ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2014/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 9 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP LẬP HỒ SƠVÀ TỔ CHỨC CAI NGHIỆN MA TÚY TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật phòng, chống ma túy ngày09 tháng 12 năm 2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chốngma túy ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chínhngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 ngày 20 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về trình tự, thủ tụcxem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưavào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lývi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tựnguyện vào cơ sở chữa bệnh;

Căn cứ Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma tuýtại gia đình, cai nghiện ma tuý tại cộng đồng;

Căn cứ Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lýhành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BCA ngày 10 tháng 02 năm 2012 của Liên Bộ Lao động - Thươngbinh và Xã hội, Y tế và Công an quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành mộtsố điều của Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ;

Thông tư số 14/2014/TT-BLĐTBXH ngày12 tháng 6 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành biểu mẫuvề lập hồ sơ đề nghị, thi hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chínhđưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và hướng dẫn xây dựng nội quy, quy chế đốivới học viên của cơ sở cai nghiện bắt buộc;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 245/TTr-SLĐTBXH ngày 08 tháng 8 năm2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định nàyQuy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phốĐà Nẵng.

Điều 2. Giám đốc Sở Lao động - Thương binhvà Xã hội chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liênquan tổ chức triển khai, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quy chế này.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực sau 10ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 03/12/2010của Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế cai nghiện ma túy và quản lý saucai nghiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ngày04/7/2011 về việc sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Điều 30 Quy chế cai nghiện ma túyvà quản lý sau cai nghiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theoQuyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 03/12/2010 của Uỷ ban nhân dân thành phố ĐàNẵng.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dânthành phố, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Thủ trưởng các cơ quanchuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận,huyện, xã, phường; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ LĐTBXH; Bộ Công an; Bộ Y tế;
- Cục Kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp;
- TT. TU, TT. HĐND thành phố;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP;
- Đoàn ĐBQH TPĐN;
- UBMTTQVN thành phố;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các quận, huyện, xã, phường;
- Trung tâm THVN tại Đà Nẵng
- Đài PTTH Đà Nẵng, Báo Đà Nẵng;
- Trung tâm Tin học - Công báo tp Đà Nẵng;
- Lưu: VT; VX; NCPC.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Văn Hữu Chiến

QUY CHẾ

PHỐI HỢP LẬP HỒ SƠ VÀ TỔCHỨC CAI NGHIỆN MA TÚY TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2014của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định hình thức, thờigian, thẩm quyền, quy trình phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túytrên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Hình thức cai nghiện ma túy

1. Cai nghiện ma túy tại gia đình -cộng đồng

Là hoạt động cai nghiện theophương thức cắt cơn giải độc tại Trung tâm Y tế các quận, huyện hoặcBệnh viện Tâm thần Đà Nẵng (sau đây viết tắt là cơ sở điều trị), sau đó đượcchuyển về gia đình để tiếp tục thực hiện quy trình cai nghiện tại giađình - cộng đồng theo quy định của pháp luật. Cai nghiện tại gia đình -cộng đồng có hai biện pháp là cai nghiện tự nguyện và cai nghiệnbắt buộc.

2. Cai nghiện ma túy tại cơ sở cainghiện

a) Cai nghiện ma túy tại cơ sở cainghiện là hoạt động cai nghiện theo phương thức cách ly khỏi môi trườnggia đình và cộng đồng, người nghiện được chuyển đến cơ sở cai nghiệnđể được điều trị cắt cơn, phục hồi sức khỏe, lao động trị liệu, giáodục hành vi nhân cách, dạy nghề.

b) Cai nghiện ma túy tại cơ sởcai nghiện công lập có hai biện pháp là cai nghiện tự nguyện và cai nghiệnbắt buộc.

c) Cai nghiện ma túy tại cơ sở cainghiện ngoài công lập chỉ thực hiện biện pháp cai nghiện tự nguyện.

Điều 3. Thời gian áp dụng các biệnpháp cai nghiện ma túy

1. Thời gian cai nghiện ma túy tựnguyện và cai nghiện ma tuý bắt buộc tại gia đình - cộng đồng là từ 03 thángđến 06 tháng.

2. Thời gian cai nghiện ma túy tựnguyện tại Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề 05-06 thành phố (sau đây gọi tắt làTrung tâm), tại các cơ sở cai nghiện ngoài công lập được thực hiện theo quyđịnh tại Điều 29, Nghị định số 135/2004/NĐ-CP .

