ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/ 2014/QĐ- UBND

Nam Định, ngày 12 tháng 11 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆTMỨC HỖ TRỢ TIỀN ĂN, TIỀN ĐI LẠI CHO TRẺ EM KHÁM, PHẪU THUẬT TIM BẨM SINH CỦATỈNH NAM ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày26/11/2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ngày 15/6/2004;

Căn cứ Quyết định số 55a/ 2013/QĐ-TTg ngày 04/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim chotrẻ em bị bệnh tim bẩm sinh;

Xét đề nghị của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 101/LĐTBH-BVCSTE ngày 28/10/2014 về việcphê duyệt định mức hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại cho trẻ em khám, phẫu thuật timbẩm sinh của tỉnh Nam Định,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt định mức chi hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại cho trẻ em bịbệnh tim bẩm sinh đi khám và phẫu thuật theo Quyết định số 55a/2013/QĐ-TTgngày 04/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim chotrẻ em bị bệnh tim bẩm sinh, cụ thể như sau:

1. Hỗ trợ tiền ăn:50.000đ/em/ngày, trong mỗi đợt khám và phẫu thuật tim (nhưng không quá 15ngày/đợt).

2. Hỗ trợ tiền đi lại cho trẻ emtrong các đợt khám, phẫu thuật tim:

Hỗ trợ tiền đi lại khám, phẫu thuật từ nhà đến bệnh viện, chuyển viện và về nhà theo giá phương tiện giao thông côngcộng thông thường theo từng đợt khám và phẫu thuật.

Nguồn kinh phí: Do ngân sách Trungương hỗtrợ cho địa phương.

Điều 2. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định nêu trên.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng, UBND tỉnh, Giámđốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài chính, Chủ tịch UBNDcác huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơquan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các đ/c PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Công báo tỉnh;
- Website tỉnh, Website VP UBND tỉnh;
- Lưu: VP1, VP7.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đoàn Hồng Phong