tồn đất ngập nướcven biển thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường;

c) Dự thảo văn bản thẩm định hoặccấp phép các dự án đầu tư công trình trang thiết bị, dự án khai thác, sử dụngtài nguyên biển, ven biển và hải đảo theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức thực hiện các văn bảnquy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn,quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực biển và hải đảođã được cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt.

3. Hướng dẫn nghiệp vụ quản lý nhànước tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về biển, đảo đối với công chứcPhòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện.

4. Phối hợp với cơ quan nhà nướccó thẩm quyền lập quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch chuyên ngànhkhai thác, sử dụng tài nguyên các vùng biển, ven biển và hải đảo trên địa bàn tỉnh;đề xuất việc điều chỉnh các cơ chế, chính sách thu hút, khuyến khích và bảo đảmquyền của tổ chức và công dân trên các đảo tiền tiêu, các đảo ven bờ (nếu có).

5. Thống kê, đánh giá tài nguyên,tiềm năng và thực trạng khai thác, sử dụng các vùng biển, ven biển, hải đảo vàđề xuất nhu cầu khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảocủa tỉnh.

6. Tổ chức thực hiện các trình tự,thủ tục đăng ký, cấp phép trước khi trình Giám đốc Sở quyết định đối với hoạt độngkhai thác, sử dụng tài nguyên biển và hải đảo của tổ chức, cá nhân theo quy địnhcủa pháp luật và phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

7. Tổ chức thực hiện quan trắc biếnđộng và dự báo xu thế biến động; xác định các vùng bờ biển dễ bị tổn thương vàbiến đổi lớn (bãi bồi, vùng biển xói lở, vùng bờ cát, rừng phòng hộ và đất ngậpnước ven biển) trên địa bàn tỉnh; đề xuất các giải pháp quản lý, bảo vệ bờ biểnvới cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

8. Điều tra và kiểm soát ô nhiễm,suy thoái môi trường biển và hải đảo từ các nguồn phát sinh do hoạt động khaithác, sử dụng biển, hải đảo và các sự cố hoặc thiên tai trên biển; thực hiện ứngphó, khắc phục sự cố môi trường bờ biển; phối hợp với Chi cục Bảo vệ Môi trườnglập báo cáo hiện trạng môi trường biển, hải đảo thuộc phạm vi trách nhiệm quảnlý của địa phương.

9. Thực hiện nghiên cứu khoa học, ứngdụng phát triển công nghệ biển, ven biển; thu thập, xây dựng cơ sở dữ liệu về tàinguyên và môi trường biển, hải đảo trên địa bàn quản lý của tỉnh.

10. Thực hiện các hoạt động hợptác quốc tế liên quan đến biển và hải đảo thuộc phạm vi chức năng theo phâncông của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

11. Chủ trì, phối hợp với các cơquan có liên quan thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật về biển, hải đảo vàtuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về quản lý, bảo vệ và khai thác, sửdụng bền vững biển, hải đảo.

12. Kiểm tra, giám sát và đề xuấtxử lý hoặc xử lý theo thẩm quyền các vi phạm theo quy định của pháp luật; chủtrì, phối hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại giữa các tổ chức, cá nhân vềkhai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo ở tỉnh theo thẩmquyền được phân cấp.

13. Quản lý tổ chức, biên chế côngchức, viên chức, tài chính, tài sản thuộc Chi cục Biển và Hải đảo theo phân cấpcủa Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và theo quy định của pháp luật.

14. Thực hiện chế độ thông tin,báo cáo định kỳ hoặc đột xuất kết quả quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhấtquản lý các vấn đề về biển, đảo của Chi cục Biển và Hải đảo theo yêu cầu của cơquan nhà nước có thẩm quyền.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác doGiám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giao và theo quy định của pháp luật.

Chương II

CƠ CẤU TỔ CHỨCVÀ BIÊN CHẾ

Điều 3. Lãnhđạo Chi cục Biển và Hải đảo

1. Chi cục Biển và Hải đảo có Chicục trưởng và không quá 02 Phó Chi cục trưởng.

2. Chi cục trưởng là người chịutrách nhiệm trước Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, trước pháp luật về toànbộ hoạt động của Chi cục Biển và Hải đảo trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn được giao; thực hiện trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan theo quy định củapháp luật.

