ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 28/2013/QĐ-UBND

Đồng Tháp, ngày 13 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾĐỘ, ĐỊNH MỨC CHI TIÊU TÀI CHÍNH PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤPTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12năm 2002;

Căn cứ Nghị quyết số 524/2012/NQ-UBTVQH13 ngày20 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số chế độ chi tiêu bảođảm hoạt động của Quốc hội;

Căn cứ Nghị quyết số 106/2013/NQ-HĐND ngày 05tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp quy định chế độ, định mứcchi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàntỉnh Đồng Tháp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chế độ, định mức chi tiêutài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh ĐồngTháp theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Kinh phí thực hiện chế độ, định mứcchi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàntỉnh Đồng Tháp thực hiện theo phân cấp ngân sách hiện hành.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực thi hànhsau 10 ngày kể từ ngày ký. Chế độ, định mức quy định tại Quyết định này được ápdụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2014; thay thế Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND ngày18 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành quy định chếđộ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấptỉnh Đồng Tháp.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện,thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT/TU, TT/HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Đồng Tháp;
- CT, các PCT/UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH-NSương.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương

PHỤ LỤC

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ,ĐỊNH MỨC CHI TIÊU TÀI CHÍNH PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP TRÊNĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP
(Kèm theo Quyết định số 28 / 2013/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2013 của Ủy bannhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Nội dung

Đơn vị tính

Định mức chi

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Cấp xã

I. Chi hội nghị đóng góp Luật, Pháp lệnh

1. Chi tiền ăn cho đại biểu.

Đồng/người/ngày

100.000

100.000

100.000

2. Chi bồi dưỡng người chủ trì.

Đồng/người/ngày

150.000

150.000

150.000

3. Chi cho cán bộ, công chức, viên chức phục vụ hội nghị.

Đồng/người/ngày

60.000

60.000

40.000

4. Chi bồi dưỡng Tổ Thư ký tổng hợp ý kiến đóng góp dự án Luật, Pháp lệnh.

Đồng/dự án

500.000

500.000

300.000

5. Chi cho cá nhân dự họp có ý kiến tham luận bằng văn bản đóng góp dự án Luật, Pháp lệnh (phải có bài viết hoàn chỉnh).

Đồng/bài

200.000

100.000

50.000

II. Chi cho công tác giám sát; thẩm tra; tham vấn; họp Đảng đoàn, tổ đại biểu HĐND; xây dựng văn bản.

1. Đoàn Giám sát của Thường trực, các Ban HĐND, đoàn công tác Quốc hội về giám sát tại tỉnh (chi cho số đại biểu tại tỉnh); chi tham vấn

a) Chi xây dựng các văn bản (bao gồm Quyết định thành lập đoàn, kế hoạch, nội dung giám sát, tham vấn .v.v…).

Đồng/đợt

300.000

200.000

100.000

b) Chi xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả tham vấn, giám sát.

Đồng/văn bản

300.000

200.000

100.000

- Trưởng đoàn (chủ trì).

Đồng/điểm
(Đồng/buổi)

150.000

100.000

80.000

- Thành viên và lãnh đạo các ngành.

Đồng/điểm
(Đồng/buổi)

100.000

80.000

50.000

- Cán bộ phục vụ.

Đồng/điểm
(Đồng/buổi)

60.000

40.000

20.000

2) Chi xây dựng các báo cáo trình tại kỳ họp; báo cáo thẩm tra; xây dựng tờ trình, dự thảo nghị quyết đặc thù của HĐND.

Đồng/văn bản

300.000

200.000

100.000

3) Chi cho việc rà soát kỹ thuật, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết trước khi ban hành.

Đồng/văn bản

200.000

100.000

III. Chi tiếp xúc cử tri

1. Chi hỗ trợ cho mỗi điểm tiếp xúc (trang trí, nước uống .v.v…).

Đồng/điểm

750.000

450.000

300.000

2. Đại biểu HĐND, đại diện UBND, lãnh đạo các ngành cùng tham gia.

Đồng/người/điểm

100.000

100.000

50.000

3. Cán bộ phục vụ.

Đồng/người/điểm

60.000

50.000

40.000

4. Bồi dưỡng viết báo cáo tổng hợp kết quả tiếp xúc cử tri.

Đồng/báo cáo

300.000

150.000

100.000

IV. Chi phục vụ kỳ họp HĐND

1. Chủ tọa kỳ họp.

Đồng/người/ngày

250.000

200.000

150.000

2. Thư ký kỳ họp.

a) Thư ký đoàn.

Đồng/người/ngày

200.000

100.000

100.000

b) Thư ký ghi biên bản tổ.

Đồng/người/ngày

100.000

60.000

60.000

3. Chi tiền ăn cho đại biểu, lãnh đạo các ngành .

Đồng/người/ngày

200.000

150.000

150.000

4. Chi tiền ăn cho chuyên viên, phóng viên, phục vụ.

Đồng/người/ngày

150.000

100.000

80.000

5. Chế độ phụ cấp làm việc tại kỳ họp trong những ngày nghỉ, ngày lễ.

Đồng/người/ngày

200.000

100.000

100.000

6. Chi hỗ trợ tiền tàu xe cho đại biểu không hưởng lương từ ngân sách.

Đồng/người/ngày

100.000

80.000

50.000

7. Chi nước uống phục vụ kỳ họp.

Đồng/người/ngày

20.000

20.000

20.000

V. Chi hội thảo sơ kết, tổng kết; Hội nghị giao ban, trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND

1. Chủ trì hội nghị, hội thảo.

Đồng/người/ngày

250.000

200.000

150.000

2. Chi tiền ăn cho đại biểu

Đồng/người/ngày

200.000

150.000

150.000

3. Chi tiền ăn cho chuyên viên, phóng viên, phục vụ.

Đồng/người/ngày

150.000

100.000

80.000

4. Chi nước uống phục vụ hội nghị, hội thảo

Đồng/người/ngày

20.000

20.000

20.000

VI. Chi hỗ trợ cho đại biểu HĐND kiêm nhiệm

1. Thường trực HĐND

Đồng/người/tháng

200.000

150.000

100.000

2. Trưởng, phó Ban HĐND

Đồng/người/tháng

150.000

150.000

3. Thành viên các Ban HĐND

Đồng/người/tháng

100.000

100.000

VII. Chi cung cấp thông tin cho đại biểu

1. Sách pháp luật mới được ban hành

Quyển/đại biểu/năm

03-05

03

03

2. Báo người đại biểu nhân dân

Số/đại biểu/năm

01

01

01

VIII. Chi cho công tác xã hội

1. Kinh phí thăm hỏi ốm đau, trợ cấp khó khăn đột xuất, tang chế đối với đại biểu HĐND và CBCC Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND phục vụ trực tiếp hoạt động HĐND; thăm hỏi đối với đối tượng chính sách nhân dịp lễ, tết.

Triệu đồng/năm

Không quá 100

Không quá 20

Không quá 10

2. Mức chi thăm hỏi ốm đau, trợ cấp khó khăn đột xuất, tang chế đối với đại biểu HĐND và CBCC Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND phục vụ trực tiếp hoạt động HĐND; thăm hỏi đối với đối tượng chính sách nhân dịp lễ, tết (mức cụ thể do Thường trực HĐND quyết định).

đồng/người/lần

Không quá 3.000.000

Không quá 2.000.000

Không quá 2.000.000

IX. Một số quy định chi khác

1. May trang phục đại biểu HĐND

Đồng/đại biểu/nhiệm kỳ

3.000.000

2.400.000

1.500.000

2. Trang phục cho cán bộ, công chức Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND phục vụ trực tiếp các hoạt động HĐND (tính theo nhiệm kỳ của HĐND) bằng 50% mức chi trang phục của đại biểu HĐND.

3. Sinh hoạt phí đại biểu đại biểu Hội đồng nhân dân chi theo chế độ quy định hiện hành.

4. Đối với các mục chi hỗ trợ các điểm tiếp xúc cử tri: do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc lập dự toán trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp các cấp cùng tiếp xúc tại một điểm thì chỉ được thanh toán một lần cho cấp đại biểu cao nhất.