ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2014/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 05 tháng 11 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC QUY ĐỊNH HỖ TRỢ ĐÓNG MỚI, CẢI HOÁN TÀU CÁ KHAI THÁC HẢI SẢN XA BỜ TỈNH TRÀVINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết số 19/2013/NQ-HĐND ngày 06tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa VIII - kỳ họp thứ 10phê duyệt chính sách hỗ trợ đóng mới, cải hoán tàu cá khai thác hải sản xa bờtỉnh Trà Vinh;

Thực hiện Quyết định số 1690/QĐ-TTg ngày 16tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược pháttriển thủy sản Việt Nam đến năm 2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định hỗ trợđóng mới, cải hoán tàu cá khai thác hải sản xa bờ tỉnh Trà Vinh, cụ thể như sau:

1. Đối tượng và phạm vi điềuchỉnh

Quyết định này quy định hỗ trợđóng mới, cải hoán thay máy tàu cá tham gia khai thác hải sản xa bờ bằng cácnghề: lưới rê, câu mực, chụp mực, lưới vây, câu cá ngừ đại dương của các tổ chức,hộ gia đình và cá nhân (gọi tắt là chủ tàu cá) có hộ khẩu thường trú hợp pháptrên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

2. Nội dung, chính sách hỗtrợ

a) Điều kiện hỗ trợ

- Tàu cá đóng mới có công suấtmáy từ 250 CV và chiều dài toàn bộ của tàu (Lmax) từ 15 mét trở lên.

- Tàu cá cải hoán là tàu cáđang sử dụng, có Giấy phép khai thác thủy sản hợp lệ, có thời gian hoạt động từ01 năm trở lên thuộc các nhóm nghề được hỗ trợ và có công suất máy dưới 90 CV,cải hoán thay máy thành tàu cá có công suất máy từ 90 CV và chiều dài toàn bộcủa tàu (Lmax) từ 15 mét trở lên.

- Tàu cá đóng mới, cải hoánthay máy tàu cá phải theo quy hoạch, kế hoạch phát triển của ngành, địa phương,có văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán tàu cá của Sở Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn và phải đạt các tiêu chuẩn định mức kinh tế - kỹ thuật hiệnhành do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định, cụ thể: máy tàu là máythủy chuyên dùng, mới 100%, không phải là máy được thủy hóa, có đủ giấy tờchứng minh nguồn gốc xuất xứ, có hồ sơ kỹ thuật kèm theo, có chứng từ mua bánhợp lệ (hợp đồng mua bán, hóa đơn bán hàng) và cam kết bảo hành chính hãng (theođiều khoản ghi trong hợp đồng hoặc giấy bảo hành kèm theo máy); đối với máy nhậpkhẩu ngoài giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, phải có tờ khai hải quan.

Trường hợp tàu cá đóng mới, cảihoán thay máy tàu cá, nếu lắp đặt máy tàu bằng máy thủy chuyên dùng đã qua sửdụng, ngoài giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, hồ sơ hải quan nhập khẩu đốivới máy tàu nhập khẩu, phải có chứng từ mua bán hợp lệ hoặc hợp đồng mua bántheo quy định kèm theo hồ sơ gốc máy tàu đối với máy tàu đã được đăng ký, đồngthời máy phải có nhãn, mác hợp lệ theo quy định: còn rõ, đầy đủ hiệu máy, sốmáy, công suất, vòng quay thuộc các đời máy có năm sản xuất từ năm 2008 đến nayvà tỷ lệ còn sử dụng được từ 75% trở lên do Hội đồng thẩm định xem xét, quyếtđịnh bằng văn bản trước khi thực hiện hỗ trợ.

- Trước khi đóng mới, cải hoántàu cá chủ tàu phải ký hợp đồng giám sát kỹ thuật với cơ quan đăng kiểm tàu cávà thực hiện đầy đủ các yêu cầu về hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế hoàncông theo quy định.

- Tàu cá sau khi đóng mới, cảihoán chủ tàu cá phải hoàn thành các thủ tục hành chính hiện hành quy định vềđăng ký, đăng kiểm, cấp Giấy phép khai thác thủy sản và Giấy chứng nhận đủ điềukiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thủy sản; chủ tàu cá phảitham gia mua bảo hiểm tai nạn thuyền viên và tiến hành hoạt động khai thác hảisản xa bờ được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận.

b) Mức hỗ trợ

- Đóng mới tàu cá

+ Trường hợp đóng mới tàu cá sửdụng máy thủy mới 100%, mức hỗ trợ 300 triệu đồng/tàu.

+ Trường hợp đóng mới tàu cá sửdụng máy thủy đã qua sử dụng, mức hỗ trợ 140 triệu đồng/tàu.

