ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 28/2013/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 11 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH NỘI DUNG VÀMỨC CHI HOẠT ĐỘNG HỘI GIẢNG GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ, HỘI THI THIẾT BỊ DẠY NGHỀ TỰLÀM VÀ HỘI THI TAY NGHỀ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 79/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 21/5/2012 của liên Bộ Tài chính, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội về quy định nội dung và mức chi hoạt động Hội giảng giáoviên dạy nghề và Hội thi thiết bị dạy nghề tự làm; Thông tư liên tịch số 43/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 14/3/2012 của liên Bộ Tài chính, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội về quy định nội dung và mức chi hoạt động thi tay nghềcác cấp;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và xãhội tại Tờ trình số 112/TTr-LĐTBXH ngày 09/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

1. Quyết định này áp dụng đối với các cơ quan, đơnvị tổ chức thực hiện các hoạt động Hội giảng giáo viên dạy nghề (sau đây viếttắt là Hội giảng), Hội thi thiết bị dạy nghề tự làm (sau đây viết tắt là Hộithi thiết bị) cấp cơ sở, cấp tỉnh và Thi tay nghề cấp tỉnh; tham dự Hội giảng,Hội thi thiết bị, Thi tay nghề (sau đây gọi chung là Hội giảng, Hội thi) cấpquốc gia và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiệncác hoạt động này.

2. Quyết định này quy định nội dung và mức chi chocác hoạt động tổ chức Hội giảng, Hội thi thiết bị cấp cơ sở; Hội giảng, Hội thicấp tỉnh và tham dự Hội giảng, Hội thi cấp quốc gia, bao gồm:

a) Hội giảng, Hội thi thiết bị cấp cơ sở do cáctrường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề và các cơ sởđào tạo khác có đăng ký hoạt động dạy nghề (gọi chung là cơ sở dạy nghề) tổchức hàng năm.

b) Hội giảng, Hội thi cấp tỉnh do Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tổ chức định kỳ hai năm một lần đối với Hội giảng, Thitay nghề; định kỳ ba năm một lần đối với Hội thi thiết bị.

c) Tổ chức đoàn của tỉnh tham dự Hội giảng, Hội thitoàn quốc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức định kỳ hai năm mộtlần đối với Thi tay nghề, định kỳ ba năm một lần đối với Hội giảng, Hội thithiết bị.

Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện

1. Kinh phí tổ chức các hoạt động Hội giảng, Hộithi cấp cơ sở:

a) Cơ sở dạy nghề công lập được sử dụng ngân sáchnhà nước bố trí trong dự toán chi ngân sách hàng năm và các nguồn kinh phí hợppháp khác để tổ chức Hội giảng, Hội thi thiết bị cấp cơ sở;

b) Cơ sở dạy nghề ngoài công lập được áp dụng nộidung, mức chi quy định tại Quyết định này để chi tổ chức các hoạt động Hộigiảng, Hội thi thiết bị cấp cơ sở và do đơn vị tự đảm bảo kinh phí; các khoảnchi phí tổ chức Hội giảng, Hội thi có hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy địnhđược tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế của đơn vị; trườnghợp tham dự Hội giảng, Hội thi cấp tỉnh được cơ quan tổ chức Hội giảng, Hội thihỗ trợ tiền ăn cho người dự thi trong những ngày tham dự Hội giảng, Hội thitheo mức quy định tại Quyết định này.

2. Kinh phí tổ chức các hoạt động Hội giảng, Hộithi cấp tỉnh do ngân sách tỉnh bố trí trong dự toán của Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội .

3. Kinh phí luyện tập, tham gia Hội giảng, Hội thicấp quốc gia từ nguồn ngân sách tỉnh bố trí trong dự toán của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội và nguồn kinh phí hoạt động của các cơ sở dạy nghề

4. Các cơ quan và đơn vị tổ chức Hội giảng, Hội thicác cấp được phép sử dụng kinh phí từ các nguồn huy động hợp pháp khác để hỗtrợ tăng mức chi cho các hoạt động Hội giảng, Hội thi.

Điều 3. Nội dung và mức chi cho công tác chuẩnbị tổ chức Hội giảng, Hội thi cấp tỉnh

1. Chi cho công tác xây dựng kế hoạch tổng thể, quychế và các quy định cần thiết khác:

a) Xây dựng kế hoạch tổng thể, quy chế Hội giảng,Hội thi. Mức chi tối đa 800.000 đồng/kế hoạch, quy chế. Mức chi cụ thể doTrưởng ban tổ chức Hội giảng, Hội thi phê duyệt;

b) Xây dựng đề thi và đáp án kiểm tra chuyên đề vềchuyên môn nghiệp vụ trong Hội giảng, Hội thi. Mức chi tối đa 800.000 đồng/đềthi và đáp án (không quá 04 đề thi và đáp án để lựa chọn);

c) Xây dựng ngân hàng bài giảng cho Hội giảng. Mứcchi tối đa 800.000 đồng/bài giảng trong ngân hàng bài giảng;

d) Chi xây dựng, biên soạn đề thi cho Thi tay nghềđược tính theo mô đun, bao gồm cả hướng dẫn đánh giá, chấm điểm và biểu điểmnhưng không quá 5 mô đun/đề thi/nghề. Mức chi tối đa 800.000 đồng/mô đun/đềthi/nghề;

đ) Chi cho thành viên Hội đồng duyệt đề thi taynghề (không quá 3 lần/đề thi). Mức chi tối đa 120.000 đồng/người/buổi.

e) Chi thuê vẽ bản vẽ (AutoCAD) minh họa cho các đềthi tay nghề, thanh toán theo thực tế do Trưởng Ban tổ chức Hội thi tay nghềquyết định nhưng tối đa không quá 800.000 đồng/đề thi.

f) Sao in, đóng gói, niêm phong đề thi tay nghềtheo số lượng đề sử dụng, mức chi tối đa 25.000 đồng/một đề thi.

g) Xây dựng phiếu đánh giá, xếp loại cho mỗi loạibài giảng tại Hội giảng. Mức chi tối đa 400.000 đồng/phiếu;

h) Xây dựng tiêu chí chung đánh giá và khung điểmcho từng tiêu chí trong Hội giảng, Hội thi thiết bị. Mức chi tối đa 800.000đồng/Hội giảng, Hội thi;

k) Xây dựng thang điểm chi tiết theo từng nghềtrong Hội thi thiết bị. Mức chi tối đa 400.000 đồng/nghề;

l) Phân loại thiết bị tham dự Hội thi thiết bị theonghề, nhóm nghề. Mức chi tối đa 80.000 đồng/thiết bị dự thi;

m) Lấy ý kiến chuyên gia về xây dựng kế hoạch tổngthể, quy chế Hội giảng, Hội thi; đề thi và đáp án; ngân hàng bài giảng; phiếuđánh giá và xếp loại bài giảng; tiêu chí chung đánh giá và khung điểm. Mức chitối đa 400.000 đồng/văn bản góp ý kiến/mỗi nội dung, không quá ba ý kiến bằngvăn bản cho mỗi nội dung.

2. Chi tổ chức hội thảo phục vụ cho Hội giảng, Hộithi:

a) Chi thuê địa điểm (trường hợp đơn vị không cóđịa điểm), trang trí, thuê phương tiện, máy móc, thiết bị (nếu có), tài liệu,nước uống. Mức chi căn cứ vào dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hợpđồng, hóa đơn và các chứng từ chi tiêu hợp pháp.

b) Chi cho người chủ trì, báo cáo tham luận vàthành viên tham dự hội thảo, cụ thể:

- Người chủ trì hội thảo: 240.000 đồng/người/buổi;

- Thư ký: 160.000 đồng/người/buổi;

- Thành viên tham dự: 80.000 đồng/người/buổi;

- Báo cáo tham luận: 400.000 đồng/bài viết.

3. Chi mua nguyên, nhiên vật liệu, hàng hóa, dịchvụ, trang thiết bị, máy móc, dụng cụ phục vụ Hội giảng, Hội thi theo dự toán đãđược cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc mua sắm thực hiện theo quy định hiệnhành về mua sắm tài sản của cơ quan nhà nước bằng vốn ngân sách nhà nước.

4. Chi làm thêm giờ phục vụ trong những ngày diễnra các hoạt động Hội giảng, Hội thi (nếu có). Mức chi thực hiện theo quy địnhtại Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05/01/2005 của liên Bộ Nộivụ - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm,làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức.

5. Chi họp Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo, họp báocông bố Hội giảng, Hội thi, góp ý các nội dung của công tác chuẩn bị Hội giảng,Hội thi: Số lần họp thực hiện theo yêu cầu thực tế công việc do Trưởng Ban Tổchức quyết định. Mức chi 100.000 đồng/người/buổi.

6. Chi văn phòng phẩm và tài liệu gồm: Giấy in, mựcin, bút viết, nhân bản các tài liệu, bài thi, biểu mẫu; phù hiệu, biển hiệu,hoa cài; bằng khen, giấy khen giấy chứng nhận (cả khung kính), cờ lưu niệm; in,gửi giấy mời. Mức chi theo thực tế do Trưởng ban tổ chức Hội giảng, Hội thiquyết định trong dự toán được giao.

7. Chi hoạt động thông tin, tuyên truyền như: chụpảnh, quay phim, làm tư liệu tuyên truyền, truyền hình, phát thanh, viết bài chobáo đài, làm kỷ yếu, băng rôn, khẩu hiệu, pa-nô, áp phích (nếu có) theo dự toánđược cấp có thẩm quyền phê duyệt. Mức chi căn cứ vào hợp đồng, hóa đơn, chứngtừ chi tiêu hợp pháp.

8. Chi phiên dịch, biên dịch tài liệu, đề thi taynghề ASEAN và thế giới phục vụ Hội thi tay nghề cấp tỉnh: áp dụng theo mức chitại Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06/01/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độchi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chứccác hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiếp khách trong nước.

9. Chi công tác kiểm tra, chỉ đạo tình hình thựchiện Hội giảng, Hội thi cấp cơ sở và công tác chuẩn bị Hội giảng, Hội thi cấptỉnh tại địa bàn tổ chức Hội giảng, Hội thi cấp tỉnh. Mức chi theo Quyết địnhsố 14/2011/QĐ-UBND ngày 28/6/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam về quy định chế độcông tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nướcvà đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (sau đây viết tắt là Quyếtđịnh số 14/2011/QĐ-UBND ).

Điều 4. Nội dung và mức chi cho hoạt động tổchức Hội giảng, Hội thi cấp tỉnh.

1. Chi thuê địa điểm (trường hợp đơn vị không cóđịa điểm), hội trường, phương tiện, máy móc, thiết bị, dụng cụ; trang trí toànkhu Hội giảng, Hội thi; mua nguyên vật liệu phù hợp với yêu cầu chuyên môn củatừng nghề (nếu có); chi thuê vận chuyển thiết bị, bốc dỡ, lắp đặt, giới thiệuthiết bị dạy nghề tự làm đạt giải phục vụ trực tiếp cho công tác tổ chức triểnlãm tại nơi bế mạc Hội giảng, Hội thi (nếu có). Mức chi theo thực tế do TrưởngBan Tổ chức Hội giảng, Hội thi quyết định trên cơ sở hợp đồng, hóa đơn và cácchứng từ chi tiêu hợp pháp.

2. Chi nước uống phục vụ Hội giảng, Hội thi. Mứcchi thực hiện theo quy định tại Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND .

3. Chi khai mạc, bế mạc Hội giảng, Hội thi. Mức chitheo Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND .

4. Chi thuê phòng nghỉ, phương tiện đi lại (gồm đi,về và đi lại phục vụ trong thời gian Hội giảng, Hội thi), công tác phí chothành viên Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo, các Tiểu ban giúp việc, Tiểu banthư ký và những người khác trực tiếp tham gia công tác tổ chức Hội giảng, Hộithi: Mức chi theo quy định tại Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND Những người đãhưởng khoản chi này của cơ quan tổ chức Hội giảng, Hội thi thì không được thanhtoán chế độ công tác phí ở cơ quan, đơn vị cử đi.

