ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2016/QĐ-UBND

Tuy Hòa, ngày 07 tháng 7 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHỐI HỢP GIẢI QUYẾT CÁC TRƯỜNG HỢP KHIẾU NẠI,TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH TẬP TRUNG ĐÔNG NGƯỜI TRÁI QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT TẠICÁC TRỤ SỞ CƠ QUAN ĐẢNG, NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phươngnăm 2015;

Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại;

Căn cứ Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tốcáo;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếpcông dân;

Xét Báo cáo số 102/BC-STP ngày 02/6/2016 củaSở Tư pháp;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Vănbản số 409/TTr-NV4 ngày 21/6/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định phối hợp giải quyếtcác trường hợp khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tập trung đông người tráiquy định pháp luật tại các trụ sở cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh PhúYên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ký Quyết địnhnày.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, ChánhThanh tra tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thịxã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; thủ trưởng các các cơquan, đơn vị, tổ chức và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Trà

QUY ĐỊNH

PHỐI HỢP GIẢI QUYẾT CÁC TRƯỜNG HỢP KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾNNGHỊ, PHẢN ÁNH TẬP TRUNG ĐÔNG NGƯỜI TRÁI QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT TẠI CÁC TRỤ SỞ CƠQUAN ĐẢNG, NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2016 củaỦy ban nhân dân tỉnh Phú Yên)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về công tác phối hợp giữacác cơ quan, đơn vị tham gia giải quyết vụ, việc khiếu nại,tố cáo, kiến nghị, phản ánh tập trung đông người trái quy định pháp luật tạicác trụ sở cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh, thủ trưởng cơ quan hànhchính nhà nước; đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân; đơn vị sự nghiệp công lập;người tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

2. Người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánhhoặc người khác có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự,an toàn xã hội tại các trụ sở cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

3. Cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.

4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác tiếp công dân, giảiquyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Điều 3. Nguyêntắc phối hợp

1.Công tácphối hợp giải quyếtcác vụ, việc tập trung đông người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh gây mấtan ninh, trật tự, an toàn xã hội phải chịu sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy, sựđiều hành của Uỷ ban nhân dân các cấp; sự điều động, phân công của cấp trên trựctiếp của từng lực lượng tham gia. Tập trung, kiên quyết giải quyết nhanh, dứtđiểm vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đôngngười phức tạp phát sinh để không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơquan lãnh đạo Đảng và Nhà nước trên địa bàn.

2. Công tác phối hợp phải đảm bảo nhanh chóng, kịpthời và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tranh thủ được sựđồng tình ủng hộ của đông đảo các tầng lớp nhân dân, trong đó lực lượng Công annhân dân là nòng cốt. Bảo đảm thống nhất trong phối hợp chặt chẽ giữa các lựclượng trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Trong quá trình phối hợp, các đơn vị tham giacần phối hợp thực hiện tốt các biện pháp tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục vàvận động kết hợp với biện pháp hành chính, trong đó áp dụng biện pháp vận động,thuyết phục là chính; đồng thời phải kiên quyết có biện pháp cưỡng chế để ngănchặn và xử lý nghiêm đối với những trường hợp lợi dụng khiếu nại, tố cáo, kiếnnghị, phản ánh cố ý vi phạm pháp luật, nhằm răn đe, phòng ngừa giáo dục chung.

4. Giải quyết các vụ, việc tập trung đông ngườikhiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh gây mất an ninh, trật tự, an toàn xã hộitrên tinh thần chủ động, tích cực, khẩn trương và hết sức khéo léo, thận trọng, trên cơ sở thực hiện các quy địnhcủa pháp luật hiện hành, tôn trọng các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.Kiên quyết chấn chỉnh, khắc phục và xử lý sai phạm của cán bộ, công chức.

Điều 4. Phương châm, quanđiểm chỉ đạo và tổ chức thực hiện

1. Nắm bắt thông tin kịp thời; xác định đúng tínhchất, mức độ của vụ việc; sử dụng đồng bộ các lực lượng; thống nhất biện pháp;tiến hành theo trình tự, thủ tục, quy trình của pháp luật về khiếu nại, tố cáo,tiếp công dân và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, antoàn xã hội.

2. Kịp thời triển khai cụ thể có biện pháp phù hợptheo quy mô, tính chất, mức độ, hoàn cảnh của vụ, việc cụ thể; xử lý nhanhchóng, dứt điểm; hợp lý, hợp tình và đúng quy định của pháp luật.

3. Thông qua hoạt động phối hợp với Mặt trận Tổquốc và đoàn thể của địa phương nơi có vụ việc xảy ra, đề xuất lãnh đạo cácngành, các cấp nghiên cứu bổ sung, sửa đổi các văn bản thực hiện ở địa phươngcó liên quan đến nội dung vụ việc, đảm bảo vừa đúng quy định của pháp luật, vừaphù hợp với tình hình và yêu cầu thực tế ở địa phương.

Chương II

LỰC LƯỢNG VÀ NỘI DUNG PHỐIHỢP

Điều 5. Lực lượng phối hợp

1. Tổ công tác liên ngành (gọi tắt là Tổ côngtác cấp tỉnh hoặc Tổ công tác cấp huyện) do Chủ tịch Ủy ban nhândân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố ký quyết địnhthành lập.

2. Thành phần Tổ công tác liênngành của tỉnh

- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh,Tổ trưởng;

- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Tổ phóThường trực;

- Lãnh đạo Công an tỉnh, Tổ phó;

- Trưởng Ban tiếp công dân tỉnh, Tổ phó;

- Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, tổ phó;

- Lãnh đạo Sở Tư pháp, thành viên;

- Lãnh đạo Sở Tài chính, thànhviên;

- Lãnh đạo Sở Xây dựng, thànhviên;

- Lãnh đạo Sở Lao động – Thươngbinh và Xã hội, thành viên;

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện,thị xã, thành phố có phát sinh khiếu nại, tố cáo đông người sẽ là thành viênđương nhiên của Tổ Công tác.

Mời tham gia làm thành viên

- Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh, Tổ phó;

- Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, thành viên;

- Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh,thành viên;

- Lãnh đạo Hội Cựu Chiến binh tỉnh, thành viên;

- Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, thành viên;

- Lãnh đạo Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh,thành viên;

- Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, thành viên;

- Lãnh đạo Tỉnh đoàn, thành viên.

3. Thành phần Tổ công tác liênngành của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

- Tổ trưởng Tổ công tác do Chủ tịchỦy ban nhân dân cấp huyện kiêm nhiệm;

- Thành viên Tổ công tác của Ủyban nhân dân huyện, thị xã, thành phố cơ cấu thành phần theo cơ cấu thành viênTổ Công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh có bổ sung Giám đốc Trung tâm phát triểnquỹ đất cấp huyện.

Nhiệm vụ cụ thể của Tổ công tácliên ngành các cấp được ghi cụ thể trong các quyết định thành lập.

Điều 6. Những nội dung phốihợp giải quyết đối với các hành vi

Quy định này được áp dụng trong hoạt động phối hợpgiải quyết các vụ, việc tập trung đông người trái quy định pháp luật tại các cơquan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh thông qua hình thức khiếu nại, tố cáo, kiếnnghị, phản ánh mà có các hành vi cụ thể sau:

- Gây rối trật tự công cộng tại trụ sở của cáccơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Lợi dụng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phảnánh để tụ tập đông người ở nơi công cộng trái quy định pháp luật hoặc gây mấttrật tự làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan Đảng, Nhà nước.

- Cản trở, không chấp hành yêu cầu của người thihành công vụ hoặc có lời nói, hành động lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm củalãnh đạo hoặc chống người thi hành công vụ.

- Trực tiếp xâm hại hoặc tổ chức xúi giục ngườikhác xâm hại đến sức khỏe, tính mạng, danh dự, nhân phẩm của lãnh đạo hoặc củangười đang thi hành công vụ.

Điều 7. Thông tin về các vụviệc tập trung đông người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại các cơquan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh

1. Khi phát hiện những vụ, việc tập trung đông người khiếu nại, tố cáo, kiếnnghị, phản ánh Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi có đông người tụ tập hoặc chuẩn bịtụ tập báo cáo nhanh qua đường dây nóng đến cơ quan công an địa phương, nơi cótrụ sở cơ quan, đơn vị đó đang hoạt động.

2. Đối với các cơ quan, đơn vị có lực lượng Cảnh sát bảo vệ mục tiêu và lựclượng bảo vệ cơ quan làm nhiệm vụ, lực lượng này có trách nhiệm phối hợp vớicán bộ làm công tác tiếp công dân hướng dẫn người dân đến địa điểm tiếp côngdân hoặc Trụ sở tiếp công dân để ngành chức năng tiếp và xem xét giải quyết, đồngthời báo cáo ngay cho Thủ trưởng cơ quan nơi có đông người tụ tập biết để phốihợp cùng giải quyết.

3. Chủ tịch UBND cấp huyện; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan đến vụ, việcđang có khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đang tập trung đông người cótrách nhiệm chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ các tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại,tố cáo, kiến nghị, phản ánh và phối hợp với các cơ quan chức năng để giải quyếtvụ việc.

Điều 8. Phối hợp tiếp nhận,xử lý thông tin và điều phối lực lượng

1. Sau khi tiếp nhận đầy đủ thông tin của thủtrưởng các cơ quan, đơn vị nơi phát sinh vụ việc tập trung đông người khiếu nại,tố cáo, kiến nghị, phản ánh Thường trực Tổ công tác báo cáo nhanh cho Tổ trưởngTổ công tác cùng cấp, đồng thời thông báo cho các thành viên trong Tổ để điềuphối lực lượng chức năng cùng phối hợp giải quyết vụ việc.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện có côngdân phát sinh khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và Thủ trưởng cơ quan nơiphát sinh khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tập trung đông người trực tiếphoặc cử người có thẩm quyền có mặt tại địa điểm nơi có công dân tập trung đôngngười để phối hợp với các cơ quan, đơn vị có chức năng vận động, giải thích,thuyết phục, xử lý vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Điều 9. Phối hợp xử lý tìnhhuống tại nơi phát sinh khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đông người

1. Phân công triển khai lực lượng

a) Lực lượng bảo vệ an ninh trật tự (căn cứ quytrình nghiệp vụ và sự phân công của ngành mình) nhanh chóng ổn định và bảo vệtrật tự tại trụ sở cơ quan Đảng, Nhà nước; khi cần thiết thì phân công chốt chặn,cô lập các tuyến đường vào địa điểm đang có đông người tụ tập gây mất an ninhtrật tự, an toàn xã hội để xử lý theo quy định.

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Thủ trưởngcơ quan nơi phát sinh khiếu nại, tố cáo đông người cùng đại diện lãnh đạo cáccơ quan Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các hội, đoàn thể thống nhất cách thức xử lýđể tiếp xúc, thuyết phục, hướng dẫn đoàn đông người đến đúng địa điểm tiếp côngdân để được giải quyết.

c) Tổ trưởng Tổ công tác được đề nghị điều độngphương tiện, để đưa đoàn người đến địa điểm hoặc Trụ sở tiếp công dân; đưa đoànngười về địa phương nơi phát sinh vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phảnánh đông người để được giải quyết.

2. Tiếp xúc đại diện người khiếu nại, tố cáo, kiếnnghị, phản ánh

a) Trường hợp phát sinh đoàn đông người đến Trụsở tiếp công dân tại Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh để khiếu nại, tố cáo, kiếnnghị, phản ánh thì Tổ công tác cấp tỉnh có trách nhiệm phối hợp với bộ phận chứcnăng của Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Ban Tiếp dân Trung ương đểtiếp xúc, đối thoại và đưa người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về lạiđịa phương để giải quyết, trả lời.

b) Trường hợp đoàn người khiếu nại, tố cáo, kiếnnghị, phản ánh đến tại trụ sở các cơ quan Đảng, Nhà nước tại địa phương thì Tổcông tác cấp đó mời về địa điểm hoặc Trụ sở tiếp công dân nơi phát sinh vụ việcđể tiếp xúc, đối thoại và xử lý theo quy định của pháp luật đối với từng nộidung yêu cầu của người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

c) Trường hợp số người khiếu nại, tố cáo, kiếnnghị, phản ánh đông người, nhưng có cùng một nội dung thì Tổ công tác yêu cầu cửđại diện từ 03 đến 05 người đại diện, do đoàn người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị,phản ánh cử để trực tiếp trình bày với Tổ công tác. Nếu số người khiếu nại, tốcáo ít hoặc người khiếu nại, tố cáo liên kết đông người, nhưng mỗi người có nộidung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh khác nhau thì Tổ công tác phân côngcán bộ tiếp từng người để nghe người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánhtrình bày và hướng dẫn thực hiện việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánhđúng theo quy định của pháp luật.

d) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Thủ trưởngcơ quan nơi phát sinh khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cùng chủ trì tiếpxúc giải quyết và kết luận rõ từng nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phảnánh và phải được ghi thành biên bản; hướng dẫn thực hiện việc khiếu nại, tố cáođúng theo pháp luật về khiếu nại, tố cáo, đồng thời vận động, thuyết phục đoànngười khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh ra về.

đ) Nơi tiếp đoàn đông người khiếu nại, tố cáo,kiến nghị, phản ánh phải trang bị phương tiện ghi âm, ghi hình; cơ quan Công anphụ trách địa bàn nơi tiếp đoàn đông người căn cứ vào tình hình, mức độ vi phạmcó biện pháp xử lý, giải quyết theo đúng quy định pháp luật nhằm ngăn chặn, xửlý kịp thời đối với các hành vi kích động, gây rối làm ảnh hưởng đến hoạt độngbình thường của cơ quan Đảng, Nhà nước.

Điều 10. Phối hợp giải quyếtnhững vụ khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đông người làm ảnh hưởng đến hoạtđộng bình thường của cơ quan Đảng, Nhà nước

1. Khi phát sinh những vụ khiếu nại, tố cáo, kiếnnghị, phản ánh đông người làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan Đảng,Nhà nước trên địa bàn tỉnh thì Thủ trưởng cơ quan nơi có đông người tụ tập phảithông báo cho Thủ trưởng cơ quan Công an phụ trách địa bàn kịp thời có biện phápxử lý nhanh để ổn định tình hình.

2. Trường hợp sau khi phối hợp với Thủtrưởng cơ quan công an phụ trách địa bàn xử lý, nhưng không ổn định được tìnhhình thì Thủ trưởng cơ quan nơi có đông người tụ tập khiếu nại, tố cáo, kiếnnghị, phản ánh báo cáo nhanh cho lãnh đạo Tổ công tác cùng cấp để được chỉ đạogiải quyết.

Điều 11. Phối hợp của cáccơ quan chức năng xử lý đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phảnánh đông người sau khi tiếp xúc

1. Đối với những vụ việc đã có ý kiến chỉ đạo củaThủ tướng Chính phủ hoặc kết luận giải quyết của Thanh tra Chính phủ, các Bộ,ngành chức năng của Trung ương, có quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lựcpháp luật của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện,Bản án của Tòa án nhân dân có hiệu lực pháp luật, Thủ trưởng cơ quan có liênquan phải khẩn trương tổ chức thực hiện dứt điểm.

2. Đối với những vụ việc đã có kết luận thống nhấtcủa Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương và những vụ việc đã có quyết địnhgiải quyết khiếu nại hoặc văn bản giải quyết tố cáo có hiệu lực thi hành: Tổcông tác liên ngành tỉnh lập báo cáo đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cóvăn bản chỉ đạo, đôn đốc các Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấphuyện tổ chức thực hiện nghiêm túc.

3. Tổ Công tác báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh, đồng thời chuyển giao vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến Thủ trưởng các sở, ban, ngành hoặc Chủtịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, rà soát lại vụ việc và cókế hoạch tập trung giải quyết và xác định rõ thời hạn giải quyết xong từng vụviệc, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người khiếu nại, tốcáo, kiến nghị, phản ánh.

Nếu nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phảnánh đúng thì Tổ công tác tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơquan chức năng liên quan phải khắc phục, sửa chữa những sai sót trong thời hạndo Tổ trưởng Tổ công tác quy định; kết luận về trách nhiệm và hình thức xử lý đốivới cán bộ, công chức, cơ quan Nhà nước có sai phạm; quyết định việc công bố nhữngtrường hợp điển hình trên các phương tiện thông tin đại chúng để có tác dụnggiáo dục và phòng ngừa.

Trường hợp việc giải quyết của các cấp có thẩmquyền là đúng chính sách, pháp luật thì Tổ công tác đối thoại trực tiếp, giảithích, thuyết phục người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh để họ chấphành, chấm dứt khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và tham mưu UBND tỉnh cóvăn bản thông báo cho người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh biết việckhông xem xét giải quyết nếu tiếp tục phát sinh đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị,phản ánh.

Trong trường hợp người khiếu nại, tố cáo, kiếnnghị, phản ánh lạm dụng quyền khiếu nại, tố cáo để xuyên tạc, vu khống cán bộ,công chức; tụ tập trái pháp luật; gây rối trật tự công cộngtại các cơ quan Đảng, Nhà nước thì Tổ trưởng Tổ công tác yêu cầu cơ quan Côngan có biện pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời đưa thông tinnội dung vụ việc trên các phương tiện thông tin đại chúng.

4. Đối với những vụ việc chưa được xem xét giải quyếttheo trình tự, thủ tục của pháp luật quy định thì Tổ công tác giải thích và cóvăn bản hướng dẫn người khiếu nại, tố cáo đến cơ quan có thẩm quyềnđể giải quyết theo quy định. Cơ quan giải quyết phảithụ lý, ra quyết định giải quyết theo quy định của pháp luật và báo cáo kết quảcho Tổ công tác và Chủ tịch UBND cùng cấp.

5. Trường hợp cần thiết, phối hợp với Ban Tuyêngiáo Tỉnh ủy tổ chức họp báo với người đứng đầu các cơ quan Báo - Đài có trụ sởtrú đóng trên địa bàn tỉnh để đăng tải công khai về chủ trương, chính sách củaĐảng, Nhà nước, các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; các vụ việc đãgiải quyết đúng pháp luật, có lý, có tình để người dân an tâm, không nghe theokẻ xấu kích động xúi giục.

Chương III

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM XỬLÝ VỤ VIỆC

Điều 12. Sau khi tiếp nhận đầy đủ thông tin, cơ quan Thường trực Tổcông tác thông báo ngay cho các thành viên trong Tổ để điều phối lực lượng cùngphối hợp giải quyết vụ việc và báo cáo Tổ trưởng Tổ công tác biết để theo dõichỉ đạo.

Điều 13. Nhiệm vụ của cáccơ quan có trong thành viên Tổ công tác

1. Nhiệm vụ của Thanh tra tỉnh

a) Sau khi nhận được tin báo của Tổtrưởng Tổ công tác, Thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh,Ban Tiếp công dân tỉnh và các sở, ngành có liên quan nhanhchóng tập hợp các tài liệu, hồ sơ có liên quan đến vụ, việc khiếu nại, tố cáo,kiến nghị, phản ánh và tổng hợp báo cáo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu, phục vụ choviệc vận động thuyết phục, xử lý vụ việc tụ tập đông người khiếu nại, tố cáo,kiến nghị, phản ánh; hoặc thông báo, chỉ đạo, hướng dẫn Chủ tịch Ủy ban nhândân cấp huyện, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan vụ, việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh phảicó báo cáo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu, phục vụ cho việc vận động thuyếtphục, xử lý vụ việc tụ tập đông người trái quy định của pháp luật khiếu nại, tốcáo, kiến nghị, phản ánh.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan Mặt trận, đoànthể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liênquan vụ, việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh,nhanh chóng có mặt ngay tại địa điểm tập trung của Tổ công tác, báo cáo tóm tắtcho các Thành viên của Tổ về nội dung, yêu cầu, trình tự, kết quả đã giải quyếtcủa cấp có thẩm quyền để các Thành viên nắm và thống nhất biện pháp xử lý.

b) Đối với các trường hợp khiếu nại, tố cáo, kiếnnghị, phản ánh đã được các cơ quan chức năng có thẩm quyền tiếp nhận, xử lý, giảiquyết theo đúng quy định của pháp luật, nhưng một số người vẫn cố tình khiếu kiệnkéo dài thì Thanh tra tỉnh cùng Văn phòng UBND tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh chủtrì phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấphuyện, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan đến vụ việc, kiên trì thuyết phục đểhọ trở về địa phương.

c) Trên cơ sở nội dung khiếu nại, tố cáo, kiếnnghị, phản ánh và các yêu cầu cụ thể của người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phảnánh, Thanh tra tỉnh phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và Ban Tiếp công dân tỉnhcó trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo,kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định của pháp luật. Nội dung khiếu kiện thuộcthẩm quyền của ngành, địa phương nào thì chuyển giao ngay cho ngành, địa phươngđó chủ trì, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền; đồng thời hướng dẫn người dântrực tiếp liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết theo quy định.

d) Trường hợp đã phổ biến, giải thích, hướng dẫncụ thể nhưng người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh vẫn không chấp nhận,yêu cầu phải được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp giải quyết, thì Thanhtra tỉnh báo cáo ngay Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo.

2. Nhiệm vụ của Công an tỉnh, Trưởng côngan các huyện, thị xã, thành phố

Sau khi nhận được tin báo có vụ việc tập trungđông người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh gây mất an ninh, trật tự, antoàn xã hội làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan Đảng, Nhànước trên địa bàn tỉnh, thì có trách nhiệm huy động lực lượng tham gia giải quyếttheo yêu cầu.

a) Chỉ đạo lực lượng chức năng (các đơn vị nghiệpvụ và Công an cấp huyện nơi xảy ra vụ việc) cử lực lượng đến nắm tình hình về vụ,việc; nhanh chóng ổn định tình hình an ninh trật tự xung quanh địa điểm đôngngười tụ tập; khi cần thiết thì tiến hành chốt chặn, cô lập các tuyến đường vàođịa điểm đang có đông người tụ tập.

b) Trường hợp khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phảnánh đã được các cơ quan chức năng có thẩm quyền tiếp nhận, xử lý, giải quyếtđúng quy định của pháp luật, nhưng người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánhvẫn tụ tập trước trụ sở cơ quan Đảng, Nhà nước gây mất an ninh trật tự, lợi dụngquyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh để xuyên tạc, vu khống gây thiệt hạicho cơ quan, tổ chức, cá nhân. Căn cứ Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng11 năm 2013 của Chính phủ“quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vựcan ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữacháy; phòng chống bạo lực gia đình”; Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày09/9/2015 của UBND tỉnh Phú Yên về“ban hành quy định về bảo đảm an ninh, trậttự và xử lý người có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự,an toàn xã hội tại các trụ sở và địa điểm tiếp công dân trên địa bàn tỉnh PhúYên” và các văn bản pháp luật liên quan khác để áp dụng lập biên bản vi phạmhành chính, đình chỉ ngay hành vi vi phạm; nếu vẫn cố tình không chấp hành hoặccó hành vi chống người thi hành công vụ thì tiến hành kiểm tra giấy tờ tùythân, tạm giữ người, tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm và áp dụng các biệnpháp cần thiết khác theo quy định của pháp luật để bảo đảm trật tự công cộng vàxử lý người vi phạm.

c) Đối với các đối tượng cố tình không chấp hànhhoặc có hành vi vi phạm thì ngoài việc tiến hành các thủ tục theo quy định, phảiđồng thời triển khai việc sử dụng các phương tiện kỹ thuật để ghi âm, ghi hìnhphục vụ cho công tác đấu tranh, xử lý và tuyên truyền giáo dục; sử dụng biệnpháp tạm giữ để ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm.

d) Trong quá trình giải quyết vụ, việc tụ tậpđông người để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nếu xảy ra những sự cốnhư: tai nạn, bị thương, … phải kịp thời đưa đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu,đồng thời báo cáo Tổ trưởng Tổ công tác chủ trì phối hợp với các ngành chứcnăng (Công an, Sở Y tế, Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể) giải quyết vụ việctheo quy định của pháp luật.

3. Trách nhiệm của Văn phòng UBND tỉnh vàBan Tiếp công dân tỉnh

Có trách nhiệm phối hợp với Thanh tra tỉnh vàcác ngành có liên quan nhanh chóng tập hợp các tài liệu, hồ sơ vụ việc có liên quanđến vụ, việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và báo cáo tổng hợp ngắn gọn,đầy đủ, dễ hiểu, phục vụ cho việc vận động thuyết phục, xử lý việc tụ tập đôngngười khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Cử cán bộ am hiểu và có kinh nghiệm tham gia vớicác cơ quan đơn vị có liên quan để vận động, giải thích, hướng dẫn đưa dân vềtrụ sở tiếp dân. Chuẩn bị nơi tiếp dân, phương tiện… để phục vụ tốtcho công tác tiếp dân.

4. Nhiệm vụ của các sở, ngành

- Giám đốc của các sở, ngành, Thủ trưởng các cơquan, đơn vị cử lãnh đạo tham gia giải quyết khi phát sinh, phát hiện khiếu nại,tố cáo, kiến nghị, phản ánh đông người, khi có yêu cầu và theo chức năng, nhiệmvụ của ngành mình, tham gia điều động phương tiện, nhân lực phục vụ cho côngtác giải quyết.

- Thường xuyên chỉ đạo rà soát lại cơ sở pháplý, củng cố hồ sơ của các dự án có liên quan các vụ việckhiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh gay gắt kéo dài; quá trình giải quyếtkhiếu nại, tố cáo,, kiến nghị, phản ánh của các cơ quan chức năng để thống nhấtgiải thích cho người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, nhằmtránh xảy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh kéo dài,tụ tập đông người trái quy định pháp luật tại trụ sở các cơ quan của Đảng, Nhànước.

5. Trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhândân cấp huyện và cấp xã

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các địa phương có ngườitụ tập khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh gây mất an ninh, trật tự, an toànxã hội, sau khi nhận được thông báo và yêu cầu, phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tàiliệu của vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có liên quan đến địaphương mình báo cáo nhanh cho thường trực Tổ công tác; sắp xếp tham gia hoặc cửngay Phó Chủ tịch UBND cấp huyện (không cử cấp phòng) tham gia và điều độngphương tiện phối hợp đưa số người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về địaphương để giải quyết theo thẩm quyền.

- Thường xuyên chỉ đạo rà soát lại cơ sở pháplý, củng cố hồ sơ của các dự án có liên quan các vụ việckhiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh gay gắt kéo dài; quá trình giải quyếtkhiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của các cơ quan chức năng để thống nhấtgiải thích cho người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; tăng cường tiếpxúc, đối thoại với công dân nơi phát sinh khiếu nại, tố cáo, tố cáo, kiến nghị,phản ánh đông người để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân; vận động, giảithích để giải quyết dứt điểm các vụ việc, không để xảy ra tình trạng khiếu nại,tố cáo, kiến nghị, phản ánh kéo dài, tụ tập đông người tại trụ sở các cơ quan củaĐảng và Nhà nước.

- Chủ tịch UBND cấp xã nắm chắc các vụ việc khiếunại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tồn đọng, phức tạp trên địabàn, nhất là các vụ việc đã được kiểm tra, rà soát, đã được các cơ quan có thẩmquyền ban hành thông báo chấm dứt thu lý giải quyết; tiếp tục tuyên truyền, vậnđộng, thuyết phục người dân chấp hành quyết định, kết luận giải quyết của cơquan nhà nước có thẩm quyền; tổ chức công khai tại nơi cư trú của công dân vềquá trình, kết quả giải quyết các vụ việc của cơ quan có thẩm quyền để tạo sự đồngthuận của nhân dân. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND cấp huyện về việc côngdân thuộc địa phương mình, đơn vị mình tham gia khiếu kiện đông người, vượt cấplên Huyện, Tỉnh và Trung ương.

