ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2013/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 21 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNHMỨC CHI THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHSÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng12 năm 2002;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 02 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị địnhliên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 167/2012/TT-BTC ngày 10tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sửdụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND ngày 10tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi thực hiệncác hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhândân tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức chi thực hiện cáchoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, cụ thể nhưsau:

1. Đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh

a) Đối tượng áp dụng: Các cơ quan, đơn vị cóthực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, bao gồm:

- Các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố(gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện);

- Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (gọichung là Ủy ban nhân dân cấp xã).

b) Phạm vi điều chỉnh:

- Các quy định tại Quyết định này được áp dụngđối với các hoạt động kiểm soát việc quy định, thực hiện, rà soát, đánh giá thủtục hành chính và cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

- Không áp dụng đối với:

+ Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trongnội bộ của từng cơ quan hành chính nhà nước, giữa cơ quan hành chính nhà nướcvới nhau không liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổchức;

+ Hoạt động kiểm soát thủ tục xử lý vi phạm hànhchính; thủ tục thanh tra và thủ tục có nội dung bí mật nhà nước.

2. Nội dung chi và mức chi

a) Nội dung chi và mức chi thực hiện theo quyđịnh tại Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2013của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi thực hiện các hoạt độngkiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

b) Các nội dung khác không quy định tại Nghịquyết số 04/2013/NQ-HĐND được áp dụng theo quy định tại Thông tư số 167/2012/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lývà sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cácquy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện

Nguồn kinh phí bảo đảm cho việc thực hiện kiểmsoát thủ tục hành chính được áp dụng theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 2Thông tư số 167/2012/TT-BTC .

Ngoài kinh phí do ngân sách nhà nước bảo đảm,các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã được huyđộng và sử dụng các nguồn lực hợp pháp khác để tăng cường thực hiện kiểm soátthủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý.

Điều 3. Lập, chấp hành dự toán và quyếttoán kinh phí

1. Việc lập, chấp hành dự toán và quyết toánkinh phí được thực hiện theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 167/2012/TT-BTC .

2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Khobạc nhà nước trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có tráchnhiệm hướng dẫn, kiểm tra và thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thihành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã,thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, tỉnh Sóc Trăngcăn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Cục Kiểm soát TTHC (Bộ Tư pháp);
- TT.HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Kho bạc nhà nước;
- Công báo;
- Lưu: KS, HC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Trung Hiếu