ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/ 2015/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 21/2012/QĐ-UBND NGÀY14/8/2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, THU HỒIVỐN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ ĐẦU TƯ TẠI CÁC DỰ ÁN CẤP NƯỚC HOẶC HẠNG MỤC CẤP NƯỚC,HẠNG MỤC ĐIỆN BÀN GIAO CHO CÁC ĐƠN VỊ QUẢN LÝ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG SAU ĐẦU TƯTRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nướcngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày18/6/2014;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03/12/2004và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20/11/2012;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CPngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngânsách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CPngày 21/10/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của LuậtĐiện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CPngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

Căn cứ Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg ngày 02/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách ưuđãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nôngthôn;

Căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chínhphủ tại văn bản số 3649/VPCP-KTN ngày 21/5/2015 của Văn phòng Chính phủ về việcxử lý vướng mắc sau đầu tư các dự án điện, hạng mục điện ngân sách đầu tư trênđịa bàn thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tạiTờ trình số 4695/TTr-STC ngày 15/9/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 14/8/2012 của Ủy ban nhân dân thành phốHà Nội; Báo cáo thẩm định số 2597/STP-VBPQ ngày 04/9/2015 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bổsung Điểm 2.4, Khoản 2, Điều 1 quy định kèm theo Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 14/8/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội như sau:

2.4. Các dự án đầu tư hạng mục điện(trạm biến áp và đường dây từ mạng phân phối chung đến trạm biến áp) đã quyếtđịnh đầu tư trước ngày quyết định này có hiệu lực, không có cam kết của ngànhđiện hoàn trả vốn đầu tư thì thực hiện điều chuyển tài sản sang Tổng công tyĐiện lực thành phố Hà Nội theo hình thức tăng, giảm vốn Nhà nước (không phảihoàn trả vốn).

Điều 2.Quyếtđịnh có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các nội dung không được sửa đổi, bổsung tại Quyết định này thực hiện theo Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày14/8/2012 của UBND thành phHà Nội.

Điều 3. ChánhVăn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xâydựng, Công Thương, Tư pháp; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Chủ tịch UBND cácquận, huyện, thị xã; Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố; Tổng Giámđốc Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội; Tổng Giám đốc Công ty TNHH mộtthành viên nước sạch Hà Nội; Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên nướcsạch Hà Đông; Công ty Cổ phần nước sạch Sơn Tây và Thủtrưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ: Công Thương, Xây dựng, Tài chính;
- TT Thành ủy, TT HĐND Thành phố;
- Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành ph;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ;
- VPUB: Các PCVP, các phòng CV, TH;
- Trung tâm Tin học Công báo Thành phố;
- Cổng giao tiếp điện tử Thành phố;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu