ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2013/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 11 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNHMỨC TRÍCH TỪ CÁC KHOẢN TIỀN THU HỒI PHÁT HIỆN QUA CÔNG TÁC THANH TRA ĐÃ THỰCNỘP VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chứcHội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Banhành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thihành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thihành một số điều của Luật Thanh tra;

Căncứ Thông tư liên tịch số 90/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 30/5/2012 của Bộ trưởng BộTài chính và Tổng Thanh tra Chính phủ quy định việc lập dự toán, quản lý, sửdụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua côngtác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước;

Căncứ Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóaVIII - kỳ họp thứ 9 phê chuẩn mức trích từ các khoản tiền thu hồi phát hiện quacông tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh TràVinh;

Theođề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức trích từcác khoản tiền thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngânsách nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, cụ thể như sau:

1.Phạm vi và đối tượng áp dụng

Mức trích từ các khoản tiền thu hồi đã thực nộp vàongân sách nhà nước qua công tác thanh tra được áp dụng đối với cơ quan thanhtra nhà nước bao gồm: Thanh tra tỉnh, thanh tra sở (thực hiện chức năng thanhtra hành chính), thanh tra cấp huyện.

2.Các khoản được trích

Thựchiện theo quy định tại Điều 2 Thông tư liêntịch số 90/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 30/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và TổngThanh tra Chính phủ.

3.Mức trích

a)Đối với Thanh tra tỉnh

-Được trích tối đa 30% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đốivới số nộp đến 10 tỷ đồng/năm;

-Được trích bổ sung thêm tối đa 20% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sáchnhà nước đối với số nộp từ trên 10 tỷ đồng đến 20 tỷ đồng/năm;

-Được trích bổ sung thêm tối đa 10% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sáchnhà nước đối với số nộp từ trên 20 tỷ đồng/năm.

b) Đốivới thanh tra sở, thanh tra cấp huyện

-Được trích tối đa 30% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đốivới số nộp đến 1 tỷ đồng/năm;

-Được trích bổ sung thêm tối đa 20% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sáchnhà nước đối với số nộp từ trên 1 tỷ đồng đến 2 tỷ đồng/năm;

-Được trích bổ sung thêm tối đa 10% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sáchnhà nước đối với số nộp từ trên 2 tỷ đồng/năm.

4.Thủ tục trích, nộp; sử dụng kinh phí được trích; lập dự toán, giao dự toán vàquyết toán kinh phí được trích

Thựchiện theo quy định tại Điều 4, Điều 5 và Điều 6 Thông tư liên tịch số 90/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 30/5/2012 của Bộ trưởngBộ Tài chính và Tổng Thanh tra Chính phủ.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy bannhân dân tỉnh; Chánh Thanh tra tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủyban nhân dân tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đồng Văn Lâm