ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2013/QĐ-UBND

Tuy Hòa, ngày 16 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CÁCNGÀNH ĐÀO TẠO PHÙ HỢP VỚI CÁC CHỨC DANH CÔNG CHỨC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊABÀN TỈNH PHÚ YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng11 năm 2003;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30 tháng 10 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách,tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trìnhsố 360/TTr-SNV ngày 09 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định các ngành đào tạo phù hợpvới các chức danh công chức xã, phường, thị trấn (xã, phường, thị trấn sau đâygọi chung là cấp xã) trên địa bàn tỉnh Phú Yên, như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định các ngành đào tạo phù hợp với các chứcdanh công chức cấp xã là căn cứ để thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệmvào ngạch công chức cấp xã; điều động, tiếp nhận, luân chuyển bố trí các chứcdanh công chức cấp xã; quy hoạch, tạo nguồn cán bộ; đánh giá, xếp lương, nângbậc lương và thực hiện các chế độ, chính sách khác đối với công chức cấp xãtrên địa bàn tỉnh Phú Yên.

2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với công chức cấp xã cóbằng chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp trở lên, gồm 07 chức danh: Trưởng Côngan xã, Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã, Văn phòng - thống kê, Địa chính - xâydựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính - nôngnghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã), Tài chính - kế toán; Tư pháp - hộ tịch, Văn hoá - xã hội.

3. Nguyên tắc xác định

Việc xác định các ngành đào tạo phù hợp với cácchức danh công chức cấp xã phải căn cứ vào tên ngành đào tạo ghi trên bằng tốtnghiệp chuyên môn, nghiệp vụ (không áp dụng đối với bằng nghề; trường hợp Trungương có quy định cho phép áp dụng thì thực hiện theo quy định) và nội dung,chương trình đào tạo của các trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại họccủa ngành đào tạo tương ứng.

4. Các ngành đào tạo phù hợp với các chức danhcông chức cấp xã

a) Trưởng Công an xã: Tốt nghiệp trung cấp trở lêncác ngành Luật; Quản lý trật tự xã hội; Cảnh sát; An ninh và theo quy định củapháp luật chuyên ngành đối với chức danh này.

b) Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã: Tốt nghiệp trungcấp trở lên các ngành quân sự cơ sở và theo quy định của pháp luật chuyên ngànhđối với chức danh này.

c) Văn phòng - thống kê: Tốt nghiệp trung cấp trởlên các ngành Luật; Hành chính; Hành chính - văn phòng; Văn thư - lưu trữ; Quảntrị văn phòng; Kinh tế; Thống kê; Công nghệ thông tin; Ngữ văn và các ngànhkhoa học xã hội và nhân văn.

d) Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đốivới phường, thị trấn) hoặc Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường(đối với xã): Tốt nghiệp trung cấp trở lên các ngành Địa chính; Quản lý đấtđai; Kỹ thuật trắc địa; Công nghệ môi trường; Kỹ thuật môi trường; Kỹ thuật xâydựng; Quy hoạch đô thị - nông thôn; Quản lý đô thị; Kỹ thuật hạ tầng đô thị; Kỹthuật công trình giao thông; Công nghệ kỹ thuật điện; Kiến trúc; Kỹ thuật nôngnghiệp, Kỹ thuật công - nông nghiệp; Nông học; Trồng trọt; Bảo vệ thực vật;Chăn nuôi; Thủy sản; Thủy lợi; Phát triển nông thôn; Công nghệ sinh học; Sinhhọc ứng dụng.

đ) Tài chính - kế toán: Tốt nghiệp trung cấp trởlên các ngành Tài chính nhà nước (Tài chính công); Tài chính doanh nghiệp; Tàichính ngân hàng; Kế toán doanh nghiệp; Kế toán ngân hàng; Kế toán - Kiểm toán;Kế toán nhà nước (Hành chính sự nghiệp); Quản trị kinh doanh chuyên ngành Quảntrị Tài chính.

e) Tư pháp - hộ tịch: Tốt nghiệp trung cấp Luật trởlên.

g) Văn hóa - xã hội: Tốt nghiệp trung cấp trở lêncác ngành Lao động - tiền lương; Kinh tế lao động; Tài chính, Kế toán, Kiểmtoán, Tài chính - Ngân hàng; Công tác xã hội; Quản lý xã hội; Xã hội học; Quảnlý văn hóa; Quản lý nghệ thuật; Quản lý du lịch; Thể dục - thể thao; Báo chí -tuyên truyền; Phát thanh - truyền hình; Ngữ văn; Hành chính; Luật; các ngànhkhoa học xã hội và nhân văn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhsau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Giao Sở Nội vụ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp vớicác cơ quan có liên quan hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện Quyđịnh này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốcSở Nội vụ, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan,đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự