ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2015/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 37/2012/QĐ-UBND NGÀY 22 THÁNG 8 NĂM 2012 CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG VỀ VIỆC QUYĐỊNH MỨC THU PHÍ ĐẤU GIÁ, PHÍ THAM GIA ĐẤU GIÁ TÀI SẢN, PHÍ THAM GIA ĐẤU GIÁQUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng6 năm 2002 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phívà lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng5 năm 2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 03/2012/TT-BTC ngày 05 tháng01 năm 2012 của Bộ Tài chính về hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý vàsử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá và lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề đấugiá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng01 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết địnhcủa Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 105/2015/NQ-HĐND ngày 09tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh tỷ lệnộp ngân sách và trích để lại đối với nguồn thu phí đấu giá, phí tham gia đấugiá tài sản, phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố ĐàNẵng;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 814/TTr-STC ngày 18/9/2015 trên cơ sở ý kiến thẩm tra của Sở Tư pháp tại Công vănsố 2084/STP-XDKTVB ngày 27/8/2015 và số 2174/STP-XDKTVB ngày 09/9/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số37/2012/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2012 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc quyđịnh mức thu phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giáquyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như sau:

1. Sửa đổi Điều 3 như sau:

“Điều 3. Cơ quan, đơn vị thu phí

1. Đối với đấu giá tài sản

a) Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Đà Nẵng.

b) Doanh nghiệp bán đấu giá tài sản; doanh nghiệphoạt động đa ngành nghề, trong đó có kinh doanh dịch vụ bán đấu giá tài sảnđược thành lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

c) Hội đồng bán đấu giá tài sản theo quy định phápluật về đấu giá tài sản.

2. Đối với đấu giá quyền sử dụng đất để giao đấtcó thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất

a) Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Đà Nẵng.

b) Doanh nghiệp bán đấu giá tài sản, doanh nghiệphoạt động đa ngành nghề, trong đó có kinh doanh dịch vụ bán đấu giá tài sảnđược thành lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

c) Hội đồng bán đấu giá trong trường hợp đặc biệtdo UBND thành phố thành lập.”

2. Sửa đổi khoản 2, Điều 5 như sau:

“2. Chế độ quản lý, sử dụng

a) Đối với các đơn vị thu phí là doanh nghiệp bánđấu giá tài sản: Phí đấu giá thu được là doanh thu của doanh nghiệp, doanh nghiệpcó nghĩa vụ nộp thuế và thực hiện quyết toán thuế với cơ quan Thuế theo quyđịnh.

b) Đối với Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sảnthành phố Đà Nẵng: Đơn vị được trích để lại 70% tổng số tiền phí thu được đểchi phí phục vụ công tác thu phí và các hoạt động nghiệp vụ thường xuyên củađơn vị, 30% tổng số tiền phí thu được còn lại nộp vào ngân sách thành phố.

c) Đối với Hội đồng bán đấu giá: Việc quản lý vàsử dụng phí được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngàyký và được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2015.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Giám đốccác Sở: Tài chính, Tư pháp; Cục trưởng Cục thuế thành phố, Giám đốc Kho Bạc Nhànước Đà Nẵng, Giám đốc Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Đà Nẵng và Thủtrưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Duy Khương