ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 28/2013/QĐ-UBND

Tĩnh, ngày 22 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 18/2012/QĐ-UBND NGÀY08/5/2012 CỦA UBND TỈNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ QUẢN LÝ QUY HOẠCHXÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quyphạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày26/11/2003; Luật Đất đai ngày 26/11/2003; Luật Nhà ở ngày 29/11/2005; Luật Quyhoạch đô thị ngày 17/6/2009; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng; Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quyhoạch đô thị; Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy địnhvề khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lýquy hoạch xây dựng; Thông tư số 15/2010/TT-BXD ngày 27/8/2010 của Bộ Xây dựngquy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theoquy hoạch đô thị; Thông tư số 19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008 của Bộ Xây dựnghướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xâydựng khu công nghiệp, khu kinh tế; Thông tư liên tịch s 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BNTMT ngày28/10/2011 của liên Bộ Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc lập, thẩm địnhvà phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xâydựng tại Văn bản số 501/SXD-KTQH ngày 17/6/2013; thm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 439/BC-STP ngày 29/5/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửađổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 18/2012/QĐ- UBNDngày 08/5/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý quyhoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh, như sau:

1. Điểmc Khoản 1 Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“c) UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ, đồán quy hoạch xây dựng:

- Quy hoạch vùng tnh, vùng liên huyện, vùng huyện và các vùng khác trong phạm vi địa giớihành chính của tỉnh (vùng cảnh quan, vùng bảo tn disản...);

- Quy hoạch chung đô thị loại II,III, IV, V và đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương với đô thị loạiIV, V. Đối với đồ án quy hoạch chung đô thị loại II, III, IV trước khi phêduyệt phải có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng;

- Quy hoạch phân khu, quy hoạch chitiết, quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất các dự án đầu tư xây dựng, trừ các trường hp quy định tại Đim b Khoản 3 và Điểm b Khoản 4 Điều này.”

2. Điểmb Khoản 2 Điều 7 được sửa đi, b sung như sau:

“b) Sở Xây dựng tổ chức thẩm địnhnhiệm vụ, đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh, gồm:

- Quy hoạch vùng tỉnh, vùng liênhuyện, vùng huyện và các vùng khác trong phạm vi địa giới hành chính của tỉnh(vùng cảnh quan, vùng bảo tồn di sản...);

- Quy hoạch chung đô thị loại II,III, IV, V và đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương với đô thị loạiIV, V. Đối với đồ án quy hoạch chung đô thị loại II, III,IV trước khi thẩm định phải có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng;

- Quy hoạch phân khu, quy hoạch chitiết, quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất các dự án đầu tư xây dựng, trừ cáctrường hợp quy định tại Điểm b Khoản 3 và Điểm b Khoản 4 Điều này.”

3. Khoản3 Điều 7 được sửa đi, bổ sung như sau:

“3/ Ban Quản lýKhu kinh tế Vũng Áng, Ban Quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo:

a) Tổ chức lập nhiệm vụ, đồ án quyhoạch phân khu các khu chức năng phù hợp với quy hoạch chung xây dựng khu kinhtế đã được phê duyệt, quy hoạch chi tiết hoặc quy hoạch tổng mặt bằng sử dụngđất các dự án do Ban Quản lý hoặc đơn vị trực thuộc Ban Quản lý được giao làmchủ đầu tư; trình Sở Xây dựng thẩm định, UBND tỉnh phêduyệt.

b) Tchức thẩmđịnh, phê duyệt quy hoạch chi tiết hoặc quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất cácdự án thuộc Khu kinh tế do Ban cấp Giấy chứng nhận đầu tư có quy mô chiếm đấtdưới 20ha thuộc 2 Khu kinh tế và các khu công nghiệp phù hợp với quy hoạchchung, quy hoạch phân khu đã được UBND tỉnh phê duyệt (trừcác dự án do Ban Quản lý hoặc đơn vị trực thuộc Ban làm chủ đầu tư). Đối vớicác dự án có quy mô từ 5ha đến 20ha, trước khi phê duyệt phải quy hoạch dự án,Ban Quản lý Khu kinh tế phải lấy ý kiến góp ý bằng văn bản của Sở Xây dựng; nếudự án có liên quan đến các Sở, ngànhkhác thì Ban Quản lý Khu kinh tế lấy ý kiến các S, ngành.Thời hạn góp ý trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hp lệ. Quá thời hạn trên, cơ quan được hỏi ý kiến không có ý kiến trảlời thì được coi là đồng ý với nội dung lấy ý kiến.

c) Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tếVũng Áng, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Cửa khu Quốc tế Cầu Treo phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước UBNDtỉnh vquy hoạch do Ban quản lý thmđịnh, phê duyệt.