3. Thời gian cai nghiện ma túy bắtbuộc tại Trung tâm được thực hiện theo quy định tại Điều 95 Luật xử lý vi phạmhành chính.

Điều 4. Xác định nghiện và thẩmquyền xác định nghiện ma túy

1. Xác định người nghiện ma túy dựavào các yếu tố sau:

a) Đã có hồ sơ xử lý về hành vi sửdụng ma túy trái phép lưu trữ tại địa phương, các ngành chức năng (trừ nhữnghồ sơ đã quá 04 năm), hoặc văn bản tự khai báo của thân nhân gia đình, của bảnthân người nghiện.

b) Có kết quả xét nghiệm dương tínhvới ma túy.

2. Thẩm quyền xác định nghiện ma túyđược thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Tổ chức quản lý người nghiệnkhông có nơi cư trú ổn định trong thời gian lập hồ sơ áp dụng biện pháp đưa vàocơ sở cai nghiện bắt buộc

1. Cơ sở quản lý người nghiện khôngcó nơi cư trú ổn định trong thời gian chờ lập hồ sơ áp dụng biện pháp đưa vàocơ sở cai nghiện bắt buộc do Uỷ ban nhân dân thành phố quyết định thành lập(sau đây gọi tắt là Cơ sở quản lý), Cơ sở quản lý được đặt tại thôn Lộc Mỹ, xãHòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

2. Người nghiện ma túy được pháthiện trên địa bàn thành phố nhưng không có nơi cư trú ổn định trong thời gianchờ lập hồ sơ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc thì được đưavào Cơ sở quản lý quy định tại Khoản 1 Điều này.

3. Tổ chức xã hội có nhiệm vụ quảnlý giáo dục người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định trong thời gian lậphồ sơ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là Đoàn Thanh niênCộng sản Hồ Chí Minh và Hội Cựu chiến binh thành phố.

4. Tổ chức bộ máy của Cơ sở quản lý,chế độ hỗ trợ đối với người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định trongthời gian quản lý tại Cơ sở do Uỷ ban nhân dân thành phố quyết định.

Điều 6. Tổ tư vấn thẩm định hồ sơ đềnghị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm

1. Tổ tư vấn thẩm định hồ sơ do Chủtịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện quyết định thành lập gồm: Trưởngphòng Lao động - Thương binh và Xã hội làm tổ trưởng; Trưởng phòng Tư pháp,Trưởng phòng Y tế và Trưởng Công an quận, huyện làm thành viên.

2. Tổ tư vấn thẩm định hồ sơ làmviệc theo chế độ tập thể, xem xét và biểu quyết từng trường hợp cụ thể, kếtluận đề nghị theo đa số. Trường hợp số phiếu biểu quyết bằng nhau thì quyếtđịnh cuối cùng thuộc về ý kiến của Tổ trưởng tổ thẩm định hồ sơ.

Điều 7. Thẩm quyền áp dụng các biệnpháp cai nghiện

1. Thẩm quyền quyết định áp dụng cácbiện pháp cai nghiện ma túy tự nguyện và cai nghiện ma túy bắt buộc tại giađình - cộng đồng, cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ngoài công lập,cai nghiện ma túy bắt buộc tại Trung tâm được thực hiện theo quy định của phápluật.

2. Thẩm quyền quyết định tiếp nhậnngười nghiện ma túy tự nguyện vào cai nghiện tại Trung tâm được thựchiện theo quyết định của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thànhphố.

Chương II

QUY TRÌNH PHỐI HỢP LẬP VÀTHẨM ĐỊNH HỒ SƠ, THỦ TỤC CAI NGHIỆN MA TÚY

Điều 8. Quy trình lập hồ sơ, thủ tụcáp dụng biện pháp cai nghiện tự nguyện tại gia đình - cộng đồng

1. Bản thân và gia đình người nghiện ma túy tự giáckhai báo tình trạng nghiện và đăng ký hình thức cai nghiện tự nguyện tại giađình - cộng đồng với Tổ công tác cai nghiện của xã, phường.

2. Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi tiếpnhận hồ sơ đăng ký, Tổ công tác cai nghiện tại gia đình - cộng đồng (sau đâyviết tắt là Tổ công tác cai nghiện) phối hợp với gia đình và bản thânngười nghiện ma túy thống nhất kế hoạch cai nghiện và trình Chủ tịch Uỷ bannhân dân xã, phường.

3. Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi tiếpnhận hồ sơ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường quyết định áp dụng biện phápcai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình - cộng đồng.

4. Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi nhậnđược quyết định áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình -cộng đồng, Tổ công tác cai nghiện phối hợp với gia đình người đăng ký cainghiện ma túy triển khai thực hiện kế hoạch cai nghiện theo quy định của phápluật.

Điều 9. Quy trình phối hợp lập hồsơ, thủ tục áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc tại gia đình - cộngđồng

1. Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi tiếpnhận hồ sơ do Công an xã, phường đề nghị, Tổ công tác cai nghiện thẩm trahồ sơ, xây dựng kế hoạch cai nghiện, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã,phường xem xét, quyết định.

2. Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi tiếpnhận hồ sơ, Chủ tịch Uỷ nhân dân xã, phường xem xét, quyết định áp dụng biệnpháp cai nghiện ma túy bắt buộc tại gia đình - cộng đồng.

3. Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi nhậnđược quyết định áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc tại gia đình -cộng đồng, Tổ công tác cai nghiện phối hợp với gia đình người nghiện ma tuýtriển khai thực hiện kế hoạch cai nghiện theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Quy trình lập hồ sơ, thủtục tiếp nhận người nghiện ma túy tự nguyện vào cai nghiện tại cơ sở cai nghiệnngoài công lập

Thực hiện theo quy định của pháp luật và Đề án tổchức hoạt động của cơ sở cai nghiện ngoài công lập được cơ quan Nhà nước có thẩmquyền phê duyệt.

Điều 11. Quy trình phối hợp lậphồ sơ, thủ tục tiếp nhận người nghiện ma túy tự nguyện cai nghiện tạiTrung tâm

1. Bản thân hoặc gia đình người nghiện ma túy làmđơn, tự giác khai báo tình trạng nghiện và đăng ký hình thức cai nghiện tựnguyện tại Trung tâm, gửi đến Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường.

2. Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi nhậnđược đơn, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường kiểm tra xác nhận vào đơn vàchuyển hồ sơ đến Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội.

3. Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi nhậnđược hồ sơ, Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội tiến hành thẩm định hồ sơ, trìnhGiám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, quyết định.

4. Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi nhậnđược văn bản đề nghị của Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội thành phố, Giám đốcSở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định tiếp nhận người nghiện ma túycai nghiện tự nguyện tại Trung tâm.

5. Trong thời hạn 05 ngày kể từ khi nhận được quyếtđịnh nhưng đối tượng không đến Trung tâm để tự nguyện cai nghiện thì quyết địnhtiếp nhận người nghiện ma túy vào cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm không cònhiệu lực.

Điều 12. Quy trình phối hợp lậpvà thẩm định hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm

1. Trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ khi pháthiện người có hành vi sử dụng ma túy trái phép các cơ quan, đơn vị chức năngđịa phương thực hiện lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cainghiện bắt buộc theo quy định của pháp luật gửi đến Phòng Lao động - Thươngbinh và Xã hội; đồng thời, thông báo bằng văn bản về việc lập hồ sơ đến ngườibị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc ngườiđại diện hợp pháp của họ được biết.

2. Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ khi nhậnđược hồ sơ đề nghị của cơ quan lập hồ sơ, Trưởng phòng Lao động - Thương binhvà Xã hội quận, huyện triệu tập và chủ trì cuộc họp Tổ tư vấn thẩm định hồ sơđề nghị.

3. Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ khi kếtthúc cuộc họp thẩm định hồ sơ, Trưởng phòng Tư pháp có trách nhiệm gửi văn bảnđã xác định tính pháp lý hồ sơ đề nghị đến Trưởng phòng Lao động - Thương binhvà Xã hội để hoàn tất hồ sơ gửi Tòa án nhân dân quận, huyện.

4. Hồ sơ gửi Tòa án nhân dân quận, huyện gồm:

a) Toàn bộ hồ sơ đề nghị của cơ quan lập hồ sơ.

b) Biên bản cuộc họp Tổ tư vấn thẩm định hồ sơ đềnghị.

c) Văn bản xác định tính pháp lý hồ sơ đề nghị củaTrưởng phòng Tư pháp.

d) Văn bản đề nghị của Trưởng phòng Lao động - Thươngbinh và Xã hội.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Trách nhiệm của các sở,ban, ngành, các hội, đoàn thể

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công táccai nghiện ma túy, tham mưu Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành kế hoạch hằngnăm, dài hạn về công tác cai nghiện ma túy.

b) Trực tiếp chỉ đạo công tác cai nghiện tại Trungtâm và tại Cơ sở quản lý người nghiện ma tuý không có nơi cư trú ổn định; chủđộng phối hợp với các ngành, đoàn thể, địa phương kiểm tra, đôn đốc việc thựchiện công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố.

c) Chỉ đạo ngành dọc tham mưu cho Uỷ ban nhân dâncùng cấp triển khai thực hiện công tác cai nghiện ma túy.

d) Ban hành và hướng dẫn các biểu mẫu về cai nghiệnma túy.

đ) Định kỳ 06 tháng, năm tổng hợp báo cáo và đề xuấtgiải quyết những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Quy chế này vớiUỷ ban nhân dân thành phố.

2. Sở Y tế

a) Hướng dẫn thủ tục xác định nghiện ma túy và tậphuấn cho y sĩ, bác sĩ thuộc Trạm Y tế xã, phường, Trạm xá cơ sở cai nghiện,Trung tâm Y tế các quận, huyện, các bệnh viện có tổ chức điều trị nghiện matúy.

b) Chỉ đạo các Trạm Y tế xã, phường phối hợp với Tổcông tác cai nghiện trong việc tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình - cộngđồng, xác định nghiện ma túy; chỉ đạo Trung tâm Y tế quận, huyện, Bệnh viện Tâmthần Đà Nẵng thực hiện điều trị cắt cơn nghiện ma túy theo quy chế này. Hướngdẫn việc thực hiện chữa bệnh bắt buộc đối với người nghiện ma túy mắc bệnh tâmthần có hành vi nguy hiểm cho xã hội.

c) Hướng dẫn phác đồ điều trị nghiện ma túy tổng hợp;kiểm tra việc thực hiện các quy định chuyên môn trong hỗ trợ điều trị cắt cơnnghiện ma túy, phục hồi sức khỏe cho người cai nghiện ma túy tại gia đình -cộng đồng, cơ sở cai nghiện.

d) Chỉ đạo bệnh viện tiếp nhận, cứu chữa, quản lýngười cai nghiện ma túy tại gia đình - cộng đồng, học viên tại Trung tâm, ngườinghiện ma tuý không có nơi cư trú ổn định đang được quản lý mắc các bệnh nặngdo gia đình, Tổ công tác cai nghiện, Trung tâm, Cơ sở quản lý chuyển đến; tiếpnhận điều trị người nghiện ma túy mắc bệnh tâm thần.

3. Công an thành phố

a) Chỉ đạo hệ thống ngành dọc phối hợp với các ngànhchức năng giúp Uỷ ban nhân dân xã, phường lập hồ sơ đề nghị áp dụng các biệnpháp cai nghiện ma túy. Đồng thời, tổ chức đưa người đã có quyết định áp dụngbiện pháp cai nghiện bắt buộc vào cai nghiện tại Trung tâm.

b) Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng làmcông tác bảo vệ, hướng dẫn sử dụng các loại trang thiết bị, công cụ hỗ trợ chocán bộ cơ sở điều trị, Trung tâm, Cơ sở quản lý theo đề nghị của các cơ quanchủ quản.

c) Hỗ trợ lực lượng bảo vệ an ninh trật tự, phối hợpvới các ngành chức năng bảo đảm an toàn, xử lý các tình huống xấu xảy ra trongquá trình tổ chức, thực hiện cai nghiện ma túy tại gia đình - cộng đồng, tạiTrung tâm, tại Cơ sở quản lý.

d) Phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, xử lýngười cai nghiện ma túy tại gia đình - cộng đồng, học viên tại Trung tâm, ngườinghiện ma tuý không có nơi cư trú ổn định đang được quản lý tại Cơ sở quản lý cóhành vi vi phạm pháp luật.

4. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố

Chỉ đạo lực lượng chuyên trách phòng, chống ma tuý vàcác Đồn Biên phòng khi phát hiện người có hành vi sử dụng ma túy trái phép hoặccó dấu hiệu nghiện ma túy trong quá trình điều tra, thụ lý các vụ vi phạm phápluật thì lập biên bản, thông báo và bàn giao cho cơ quan Công an xã, phường nơingười vi phạm cư trú; hoặc cơ quan Công an nơi Đồn Biên phòng đóng trụ sở đốivới trường hợp người vi phạm không có nơi cư trú ổn định.

5. Sở Nội vụ

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh vàXã hội hướng dẫn về tổ chức bộ máy và hoạt động của Cơ sở quản lý người nghiệnma tuý không có nơi cư trú ổn định.

b) Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hộihướng dẫn Uỷ ban nhân dân các quận, huyện thành lập Tổ tư vấn thẩm định hồ sơđề nghị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm.

6. Uỷ ban nhân dân các quận, huyện

a) Xây dựng kế hoạch và bố trí kinh phí công tác cainghiện ma túy tại gia đình - cộng đồng đối với các xã, phường; tổ chức tậphuấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác cai nghiện ma túy.

b) Quyết định thành lập Tổ tư vấn thẩm định hồ sơ vàchỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ quan Công an, Phòng Tư phápquận, huyện, Uỷ ban nhân dân xã, phường phối hợp trong việc lập và thẩm định hồsơ, thi hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

c) Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân xã, phường thành lập Tổcông tác cai nghiện theo quy định của pháp luật. Chính sách hỗ trợ đối với Tổcông tác cai nghiện được thực hiện theo quy định của Uỷ ban nhân dân thành phố.

d) Kiểm tra công tác cai nghiện ma túy tại gia đình -cộng đồng ở địa phương. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê về công tác cainghiện ma túy theo quy định.

đ) Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân xã, phường hỗ trợ tạođiều kiện cho những người đã chấp hành xong các biện pháp cai nghiện ma túy tạoviệc làm, sớm hòa nhập cộng đồng và phòng, chống tái nghiện ma túy.

7. Uỷ ban nhân dân các xã, phường

a) Quyết định thành lập Tổ công tác cai nghiệntheo quy định của pháp luật. Xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí và tổ chứctriển khai các hoạt động cai nghiện ma túy tại gia đình - cộng đồng.

b) Chỉ đạo, hướng dẫn Tổ công tác cai nghiện tổ chứccai nghiện ma túy tại gia đình - cộng đồng. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kêvề công tác cai nghiện ma túy theo quy định.

c) Lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp cai nghiện matúy bắt buộc tại Trung tâm; hướng dẫn gia đình có người nghiện và đoàn thể xãhội địa phương tham gia quản lý người nghiện trong thời gian lập hồ sơ đề nghịáp dụng biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc tại Trung tâm.

d) Thành lập các câu lạc bộ, tổ chức các hoạtđộng văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và các hoạt động xã hội khác nhằmgiúp người cai nghiện ma túy phục hồi sức khoẻ, nhân cách và sớm hòa nhập cộngđồng.

đ) Hỗ trợ, tạo điều kiện cho người đã chấp hành xongquyết định cai nghiện ma túy được học nghề, tìm việc làm, vay vốn sản xuất -kinh doanh và tiếp cận với các dịch vụ y tế, xã hội; tích cực phòng, chống táinghiện ma túy.

Điều 14. Đề nghị Tòa án nhân dânthành phố, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các đoàn thể có liênquan phối hợp thực hiện như sau:

1. Tòa án nhân dân thành phố chỉ đạo Tòa án nhân dâncác quận, huyện rút gọn quy trình, đẩy nhanh tiến độ trong việc xem xét, quyếtđịnh áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; phốihợp với Tổ tư vấn thẩm định hồ sơ và các cơ quan có liên quan trong việc xử lýcác trường hợp còn vướng mắc về hồ sơ, thủ tục xét xử đưa vào cơ sở cai nghiệnbắt buộc.

2. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, HộiCựu chiến binh, Thành Đoàn Đà Nẵng và các hội, đoàn thể trên địa bàn thành phốđẩy mạnh việc vận động người nghiện và thân nhân gia đình người nghiện ma tuýtự giác khai báo tình trạng nghiện và tự nguyện đăng ký hình thức cai nghiện;đồng thời, tích cực phối hợp triển khai thực hiện Quy chế này.

Điều 15. Chế độ báo cáo

1. Định kỳ hằng tháng, quý, năm, các sở, ngành liênquan và Uỷ ban nhân dân các quận, huyện báo cáo tình hình và kết quả thực hiệncông tác cai nghiện về Uỷ ban nhân dân thành phố thông qua Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội, Công an thành phố để tổng hợp.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướngmắc, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân phản ánh về Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố xem xét sửa đổi,bổ sung cho phù hợp./.