ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2014/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 04 tháng 11 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

SỬAĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 11/2012/QĐ-UBND NGÀY 09 THÁNG 7 NĂM 2012 CỦA UBND TỈNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNGVỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN "ỔN ĐỊNH DÂN CƯ, PHÁTTRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG CHUYỂN DÂN SÔNG ĐÀ XÂY DỰNG THỦY ĐIỆN HÒA BÌNH”THUỘC TỈNH SƠN LA, GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật củaHĐND và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chitiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về bồi thường, hỗ trợ, táiđịnh cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Quyết định số 1460/QĐ-TTg ngày 23 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệtĐề án “Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân Sông Đà xâydựng thủy điện Hòa Bình” thuộc tỉnh Sơn La, giai đoạn 2011- 2015 (Đề án 1460);

Theo đề nghị của Giám đốc SởTài chính tại Tờ trình số 652/TTr-STC ngày 20 tháng 10 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 11/2012/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2012 của UBND tỉnh:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1:Phạm vi áp dụng, như sau:

“Vùng ảnh hưởng chuyển dân sông Đàxây dựng thủy điện Hòa Bình thuộc tỉnh Sơn La gồm 50 xã và 2 thị trấn, thuộc 6huyện bao gồm: huyện Phù Yên 24 xã, thị trấn; huyện Mộc Châu 8 xã, thị trấn;huyện Vân Hồ 6 xã; huyện Bắc Yên7 xã; huyện Mường La 4 xã; huyện MaiSơn 3 xã. Tổng số 664 bản, với số dân trong vùng Đề án là 54.153 hộ, trong đó:37.445 hộ dân sở tại bị ảnh hưởng do phải chia sẻ đất đai; hộ gốc và hộ phátsinh là dân tái định cư là 16.708 hộ”.

2. Sửa đổi Khoản 4, Điều 4:Nguyên tắc thực hiện Đề án, như sau:

“Các cơ chế chính sách áp dụngthực hiện Đề án: Nghị quyết số 30a/ 2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 củaChính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyệnnghèo; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quyđịnh chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghềcho lao động nông thôn đến năm 2020”; Quyết định số 34/2010/QĐ-TTg ngày 08tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định về bồi thường,hỗ trợ và tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện”.

3. Sửa đổi Khoản 1, Điều 5, nhưsau:

“Thực hiện theo quy định tại Điều74, Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; quy định tại Điều 13; Điểm a, b,Khoản 2 Điều 30 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chínhphủ và các Quy định cụ thể của UBND tỉnh”.

4. Sửa đổi Khoản 2, Điều 5, nhưsau:

“Thực hiện theo quy định tại Điều75, Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013”.

5. Sửa đổi Điểm b, Khoản 1,Điều 6, như sau:

“Đối với trường hợp không có giấytờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật thực hiện theo quy định tạiĐiều 11, Điều 13 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chínhphủ Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”.

6. Sửa đổi Điểm 2.1, Khoản 2,Điều 7, như sau:

“Trường hợp hộ dân có nhà xây đượcbồi thường về nhà ở, công trình phụ, vật kiến trúc kèm theo nhà ở theo quy địnhtại Điều 9, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủQuy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Điều 92Luật Đất đai số 45/3013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013; Quyết định số34/2010/QĐ-TTg ngày 08 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ; các quy địnhcụ thể hóa chính sách, quyết định đơn giá bồi thường hiện hành của UBND tỉnh”.

7. Sửa đổi Khoản 2, Điều 8, nhưsau:

“Bồi thường thiệt hại đối với côngtrình công cộng được xây dựng bằng vốn của tập thể hay do dân đóng góp thì đượcbồi thường thiệt hại với giá trị tương đương để xây dựng mới công trình đó. Mứcbồi thường thiệt hại, theo quy định tại Điều 9, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cưkhi Nhà nước thu hồi đất”.

8. Sửa đổi Điểm 1.1, Khoản 1,Điều 9, như sau:

“Đối với cây lâu năm, cây hàngnăm, vật nuôi trên đất có mặt nước: mức bồi thường, hỗ trợ thực hiện theo chínhsách quy định tại Điều 90, Luật Đất đai số 45/3013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm2013, Quyết định số 34/2010/QĐ-TTg ngày 08 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chínhphủ; các quy định về chính sách, quyết định đơn giá bồi thường, hỗ trợ hiệnhành của UBND tỉnh”.

9. Sửa đổi ý 3, Điểm a, Khoản1, Điều 11, như sau:

Phương thức chi trả: Thực hiện chitrả tiền theo khả năng cân đối nguồn vốn

hàng năm được UBND tỉnh giao; tínhtheo giá gạo tẻ trung bình tại địa phương ở thời điểm hỗ trợ; giá gạo tính hỗtrợ do UBND huyện xem xét quyết định.

10. Sửa đổi Điểm e, Khoản 2,Điều 11, như sau:

Hỗ trợ đối tượng hộ gia đình chínhsách: Thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 23 Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh quy định một số nội dungvề bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnhSơn La.

11. Sửa đổi Khoản 3, Điều 12,như sau:

Hộ dân sở tại không phải di chuyểnnhà ở, bị thu hồi đất được hỗ trợ sản xuất (ổn định đời sống): Thực hiện theoquy định tại Điều 17, Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2014của UBND tỉnh về việc quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và TĐC khiNhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Điều 2. Quy định về chuyển tiếp trong quá trình tổ chức thực hiện Quyết địnhsố 11/2012/QĐ-UBND và Quyết định này.

- Đối với các dự án, phương án bồithường hỗ trợ và tái định cư đã được phê duyệt theo quy định tại Quyết định số11/2012/QĐ-UBND : Tiếp tục thực hiện theo quy định, trong quá trình tổ chức thựchiện nếu phải điều chỉnh dự án, phương án bồi thường hỗ trợ (thuộc diện đượcđiều chỉnh theo quy định của Chính phủ) thì thực hiện theo quy định tại Quyếtđịnh này.

- Đối với các dự án, phương án bồithường hỗ trợ và tái định cư chưa được phê duyệt sau khi Quyết định này có hiệulực thì thực hiện theo quy định của Quyết định này.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. ChánhVăn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Trưởng Ban quản lý dự án didân tái định cư thủy điện Sơn La; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBNDcác huyện vùng Đề án; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (B/c);
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Công thương (B/c);
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế - Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (B/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Thành viên Ban Chỉ đạo tái định cư tỉnh;
- Huyệnủy, HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- VP, các Ban Tỉnh ủy; các Ban HĐND tỉnh;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Như Điều 4;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Đăng Công báo;
- Lưu: VT, KTTH(03).
Giang150b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh