ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 28/2013/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỂM 4 KHOẢN 1 ĐIỀU 1 CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 13/2012/QĐ-UBND NGÀY 14/6/2012 CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA"QUY ĐỊNH VIỆC BÁN, CHO THUÊ, CHO THUÊ MUA VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG NHÀ Ở CHONGƯỜI CÓ THU NHẬP THẤP TẠI KHU VỰC ĐÔ THỊ" BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 34/2010/QĐ-UBND NGÀY 16/8/2010 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướngdẫn thi hành Luật Nhà ở;

Căn cứ Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một sốcơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đôthị;

Căn cứ Thông tư số 36/2009/TT-BXD ngày 01 tháng 9 năm 2009 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn việc bán, chothuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khuvực đô thị;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xâydựng tại Văn bản số 3331/SXD-PC ngày 25 tháng 5 năm 2013 và Tờ trình số 4719/TTr-SXD ngày 01 tháng 7 năm 2013; Báo cáo thẩm định của Giám đốc Sở Tưpháp tại Văn bản số 1468/STP-VBPQ ngày 20 tháng 6 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi, bổ sungđiểm 4 khoản 1 Điều 1 của Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của"Quy định việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở chongười có thu nhập thấp tại khu vực đô thị" ban hành kèm theo Quyết định số34/2010/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nộinhư sau:

"4. Đối với các trường hợp cónhu cầu mua và thuê mua nhà ở thu nhập thấp thì phải là đối tượng có hộ khẩuthường trú hoặc tạm trú dài hạn tại thành phố Hà Nội. Trường hợp đối tượngthuộc lực lượng vũ trang nhân dân, nếu chưa có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trúdài hạn thì phải có xác nhận của đơn vị nơi người đó đang công tác về chức vụ,thời gian công tác, thực trạng về nhà ở".

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố; Chủ tịch Ủyban nhân dân các quận, huyện, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị trực tiếp quản lýnhà ở thu nhập thấp và cá nhân mua, thuê, thuê mua nhà ở thu nhập thấp trên địabàn thành phố có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ, (để báo cáo);
- Thường trực Thành ủy, (để báo cáo);
- Thường trực HĐND TP, (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ, (để báo cáo);
- Bộ Xây dựng;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- Đ/c Chủ tịch, các đ/c PCT UBND thành phố;
- Trung tâm công báo;
- Đài PT&THHN, Báo HNM, Báo KTĐT (để đưa tin);
- CVP, các PVP, các Phòng CV;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Khôi