UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2013/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 17 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCHTHỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HỘ TỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI, GIAIĐOẠN 2014 - 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 3 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

Căn cứ Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luậthôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài;

Căn cứ Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng chính phủ về tăng cường chấn chỉnh việc thựchiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụngcác khoản đóng góp từ nhân dân;

Căn cứ Văn bản số 6263/BTC-NSNN ngày 30 tháng5 năm 2008 của Bộ Tài chính về việc bố trí kinh phí mua biểu mẫu hộ tịch;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờtrình số 40/TTr-STP ngày 29 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định nàyKế hoạch thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh YênBái, giai đoạn 2014 - 2018.

Điều 2. Giao cho Sở Tư pháp phối hợp vớicác sở, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổchức triển khai thực hiện Kế hoạch; định kỳ hàng năm tiến hành kiểm tra, đánhgiá kết quả thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10ngày kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốccác sở: Tài chính, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cáchuyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn và các tổ chức liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản (BTP);
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Như Điều 3;
- Chánh, Phó VP UBND tỉnh (TH,NC);
- Lưu: VT, NC, TC.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Duy Cường

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNGTÁC ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HỘ TỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI, GIAI ĐOẠN 2014-2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 28/2013/QĐ-UBND ngày 17/10/2013 của UBNDtỉnh Yên Bái)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đảm bảo mọi công dân được thực hiện quyền vànghĩa vụ đăng ký hộ tịch theo quy định của pháp luật; giải quyết tình trạng trẻem sinh ra không được đăng ký khai sinh, nam nữ chung sống với nhau như vợchồng không có đăng ký kết hôn, các trường hợp chết không đăng ký khai tử, hạnchế đến mức thấp nhất tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

- Nâng cao tính tự giác, trách nhiệm và thóiquen nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa trongviệc thực hiện quyền và nghĩa vụ đăng ký hộ tịch.

- Nắm bắt kịp thời thực trạng dân số và sự biếnđộng về dân số, trên cơ sở đó góp phần bảo hộ các quyền, lợi ích hợp pháp củacá nhân và gia đình, xây dựng các chính sách về kinh tế, xã hội, an ninh quốcphòng, dân số kế hoạch hóa gia đình phù hợp.

- Tăng cường trách nhiệm của các cấp, các ngành,các cơ quan liên quan trong việc đăng ký và quản lý hộ tịch.

2. Yêu cầu

Các việc về hộ tịch phải được thống kê giảiquyết đầy đủ, kịp thời đúng thời gian, trình tự, thủ tục quy định của pháp luật.

II. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biếnpháp luật, nâng cao nhận thức về công tác đăng ký và quản lý hộ tịch cho nhândân , nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc.

- Nội dung tuyên truyền: Về công tác hộ tịch(đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn, nuôi con nuôi, thay đổi cải chính hộtịch, xác định lại dân tộc, giới tính…)

- Hình thức tuyên truyền: Tuyên truyền bằng hìnhthức phù hợp với phong tục tập quán, đặc điểm của từng địa phương như:

+ Tuyên truyền bằng các hình thức tờ rơi, bộ hỏiđáp pháp luật về hộ tịch;

+ Trên các phương tiện thông tin đại chúng ;

+ Tổ chức thi tìm hiểu pháp luật về công tác hộtịch hoặc thông qua các buổi sinh hoạt tại cộng đồng dân cư, thôn, bản.

- Vận động, thuyết phục các trường hợp tảo hôn,hôn nhân cận huyết thống chấm dứt duy trì quan hệ hôn nhân trái pháp luật; đồngthời tuyên truyền nâng cao nhận thức công dân về cấm duy trì quan hệ hôn nhântrái pháp luật này.

