ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2013/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 20 tháng 6 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖTRỢ ĐỐI VỚI HỘ CẬN NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH GIAI ĐOẠN2013-2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhândân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 02 năm2002;

Căn cứ Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cậnnghèo áp dụng cho giai đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chếlạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội;

Căn cứ Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19 tháng 5 năm2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm2011 đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 797/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểmy tế cho người thuộc hộ cận nghèo;

Căn cứ Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND ngày 10 tháng 10năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc Ban hành chuẩn hộnghèo tỉnh Tây Ninh và chính sách hỗ trợ áp dụng cho giai đoạn2013-2015;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động – Thương binhvà Xã hội tại Tờ trình số 611/TTr-SLĐTBXH ngày 05 tháng 4 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng:

1. Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này Quy định chính sách hỗtrợ đối với hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh.

2. Đối tượng áp dụng: Hộ cận nghèo theo tiêu chuẩn Trungương trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Một số chính sách hỗ trợ cụ thể:

1. Hỗ trợ 30% mức đóng bảo hiểm y tế còn lại chongười thuộc hộ cận nghèo.

2. Trẻ em học mẫu giáo, học sinh trung học cơ sở vàtrung học phổ thông thuộc diện hộ cận nghèo thường trú ngoài các xãbiên giới của tỉnh được hỗ trợ 50% mức đóng học phí còn lại.

3. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông (tiểuhọc, trung học cơ sở, trung học phổ thông) thuộc diện hộ cận nghèothường trú ngoài các xã biên giới của tỉnh được hỗ trợ chi phí họctập với mức 50.000 đồng/học sinh/tháng để mua sách, vở và các đồdùng khác…, thời gian được hưởng theo thời gian học thực tế và khôngquá 9 tháng/năm học.

4. Được trợ giúp pháp lý miễn phí.

5. Được cấp kinh phí hỗ trợ tiền điện hoặc dầu hỏathắp sáng (đối với hộ chưa có điện sinh hoạt) với mức hỗ trợ 20.000đồng/hộ/tháng.

Điều 3. Kinh phí hỗ trợ hộ cận nghèo theo Quyết định này được ngânsách tỉnh cấp, trên cơ sở kết quả rà soát hộ nghèo hàng năm.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngàyký.

Bãi bỏ Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định chính sáchhỗ trợ đối với hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn2011-2015.

Điều 5. Giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợpvới các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xãtriển khai thực hiện Quyết định. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiệnvề Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động –Thương binh và Xã hội, thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan và Chủtịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thảo