4. Điểmb, c Khoản 4 Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“b) UBND cấp huyện tổ chức thẩm định,phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch xây dựng:

- Quy hoạch xây dựng xã nông thôn mớithuộc địa giới hành chính mình quản lý.

- Quy hoạch khu dân cư đô thị có quymô dưới 3ha đối với thị trấn, dưới 5ha đối với thành phố, thị xã; quy hoạchđiểm dân cư nông thôn phù hợp với quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu đôthị, quy hoạch chi tiết đô thị, quy hoạch xây dựng xã nôngthôn mới, quy hoạch sử dụng đất và đề án phát triển quỹ đất đã được cấp có thẩmquyền phê duyệt. Trước khi phê duyệt UBND cấp huyện phảilấy ý kiến góp ý của Sở Xây dựng, và các Sở chuyên ngành liên quan (nếu có).Thời hạn góp ý kiến trong 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hp lệ. Quá thời hạn trên, cơ quan được hỏi ý kiến không có ý kiến trảlời thì được coi là đồng ý với nội dung lấy ý kiến.

- Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đấtcác dự án có quy mô dưới 5ha nằm trong khu đất đã được cấp giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất; các dự án do cá nhân làm chủ đầu tư sản xuất, kinh doanhtrong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn có quy mô dưới 5ha, phù hợpvới quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy hoạch xây dựngxã nông thôn mới và quy hoạch ngành liên quan. Trước khi phê duyệt UBND cấp huyện phải lấy ý kiến thỏa thuận của Sở Xây dựng; sau thời gian7 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) nếu Sở Xây dựng không có vănbản trả lời thì được coi là đồng ý với quy hoạch.

c) Chủ tịch UBNDcấp huyện phải chịu trách nhiệm trướcpháp luật và trước UBND tỉnh về quy hoạch do UBND cấp huyệnthẩm định, phê duyệt”.

5. Khoản6 Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“6. Chủ đầu tư các dự án đầu tư xâydựng:

Chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựngtổ chức lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết hoặc quy hoạch tổng mặt bằng sửdụng đất (đối với dự án không phải lập quy hoạch chi tiết) khu vực được giaođầu tư, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.”

6. Khoản7 Điều 13 đưc sửa đổi, bổ sung như sau:

“7. Thẩm quyền lập, thẩm định, phêduyệt nhiệm vụ, hồ sơ cắm mốc giới, triển khai cắm mốc giới ngoài thực địa:

a) Chủ đầu tư lập nhiệm vụ, đồ án quyhoạch xây dựng có trách nhiệm tổ chức lập, trình cấp cóthẩm quyền thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, hồ sơ cắm mốc giới và triển khai cắmmốc giới ngoài thực địa theo quy hoạch.

b) Cơ quan có thẩm quyền thẩm định,phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, đồ án quy hoạch xây dựng theo phân cấp đồng thờilà cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, hồ sơ cắm mốc giới theoquy hoạch”.

7. Khoản 3 Điều 16 được sửađổi, bổ sung như sau:

“3. Trình tự cấp chứng chỉ quy hoạchxây dựng:

a) Tổ chức cá nhân nộp 01 bộ hồ sơxin cấp chứng chỉ quy hoạch tại cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng (Sở Xâydựng, Ban quản lý Khu kinh tế, UBND cấp huyện). Hồ sơ đềnghị cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng bao gồm:

- Đơn đề nghịcấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng;

- Sơ đồ vị trí và bản đồ đo đạc tỷ lệ1/500 hoặc tỷ lệ 1/200 do cơ quan có tư cách pháp nhân thực hiện.

b) Xem xét hồ sơ, cấp chứng chỉ quyhoạch: Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND cấphuyện theo phân cấp, có trách nhiệm xem xét hồ sơ và cấp chứng chỉ quy hoạchtrong thời gian không quá 10 ngày làm việc kể từ khi nhậnđủ hồ sơ hợp lệ.”

8. Sửa đổi cụm từ"Đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ởchung cư, hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp có quy mô dưới 2ha..." tại Điểm c Khoản 2 Điều 3, Khoản 1 Điều 4, Khoản 5 Điều 4 như sau:

"Đi vớicác dự án đầu tư xây dựng khu dân cư, nhà ở chung cư, hạ tầng kỹ thuật khu, cụmcông nghiệp có quy mô dưới 2ha…"

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịchUBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Xây dựng; Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
-
TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- C
ác Phó VP/UB;
- Trung tâm CB-TH (VP/UBND tỉnh);
- Các tổ chuyên viên VP/UB;
- Lưu: VT, XD1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Kim Cự