6. Đề nghị Ban Dân vận Tỉnh ủy tham gia

Phân công lãnh đạo phụ trách và cử cán bộ thườngxuyên; liên tục theo dõi nắm tình hình về vụ, việc khiếu nại, tố cáo để báocáo, đề xuất phương án tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh,Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn lao động tỉnhvà Tỉnh đoàn

Phân công lãnh đạo phụ trách và cử cán bộ thườngxuyên, liên tục theo dõi nắm tình hình về các vụ, việc khiếu nại, tố cáo, kiếnnghị, phản ánh của công dân; tham gia tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyếtphục quần chúng tham gia tụ tập đông người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phảnánh chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiệnquyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định của pháp luật, nhằm tránh phát sinh điểm nóng, gây mất trật tự, an toàn xã hội.

Chương IV

THÔNG TIN BÁOCÁO VÀ ĐỊA ĐIỂM TẬP KẾT LỰC LƯỢNG

Điều 14. Chế độ thông tinbáo cáo

Do yêu cầu xử lý nhanh vụ việc,các cơ quan có trách nhiệm phải thông báo bằng điện thoại qua số điện thoại trựcban của các cơ quan.

Khi phát sinh việc tập trung đôngngười khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh gây mất an ninh, trật tự, an toànxã hội, các cơ quan, đoàn thể cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện có liênquan phải báo cáo ngay về Thường trực Tổ công tác và Ban Tiếp công dân tỉnh(Thanh tra tỉnh, số điện thoại cơ quan: 057.3841431; Ban Tiếp công dân tỉnh, sốđiện thoại: 3842073) để phối hợp và chỉ đạo giải quyết.

Điều 15. Địađiểm tập kết lực lượng để xử lý các vụ việc tập trung đông người khiếu nại, tốcáo, kiến nghị, phản ánh ­­­­

- Đối với cấp tỉnh, địa điểmtập kết lực lượng tại Trụ sở Tiếp công dân củatỉnh.

- Đối với cấp huyện, địa điểmtập kết lực lượng tại Trụ sở Tiếp công dân củaUBND cấp huyện.

Chương V

KINH PHÍ HOẠT ĐỘNGVÀ PHƯƠNG TIỆN KỸ THUẬT HỖ TRỢ

Điều 16. Kinh phí hoạt động

Kinh phí hoạt động của Tổ công tác liên ngànhcác cấp được trích từ Ngân sách Nhànước; Tổ công tác liên ngành cấp nào do Ngân sách cấp đó chi; việc sử dụng vàquyết toán kinh phí theo quy định hiện hành tại Luật ngân sách Nhà nước.

Điều 17. Phương tiện kỹthuật hỗ trợ

Tổ công tác lập dự trù mua trangthiết bị như: Camera, máy chụp ảnh, máy ghi âm để phục vụ cho công tác củng cốhồ sơ phục vụ việc xử lý người vi phạm; các trang thiết bị này giao cho cơ quanthường trực Tổ công tác quản lý, sử dụng.

Chương VI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 18. Thủ trưởng Sở, ngành, các tổ chức đoàn thể; Chủ tịch Ủyban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các thành viên Tổ công tác căn cứnội dung Quy định này và chức năng, nhiệm vụ được giao có nhiệm vụ:

- Phổ biến quy định nàytrong đơn vị mình để triển khai thực hiện nghiêm túc.

- Bố trí cán bộ, công chức có năng lực trình độ, am hiểupháp luật, có khả năng phân tích, thuyết phục giúp việc cho Tổ công tác, đáp ứngyêu cầu giải quyết từng vụ, việc xảy ra.

Điều 19. Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan hữuquan tiến hành tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của Thủ trưởng các Sở,ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện theo Quy định này.

Điều 20 . Sau khi giải quyếtnhững vụ, việc tập trung đông người khiếu nại, tố cáo gây mất an ninh, trật tự,an toàn xã hội, Tổ công tác tổ chức họp rút kinh nghiệm và đề ra biện pháp giảiquyết những khó khăn, vướng mắc trong phối hợp.

Đối với các tập thể, cá nhân cóthành tích xuất sắc được khen thưởng; các trường hợp vi phạmsẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện Quy địnhnày nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về cơ quan thường trực Tổ công tác (Thanh tra tỉnh) để nghiên cứu, đề xuất trình Uỷ ban nhân dân tỉnhsửa đổi bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp./.