ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/ 2013/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ ĐIỀU CHỈNH TĂNGMỨC HỖ TRỢ CHO CÁN BỘ CÓ TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC VÀ BỔ SUNG ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HỖ TRỢ ĐỐIVỚI CÁN BỘ CÓ TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG CÔNG TÁC TẠI CÁC HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TRÊNĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND ngày 13tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân thành phố về điều chỉnh tăng mức hỗ trợcho cán bộ có trình độ đại học và bổ sung đối tượng được hỗ trợ đối với cán bộcó trình độ cao đẳng công tác tại các Hợp tác xã Nông nghiệp trên địa bàn Thànhphố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 3749/QĐ-UBND ngày 24tháng 8 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Đề án Xây dựng vàphát triển mô hình Hợp tác xã Nông nghiệp - dịch vụ giai đoạn 2010 - 2015 trênđịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Liên Sở Nội vụ - Sở Tài chính- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình Liên Sở số 706/TTr-SNV-STC-SNN ngày 12 tháng 10 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh tăng mức hỗ trợcho cán bộ có trình độ đại học và bổ sung đối tượng được hỗ trợ đối với cán bộcó trình độ cao đẳng công tác tại các Hợp tác xã Nông nghiệp trên địa bàn Thànhphố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 - 2015; như sau:

1. Đối tượng hỗ trợ: Cán bộ có trình độđại học và cán bộ có trình độ cao đẳng công tác tại các Hợp tác xã Nông nghiệptrên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Mức hỗ trợ giai đoạn 2013 - 2015: Điềuchỉnh tăng mức hỗ trợ đối với cán bộ có trình độ đại học, cao đẳng công tác tạicác Hợp tác xã Nông nghiệp, cụ thể:

- Hỗ trợ cho cán bộ có trình độ Đại học:1.200.000 đồng/người/tháng.

- Hỗ trợ cho cán bộ có trình độ Cao đẳng:800.000 đồng/người/tháng.

Số lượng cán bộ được hỗ trợ trên 01 Hợp tác xã:tối đa là 02 cán bộ.

3. Nguồn kinh phí hỗ trợ: ngân sách thànhphố.

Điều 2. Thời gian áp dụng kể từ ngày 01tháng 01 năm 2013.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thànhphố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, Thủ trưởng các cơ quan cóliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân