ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2013/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 01 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

QUYĐỊNH CÁC MỨC TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG; MỨC HỖ TRỢ KINH PHÍ CHĂM SÓC, NUÔIDƯỠNG HÀNG THÁNG VÀ MỨC HỖ TRỢ MAI TÁNG PHÍ ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT TRÊN ĐỊABÀN TỈNH KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Người khuyết tậtngày 17 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sungmột số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chínhphủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;

Căn cứ Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiếtvà hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật;

Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Bộ Lao động - Thương binh vàXã hội về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật Người khuyết tật;

Xét đề nghị của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định các mức trợcấp xã hội hàng tháng; mức hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng vàmức hỗ trợ mai táng phí đối với người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Kon Tum, cụthể như sau:

1. Mức chuẩn trợ cấp xã hội để xácđịnh các mức trợ cấp xã hội hàng tháng, mức hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng thángđối với người khuyết tật là 180.000 đồng (theo quy định tại Khoản 4 Điều 1Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ).

2. Mức trợ cấp xã hội hàng tháng,hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng đối với người khuyết tật sống tại hộ giađình được tính theo mức chuẩn trợ cấp xã hội nhân với hệ số theo quy định tạicác Điều 16, 17 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP cụ thể:

a) Mức trợ cấp xã hội hàng thángđối với người khuyết tật sống tại hộ gia đình được quy định như sau:

- Mức 270.000 đồng/người/tháng (hệsố 1,5) đối với người khuyết tật nặng.

- Mức 360.000 đồng/người/tháng (hệsố 2,0) đối với người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng là ngườicao tuổi, người khuyết tật nặng là trẻ em.

- Mức 450.000 đồng/người/tháng (hệsố 2,5) đối với người khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi, người khuyếttật đặc biệt nặng là trẻ em.

b) Mức hỗ trợ kinh phí chăm sóchàng tháng đối với người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng đangmang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi được quy định như sau:

- Mức 270.000 đồng/người/tháng (hệsố 1,5) đối với người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng đang mangthai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

- Mức 360.000 đồng/người/tháng (hệsố 2,0) đối với người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng đang mangthai và nuôi con dưới 36 tháng tuổi; người khuyết tật đặc biệt nặng, ngườikhuyết tật nặng đang nuôi từ hai con trở lên dưới 36 tháng tuổi.

c) Trường hợp cả vợ và chồng làngười khuyết tật thuộc diện hưởng hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng quy địnhtại Điểm b Khoản 2 Điều này thì chỉ được hưởng một suất hỗ trợ kinh phí chămsóc quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều này.

d) Trường hợp người khuyết tật đặcbiệt nặng, người khuyết tật nặng đang hưởng trợ cấp xã hội quy định tại Điểm aKhoản 2 Điều này nhưng mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi thì vẫn đượchưởng kinh phí hỗ trợ chăm sóc quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này.

đ) Người khuyết tật đang hưởng trợcấp xã hội hàng tháng quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này, khi chết được hỗtrợ chi phí mai táng là 3.000.000 đồng (theo quy định tại khoản 6 Điều 1Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ).

e) Trường hợp người khuyết tậtthuộc diện hưởng các mức trợ cấp xã hội, các mức hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàngtháng hoặc các mức hỗ trợ mai táng phí khác nhau thì chỉ được hưởng một mức caonhất.

f) Hộ gia đình đang trực tiếp nuôidưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng được hưởng kinh phí hỗ trợ chămsóc là 180.000 đồng/tháng (hệ số 1,0).

g) Người đáp ứng điều kiện quy địnhtại Điều 19 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP khi nhận nuôi dưỡng, chăm sóc ngườikhuyết tật đặc biệt nặng được hỗ trợ kinh phí chăm sóc được quy định như sau:

- Mức 270.000 đồng/người/tháng (hệsố 1,5) đối với trường hợp nhận nuôi dưỡng, chăm sóc một người khuyết tật đặcbiệt nặng.

- Mức 540.000 đồng/người/tháng (hệsố 3,0) đối với trường hợp nhận nuôi dưỡng, chăm sóc từ hai người khuyết tậtđặc biệt nặng trở lên.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế các nội dungvề mức trợ cấp, hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật, người tâmthần tại Quyết định số 24/2010/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhândân tỉnh Kon Tum về việc Quy định mức trợ cấp xã hội đối với đối tượng bảo trợxã hội.

- Giao Sở Lao động - Thương binh vàXã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn các đơn vị, địa phươngtriển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy bannhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính;Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cáchuyện, thành phố; các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- Bộ Tài chính;
- Bộ Lao động TB&XH;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- TT.UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch & các P.Chủ tịch UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Đài PTTH tỉnh; Báo Kon Tum;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Chi cục Văn thư lưu trữ tỉnh;
- Lưu: VT, VX2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Kim Đơn