2. Làm tốt công tác đăng ký, quản lý hộ tịch

a. Tiến hành rà soát, thống kê các việc hộ tịchphát sinh để tập trung giải quyết không để tồn đọng, trước mắt giải quyết dứtđiểm các việc hộ tịch phát sinh đã được thống kê nhưng đến nay chưa giải quyếtxong

- Về việc sinh: chuẩn bị đủ biểu mẫu, sổ hộ tịchđể đăng ký cho các trường hợp chưa khai sinh, hoàn thành trong quý II/2014( nếucó);

- Về kết hôn: chuẩn bị đủ biểu mẫu, sổ hộ tịchđể đăng ký cho các trường hợp nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng nhưngchưa đăng ký kết hôn, hoàn thành trong quý III/2014( nếu có).

- Về khai tử: chuẩn bị đủ biểu mẫu, sổ hộ tịchđể đăng ký cho các trường hợp khai tử, hoàn thành trong quý IV/2014 (nếu có).

b. Thực hiện giải quyết đầy đủ, kịp thời cácviệc hộ tịch phát sinh, thay đổi, chấm dứt mới hàng năm

Bao gồm các việc: sinh; tử; kết hôn; nuôi connuôi; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; thay đổi, cải chính, bổ sung, điều chỉnh hộtịch; xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, được thực hiện như sau:

- Công chức tư pháp – hộ tịch căn cứ vào từngloại việc để xem xét, thụ lý hồ sơ, thẩm tra, xác minh và đề xuất với Chủ tịchỦy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định việc đăng ký hộ tịch đảm bảo đúngthời gian, trình tự thủ tục hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Thường xuyên kiểm tra và vận động nhân dânđăng ký kịp thời các sự kiện hộ tịch. Đối với những địa phương mà người dân cònbị chi phối bởi phong tục tập quán hoặc giao thông đi lại khó khăn, công chứctư pháp – hộ tịch phải có lịch định kỳ xuống tận thôn, bản để đăng ký những sựkiện hộ tịch đã phát sinh.

- Công chức tư pháp – hộ tịch phải chịu tráchnhiệm trước Ủy ban nhân dân cấp xã về những sự kiện hộ tịch phát sinh trên địabàn quản lý mà không được đăng ký đúng quy định.

- Tuyên truyền và đưa tin trên các phương tiệnthông tin đại chúng đối với những xã, thôn, bản làm tốt công tác đăng ký vàquản lý hộ tịch, đồng thời phản ánh những xã, thôn, bản chưa làm tốt công tácnày. Đặc biệt chú trọng việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cánbộ và nhân dân ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng nhiều đồng bào dân tộc thiểusố sinh sống, nhằm trang bị cho họ những kiến thức, sự hiểu biết cần thiết vềpháp luật hộ tịch.

3. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn cơsở thực hiện tốt công tác quản lý, đăng ký hộ tịch

- Sở Tư pháp, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã,thành phố tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ cho cơ sở,phát hiện và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc về công tác hộ tịch.

- Hàng năm Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cáchuyện, thị xã, thành phố phải chủ động xây dựng kế hoạch để kiểm tra công táchộ tịch ở cơ sở,

4. Làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộtư pháp làm công tác hộ tịch

Hàng năm, Sở Tư pháp phối hợp chặt chẽ với SởNội vụ, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tiến hành rà soát, đánhgiá phân loại đội ngũ cán bộ Tư pháp làm công tác hộ tịch ở xã, phường, thịtrấn; tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡngnghiệp vụ cho số cán bộ tư pháp các huyện, thị xã, thành phố và công chức tưpháp - hộ tịch xã, phường, thị trấn để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ,đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

5. Triển khai thực hiện Đề án Dữ liệu phầnmềm về quản lý, đăng ký hộ tịch trên điạ bàn tỉnh Yên Bái

- Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh,Sở Thông tin và Truyền thông, đơn vị xây dựng Đề án Dữ liệu phần mềm về quảnlý, đăng ký hộ tịch, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnhđể trình HĐND tỉnh xem xét quyết định theo Chương trình Xây dựng văn bản quyphạm pháp luật năm 2013.

- Phối hợp với đơn vị xây dựng dữ liệu phần mềnvề quản lý đăng ký hộ tịch theo chương trình Đề án đã được phê duyệt, chuyểngiao tập huấn cho các đơn vị thực hiện Đề án.

6. Tăng cường cơ sở vật chất, phục vụ côngtác quản lý, đăng ký hộ tịch

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố,chỉ đạo các xã, phường, thị trấn kiểm tra và đầu tư trang thiết bị phục vụ chocông tác quản lý, đăng ký hộ tịch ( như máy vi tính, bàn ghế, tủ, giá tài liệuhồ sơ).

- Kinh phí mua sổ và biểu mẫu hộ tịch:

Nguồn kinh phí thực hiện mua sổ, biểu mẫu hộtịch được sử dụng từ nguồn ngân sách cấp tỉnh. Hàng năm, cùng thời điểm lập dựtoán ngân sách, Sở Tư pháp xác định nhu cầu kinh phí mua biểu mẫu, sổ sách hộtịch trong toàn tỉnh, tổng hợp vào dự toán của đơn vị mình, trình cấp có thẩm quyềntheo quy định.

- Kinh phí bồi dưỡng nghiệp vụ hàng năm:

Sở Tư pháp phối hợp với Sở Nội vụ thống kê, lậpdanh sách các đối tượng là công chức tư pháp - hộ tịch cấp huyện, cấp xã cầnbồi dưỡng nghiệp vụ để xây dựng kế hoạch đào tạo và kinh phí thực hiện trongnguồn kinh phí đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức hàng năm của tỉnh.

- Cung cấp sổ, biểu mẫu hộ tịch

Sở Tư pháp căn cứ vào số liệu thống kê của PhòngTư pháp các huyện, thị xã, thành phố đã đăng ký để cấp phát theo từng loại biểumẫu, sổ hộ tịch. Đồng thời hàng năm có trách nhiệm kiểm tra, đánh giá quá trìnhthực hiện thông qua số lượng biểu mẫu, sổ hộ tịch đã cấp và các sự kiện hộ tịchđã được giải quyết.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Chủ trì phối hợp với các ngành liên quan chỉđạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện công tác đăng ký vàquản lý hộ tịch theo nội dung Kế hoạch đề ra.

- Định kỳ hàng năm tiến hành đánh giá tình hìnhthực hiện Kế hoạch, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Quản lý và sử dụng nguồn kinh phí được cấp,mua đủ biểu mẫu, sổ hộ tịch để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nộidung của Kế hoạch.

2. Sở Nội vụ

Phối hợp với Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân các cấprà soát, đánh giá chất lượng, năng lực hoạt động, trình độ chuyên môn của độingũ công chức tư pháp – hộ tịch cấp huyện, cấp xã, trên cơ sở đó hàng năm thammưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ này.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài chình xem xét kếhoạch kinh phí đăng ký và quản lý hộ tịch hàng năm để tổng hợp vào dự toán chingân sách, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tưxem xét kế hoạch kinh phí đăng ký và quản lý hộ tịch hàng năm, tham mưu cho Ủyban nhân dân tỉnh xem xét quyết định.

5. Đài Phát thanh - truyền hình tỉnh, Báo YênBái

Phối hợp với các ngành chức năng và các huyện,thị xã, thành phố thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các quy địnhcủa pháp luật về hộ tịch, đặc biệt chú trọng tuyên truyền cho các đối tượng làđồng bào dân tộc tại các địa bàn xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa về trách nhiệm,nghĩa vụ trong đăng ký hộ tịch.

6. Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhândân cấp xã

Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã chịu trách nhiệmchỉ đạo tuyên truyền vận động, đăng ký và quản lý hộ tịch cho nhân dân thuộcđịa bàn quản lý, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật về hộ tịch./.