- Cải hoán thay máy tàu cá

+ Trường hợp sử dụng máy thủymới 100%

++ Công suất máy từ 250 CV trởlên: Mức hỗ trợ 105 triệu đồng/tàu.

++ Công suất máy từ 90 CV đếndưới 250 CV: Mức hỗ trợ 75 triệu đồng/tàu.

+ Trường hợp sử dụng máy thủyđã qua sử dụng

++ Công suất máy từ 250 CV trởlên: Mức hỗ trợ 70 triệu đồng/tàu.

++ Công suất máy từ 90 CV đếndưới 250 CV: Mức hỗ trợ 50 triệu đồng/tàu. c) Thời gian và phương thức hỗ trợ

- Thời gian thực hiện: Từ năm2014 đến hết năm 2016.

- Phương thức hỗ trợ: Mỗi tàucá chỉ được hỗ trợ một lần, sau khi chủ tàu hoàn thành việc đóng mới, cải hoánthay máy tàu cá và đưa vào sử dụng với các điều kiện được quy định trong nộidung hỗ trợ và tham gia vào các tổ, đội hợp tác sản xuất trên biển.

d) Nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ

Từ ngân sách tỉnh.

đ) Một số quy định khác

- Quy định hỗ trợ này không ápdụng cho các trường hợp cải hoán thay máy tàu cá có công suất máy từ 90 CV trởlên thành tàu cá có công suất máy dưới 90 CV, rồi sau đó cải hoán lại thành tàucó công suất máy từ 90 CV trở lên để được nhận hỗ trợ.

- Chủ tàu cá có thể lựa chọn đểthụ hưởng duy nhất một chính sách hỗ trợ nếu chính sách hỗ trợ này tương tự vớichính sách hỗ trợ của Chính phủ về tính chất và nội dung.

- Trong 03 năm kể từ ngày Quyếtđịnh hỗ trợ có hiệu lực, nếu chủ tàu được hỗ trợ thực hiện chuyển quyền sở hữucho người khác (trừ trường hợp thừa kế theo quy định của pháp luật) thì buộcphải hoàn trả lại 100% số tiền được hỗ trợ; cơ quan ban hành quyết định hỗ trợcó trách nhiệm thu hồi số tiền đã hỗ trợ.

- Trong thời gian chờ hỗ trợ,nếu chủ tàu vi phạm các quy định về quản lý tàu cá và thuyền viên, quản lý hoạtđộng khai thác thủy sản trong và ngoài vùng biển Việt Nam bị cơ quan chức năngxử lý hoặc cố ý đưa tàu đi khai thác thủy sản ngoài vùng biển Việt Nam khôngđược cơ quan có thẩm quyền cho phép nếu chưa được hỗ trợ thì sẽ không đượchưởng hỗ trợ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tàichính, các Sở, ngành tỉnh có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết địnhnày.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnhthành lập Hội đồng thẩm định máy thủy chuyên dùng đã qua sử dụng.

- Chịu trách nhiệm theo dõi,đôn đốc, giám sát các địa phương thực hiện chính sách hỗ trợ đảm bảo đúng đốitượng, đúng quy định; kịp thời phối hợp với các Sở, ngành, địa phương có liênquan giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiệntheo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xemxét, giải quyết.

2. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kếhoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu Ủy ban nhândân tỉnh phân bổ nguồn vốn ngân sách để thực hiện chính sách hỗ trợ theo quyđịnh.

- Xem xét xây dựng các chế độphụ cấp cho thành viên Hội đồng thẩm định máy thủy chuyên dùng đã qua sử dụngđúng theo quy định.

3. Ủy ban nhân dân các huyện,thành phố

- Rà soát, nắm chắc số lượngtàu cá đóng mới, cải hoán thay máy tàu cá thuộc diện được hỗ trợ của địa phương,tổ chức tuyên truyền, thông báo cho ngư dân có đủ điều kiện để thực hiện, tiếnhành lập hồ sơ, phối hợp với Hội đồng thẩm định và quyết định hỗ trợ kịp thờicho các đối tượng đúng theo quy định.

- Báo cáo tình hình thực hiệnviệc hỗ trợ ngư dân theo quy định gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôntrước ngày 15/7 và 15/01 hàng năm để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Quyết định nàycó hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 27/02/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định hỗ trợ đóng mới, cảihoán tàu cá khai thác hải sản xa bờ tỉnh Trà Vinh.

Điều 4. Chánh Văn phòngỦy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tàichính, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước Trà Vinh; Thủ trưởng các Sở, ngànhtỉnh có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủyban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCHNguyễn Văn Phong