5. Chi thù lao bồi dưỡng:

a) Trưởng Ban Tổ chức, Chủ tịch, phó Chủ tịch Hộiđồng Giám khảo, Trưởng Tiểu ban thư ký tổng hợp, trưởng ban giám khảo: mức chi160.000 đồng/người/ngày;

b) Thành viên Ban tổ chức, Thành viên ban Giámkhảo, các Tiểu ban giúp việc cho Ban tổ chức, thành viên Tiểu ban thư ký: mứcchi 120.000 đồng/ngày/người;

c) Chi cho giáo viên, chuyên gia, người làm côngtác giám thị, thanh tra, kiểm tra trong quá trình diễn ra Hội giảng, Hội thi:mức chi 100.000 đồng/ngày/người;

d) Chi cho nhân viên y tế, kỹ thuật viên, nhân viênphục vụ, lái xe, bảo vệ và những người khác trực tiếp tham gia công tác tổ chứcHội giảng, Hội thi (số lượng người tham gia do Trưởng Ban Tổ chức Hội giảng,Hội thi quyết định): mức chi 80.000 đồng/người/ngày.

6. Chi thù lao cho giáo viên giảng thử (đã bao gồmcả soạn giáo án bài giảng): 240.000 đồng/người/buổi (tối đa 2 buổi).

7. Hỗ trợ tiền ăn cho người dự thi trong những ngàytham gia Hội giảng, Hội thi cấp tỉnh: Mức chi 120.000 đồng/ngày/người (tối đakhông quá 7 ngày).

8. Chấm thi, xét kết quả thi và tổng hợp báo cáo:

a) Chi đánh giá và chấm thử bài thi, thiết bị trongHội giảng, Hội thi thiết bị: Mức chi 160.000 đồng/người/buổi;

b) Chấm bài kiểm tra nhận thức trong Hội giảng: Mứcchi 20.000 đồng/bài thi/người chấm thi;

c) Chấm giáo án Hội giảng: Mức chi 25.000 đồng/giáoán hoặc hồ sơ/người chấm thi;

d) Chấm bài trình giảng tại Hội giảng: Mức chi120.000 đồng/bài/người chấm thi;

đ) Chấm hồ sơ thiết bị dự Hội thi: Mức chi 40.000đồng/hồ sơ/người chấm thi;

e) Chấm thiết bị dự Hội thi: Mức chi 80.000đồng/thiết bị/người chấm thi;

f) Chấm thi tay nghề: Mức chi 30.000 đồng/môđun/thí sinh/người chấm thi, nhưng không quá 7 người/Ban Giám khảo;

g) Họp xét kết quả thi và xét thưởng: Mức chi100.000 đồng/người/buổi;

h) Tổng hợp, báo cáo kết quả thi của các tiểu bantrong Hội giảng, Hội thi: Mức chi 300.000 đồng/tiểu ban;

k) Tổng hợp báo cáo kết quả Hội giảng, Hội thi: Mứcchi 800.000 đồng/báo cáo;

l) Số lượng người chấm thi, xét kết quả thi doTrưởng Ban Tổ chức Hội giảng, Hội thi quy định phù hợp với quy mô từng cuộc thi.

Điều 5. Nội dung và mức chi khen thưởng tại Hộigiảng, Hội thi cấp tỉnh

1. Khen thưởng tập thể và cá nhân đạt giải trongHội giảng, Hội thi thiết bị: Mức chi tối đa/giải thưởng tính theo bài giảnghoặc thiết bị đạt giải như sau:

a) Đối với cá nhân:

- Giải nhất (01 giải): 1.600.000 đồng;

- Giải nhì (01 giải): 1.200.000 đồng;

- Giải ba (tối đa 02 giải): 800.000 đồng;

- Giải khuyến khích (tối đa 03 giải): 300.000 đồng.

b) Đối với tập thể:

- Giải nhất (01 giải): 3.200.000 đồng;

- Giải nhì (01 giải): 2.400.000 đồng;

- Giải ba (tối đa 02 giải): 1.600.000 đồng;

- Giải khuyến khích (tối đa 03 giải): 500.000 đồng.

2. Khen thưởng tập thể và cá nhân đạt giải trongThi tay nghề:

a) Đối với thí sinh dự thi:

- Giải nhất (01 giải): 1.600.000 đồng;

- Giải nhì (01 giải): 1.200.000 đồng;

- Giải ba (tối đa 02 giải): 800.000 đồng;

- Giải khuyến khích (tối đa 03 giải): 300.000 đồng.

b) Đối với giáo viên, chuyên gia hoặc nhóm chuyêngia trực tiếp bồi dưỡng thí sinh đạt giải:

- Giải nhất (01 giải): 1.200.000 đồng;

- Giải nhì (01 giải): 800.000 đồng;

- Giải ba (tối đa 02 giải): 600.000 đồng;

- Giải khuyến khích (tối đa 03 giải): 300.000 đồng.