3. Phó Chi cục trưởng là ngườitham mưu cho Chi cục trưởng, được Chi cục trưởng phân công một số lĩnh vực côngtác của Chi cục; chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về thựchiện nhiệm vụ công tác được phân công, đồng thời cùng Chi cục trưởng chịu tráchnhiệm trước cấp trên. Khi Chi cục trưởng vắng mặt, một Phó Chi cục trưởng đượcChi cục trưởng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Chi cục Biển và Hải đảo.

4. Việc bổ nhiệm, điều động, luânchuyển, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật, từ chức, nghỉ hưu và cácchế độ, chính sách đối với Chi cục trưởng và Phó Chi cục trưởng thực hiện theophân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định pháp luật.

Điều 4. Cơ cấutổ chức của Chi cục Biển và Hải đảo

1. Các phòng chuyên môn nghiệp vụthuộc Chi cục:

a) Phòng Hành chính - Tổng hợp;

b) Phòng nghiệp vụ về Biển và Hảiđảo.

2. Tổ chức sự nghiệp trực thuộcChi cục Biển và Hải đảo:

Sau khi đi vào hoạt động, căn cứvào đặc điểm, điều kiện cụ thể và nhu cầu thực tế trong công tác quản lý về biểnvà hải đảo, Chi cục trưởng đề xuất, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủtrì, phối hợp với Sở Nội vụ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyếtđịnh thành lập đơn vị sự nghiệp trực thuộc theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 5. Biênchế của Chi cục Biển và Hải đảo

1. Biên chế công chức của Chi cụcBiển và hải đảo bao gồm: Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng và công chức cácphòng chuyên môn, nghiệp vụ, đơn vị thuộc Chi cục nằm trong tổng số biên chếcông chức của Sở Tài nguyên và Môi trường do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết địnhgiao hàng năm.

Chi cục trưởng xác định tổng sốbiên chế công chức theo vị trí làm việc, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chứccủa Chi cục Biển và Hải đảo để Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phốihợp với Giám đốc Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định, bảo đảm đủbiên chế công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhấtquản lý các vấn đề về biển, đảo.

2. Biên chế sự nghiệp của Chi cụcBiển và Hải đảo do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giao trong tổng số biênchế sự nghiệp của Sở Tài nguyên và Môi trường được Uỷ ban nhân dân tỉnh giaohàng năm.

3. Chi cục trưởng có trách nhiệm bốtrí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với chức danh chuyên môn,tiêu chuẩn, cơ cấu ngạch công chức, viên chức theo quy định của pháp luật cán bộ,công chức, viên chức.

Chương III

MỐI QUAN HỆ CÔNGTÁC

Điều 6. Chi cục Biển và Hải đảo chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý trực tiếp củaSở Tài nguyên và Môi trường; chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quannhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; đồng thời chịu sự chỉ đạo,kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ kỹ thuật của Tổng cục Biển và Hải đảoViệt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 7. Chi cục Biển và Hải đảo có mối quan hệ với Tổng cục Biển và Hải đảo ViệtNam; các phòng, đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành tỉnh liên quan; Ủy ban nhândân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định pháp luật.

Điều 8. Chi cục trưởng Chi cục Biển và Hải đảo xây dựng và ban hành Quy chếlàm việc của Chi cục để đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đượcgiao.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THIHÀNH

Điều 9. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm chỉ đạo Chi cụctrưởng Chi cục Biển và Hải đảo tổ chức triển khai thực hiện Quy định này.

Điều 10. Quy định này áp dụng cho Chi cục Biển và Hải đảo tỉnh Quảng Ngãi. Cáchoạt động của Chi cục Biển và Hải đảo phải theo đúng Quy định này và các quy địnhpháp luật của Nhà nước có liên quan.

Trong quá trình tổ chức thực hiện,nếu có vướng mắc, phát sinh cần sửa đổi, bổ sung, Chi cục trưởng Chi cục Biểnvà Hải đảo tổng hợp báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để trình Ủy ban nhândân tỉnh (qua Sở Nội vụ) xem xét, quyết định./.