Y BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2013/QĐ-UBND

ĐàLạt, ngày 28 tháng 06 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BỔ SUNG BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2013 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 56/2012/QĐ-UBND NGÀY 20 THÁNG 12 NĂM 2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG VỀVIỆC QUY ĐỊNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN DI LINH - TỈNH LÂMĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất vàkhung giá các loại đất; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loạiđất;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ về việc Quy định bổ sung về quy hoạch sửdụng đất, giá đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môitrường - Bộ Tài chính Hướng dẫn xây dựng, thấm định, ban hành bảng giá đất vàđiều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương;

Thực hiện Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Bảng giáđất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên vàMôi trường tỉnh Lâm Đồng tại Tờ trình số 404/TTr-STNMT ngày 25 tháng 6 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổsung giá đất ở của các con đường, đoạn đường tại các Khu quy hoạch dân cư trênđịa bàn huyện Di Linh như sau:

Đơnvị tính: nghìn đồng/m²

Số TT

Khu vực, đường, đoạn đường

Đơn giá

ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ (thị trấn Di Linh):

I

Khu quy hoạch dân cư Đồi Thanh Danh:

1

Đường số 1, đường số 2, đường số 3 (đường đi vào Lò sấy) và đường số 7 (đường lên Trường Võ thị Sáu)

804

2

Đường số 8 (từ lô B55 đến B64)

670

3

Đối với những thửa đất (lô đất) tiếp giáp với các con đường, đoạn đường có mức giá khác nhau thì áp dụng theo giá của con đường, đoạn đường có mức giá cao nhất.

II

Khu quy hoạch dân cư Phúc Kiến:

1

Các đoạn đường trong Khu quy hoạch (Áp dụng cho tất cả các thửa đất, lô đất trong Khu quy hoạch).

797

III

Khu quy hoạch dân cư Chợ Di Linh:

1

Đường QH số 1

1.360

2

Đường QH số 4

- Đoạn từ lô B4-1 đến lô B4-12

1.360

- Đoạn từ lô B3-1 đến lô B3-06

1.044

3

Đường QH số 5

870

4

Đường tránh phía bắc:

- Đoạn từ tiếp giáp QL20 đi qua lô B6-01 đến lô B6-11

1.360

- Đoạn từ lô B7-01 đi qua lô B7-02 đến lô B7-10

1.044

5

Đối với những thửa đất (lô đất) tiếp giáp với các con đường, đoạn đường có mức giá khác nhau thì áp dụng theo giá của con đường, đoạn đường có mức giá cao nhất.

ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN

Khu quy hoạch khu dân cư thôn 6 xã Tân Lâm:

1

Đoạn 1: Từ lô A1 chạy qua các lô B1, B18 đến lô C20

145

2

Đoạn 2: Từ lô A16 chạy qua các lô A17, A18 đến lô A30

145

3

Đoạn 3: Từ A15 chạy qua các lô A16, D1, D2 đến lô D11

145

4

Đoạn 4: Từ lô D12 chạy qua các lô D13, D14 đến lô D22

130

5

Đoạn 5: Từ lô B10 chạy qua các lô B11, B12 đến lô B18

130

6

Đoạn 6: Từ lô D11 chạy qua các lô C11, C12 đến lô C20

95

7

Đối với những thửa đất (lô đất) tiếp giáp với các con đường, đoạn đường có mức giá khác nhau thì áp dụng theo giá của con đường, đoạn đường có mức giá cao nhất.

8

Đối với thửa đất (lô đất) tiếp giáp với trục đường giao thông chính (gồm: quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện) thì áp dụng Khoản b, Điểm 1, Điều 6 của Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND ngày 30/11/2012 của UBND tỉnh

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánhvăn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính,Xây dựng; Cục trưởng Cục thuế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Di Linh; Thủtrưởng các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Website Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản);
- TT Tỉnh ủy, TTHĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Đài PTTH và Báo Lâm Đồng;
- Như điều 3;
- LĐ và CV VP UBND tỉnh;
- TT Công báo tỉnh, TT tin học;
- Lưu: VT, TC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂNCHỦ TỊCHNguyễn Xuân Tiến