Trường hợp giáo viên, chuyên gia hoặc nhóm chuyêngia bồi dưỡng nhiều thí sinh cùng đạt giải thì chỉ được hưởng theo mức giảithưởng cao nhất.

Điều 6. Nội dung và mức chi cho hoạt động tổchức huấn luyện đội tuyển của tỉnh tham dự Hội giảng, Hội thi cấp quốc gia.

1. Thời gian huấn luyện đội tuyển của tỉnh tham dựHội giảng, Hội thi do Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định.

2. Chi tiền ăn, ở, chi phí đi lại cho lượt đi vàvề, tiền thù lao trong thời gian hoàn thiện thiết bị dự thi, luyện thi cho thísinh, giáo viên, giảng viên, chuyên gia trực tiếp hướng dẫn luyện thi trong cảđợt luyện thi. Mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụngkinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,công chức và Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND .

3. Chi mua nguyên, nhiên, vật liệu, hàng hóa, dịchvụ liên quan phục vụ huấn luyện đội tuyển của tỉnh, gia cố thiết bị đoạt giảitham dự Hội giảng, Hội thi toàn quốc: chi theo dự toán được cấp có thẩm quyềnphê duyệt. Việc mua sắm thực hiện theo quy định hiện hành về mua sắm tài sảncủa cơ quan nhà nước bằng vốn ngân sách nhà nước.

Điều 7. Nội dung và mức chi cho hoạt động thamgia Hội giảng, Hội thi cấp quốc gia:

1. Việc thành lập Đoàn của tỉnh tham dự Hội giảng,Hội thi cấp quốc gia do Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyếtđịnh. Các khoản chi phí cho đoàn trong quá trình tham gia Hội giảng, Hội thicấp quốc gia được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ngày 28/6/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam về quy định chế độ công tác phí, chế độchi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệpcông lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND ngày28/6/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam Quy định chế độ đón tiếp khách nước ngoài,chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nướctrên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

2. Chi mua sắm trang phục trang bị cho thí sinhtham gia dự thi Hội giảng, Hội thi quốc gia. Mức chi tối đa 700.000 đồng/thísinh dự thi.

3. Chi vận chuyển thiết bị tham dự Hội thi, Hộigiảng toàn quốc. Mức chi theo thực tế căn cứ vào hợp đồng, hóa đơn, chứng từchi tiêu hợp pháp.

Điều 8. Nội dung và mức chi cho các hoạt động tổchức Hội giảng, hội thi thiết bị cấp cơ sở và tham dự Hội giảng, Hội thi cấptỉnh.

Trên cơ sở các nội dung chi và mức chi đối với Hộigiảng, Hội thi cấp tỉnh quy định tại Quyết định này, Thủ trưởng các cơ sở dạynghề quy định các nội dung và mức chi cụ thể cho tổ chức Hội giảng, Hội thithiết bị cấp cơ sở và tham gia Hội giảng, Hội thi cấp tỉnh theo quy mô cuộc thivà khả năng nguồn kinh phí của đơn vị, nhưng không vượt quá các mức chi quyđịnh cho Hội giảng, Hội thi cấp tỉnh và tham gia Hội giảng, Hội thi cấp quốcgia.

Điều 9.Những nội dung chi tổ chức và thamgia Hội giảng, Hội thi các cấp chưa được quy định tại Quyết định này thì thựchiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 43/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày14/3/2012 của liên Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về quyđịnh nội dung và mức chi hoạt động thi tay nghề các cấp; Thông tư liên tịch số79/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 21/5/2012 của liên Bộ Tài chính, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội về quy định nội dung và mức chi hoạt động Hội giảng giáoviên dạy nghề và Hội thi thiết bị dạy nghề tự làm.

Điều 10. Quyết định này có hiệu lực sau 10(mười) ngày kể từ ngày ký.

Điều 11. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốcSở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Thủ trưởng các Sở, Ban,ngành, tổ chức, đoàn thể, cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND cáchuyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Quang