TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỐI CAO

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/QĐ-CA

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCHTRIỂN KHAI THI HÀNH PHÁP LỆNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG CÁCBIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN

CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ Luật tổ chức Tòa án nhân dân;

Căn cứ Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét,quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân;

Xét đề nghị của Viện trưởng Viện khoa học xét xửTòa án nhân dân tối cao,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kếhoạch triển khai thi hành Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định ápdụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa ánnhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tòa ánnhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đ/c Chánh án TANDTC (để b/c)
- Các đ/c Phó Chánh án TANDTC (để phối hợp chỉ đạo thực hiện);
- Vụ Thống kê - Tổng hợp TANDTC (để đăng Cổng thông tin điện tử TANDTC);
- Lưu: VT (VP, Viện KHXX).

KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN
Nguyễn Sơn

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNHPHÁP LỆNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝHÀNH CHÍNH TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 28/QĐ-CA ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Chánhán Tòa án nhân dân tối cao)

Căn cứ Điều 6 Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét,quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân (sau đâygọi tắt là Pháp lệnh), Tòa án nhân dân tối cao ban hành Kế hoạch triển khai thihành Pháp lệnh với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Tổ chức tốt việc quán triệt, phổ biến và thihành các quy định của Pháp lệnh.

1.2. Hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ kịp thờicho Thẩm phán, cán bộ, công chức Tòa án nhân dân trongviệc thực hiện pháp luật về xem xét, quyết địnháp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân.

1.3. Xây dựng, ban hành kịp thời các mẫu quyết định, tài liệu tập huấn về xem xét, quyết địnháp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân.

1.4. Tổ chức tốt việc kiện toàn đội ngũ Thẩm phán,cán bộ, công chức Tòa án các cấp để bảo đảm thực hiện việc xem xét, quyết địnháp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân.

1.5. Tổ chức tốt việc thống kê, xây dựng, quản lýcơ sở dữ liệu về xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tạiTòa án nhân dân.

2. Yêu cầu

Xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị thuộc Tòa ánnhân dân tối cao và các Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương,Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Công tác phổ biến nội dung của Pháp lệnh

- Tạp chí Tòa án nhân dân, Cổng thông tin điện tửTòa án nhân dân tối cao có trách nhiệm giới thiệu nội dung Pháp lệnh, các vănbản liên quan.

Thời gian thực hiện: từ tháng3-2014.

2. Công tác quán triệt nội dungcủa Pháp lệnh

- Tòa án nhân dân tỉnh, thành phốtrực thuộc trung ương có trách nhiệm tổ chức quán triệt các nội dung của Pháplệnh cho cán bộ, công chức Tòa án ở địa phương mình.

Thời gian thực hiện: tháng 3 vàtháng 4-2014.

3. Công tác xây dựng các mẫuquyết định của Tòa án và tài liệu tập huấn

- Viện khoa học xét xử có tráchnhiệm xây dựng các mẫu quyết định của Tòa án trong việc xem xét, quyết định ápdụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân và tài liệu tập huấn vềPháp lệnh.

Thời gian thực hiện: tháng 3 vàtháng 4-2014.

4. Công tác tổ chức tập huấn

- Trường cán bộ Tòa án có tráchnhiệm tổ chức các lớp tập huấn cho Thẩm phán, cán bộ, công chức Tòa án nhân dân.

Thời gian thực hiện: tháng 4 vàtháng 5-2014.

5. Công tác tổ chức - cán bộ

- Tòa án nhân dân các địa phươngsắp xếp, phân công Thẩm phán, cán bộ, công chức để bảo đảm thực hiện tốt nhiệmvụ xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính.

Thời gian thực hiện: tháng 3-2014.

- Vụ Tổ chức - Cán bộ phối hợp vớiTòa án nhân dân cấp tỉnh xây dựng Đề án biên chế của các Tòa án bảo đảm choviệc thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Pháp lệnh để báo cáo lãnh đạo Tòa ánnhân dân tối cao trình Ủy ban thường vụQuốc hội xem xét, quyết định.

Thời gian thực hiện: tháng 4 vàtháng 5-2014.

6. Công tác thống kê dữ liệu vềxem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính

Vụ Thống kê - Tổng hợp có trách nhiệm thống kê, xây dựng vàquản lý cơ sở dữ liệu về xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hànhchính tại Tòa án nhân dân để cung cấp thông tin theo quy định tại khoản 4 Điều17 của Luật xử lý vi phạm hành chính.

Thời gian thực hiện: thường xuyên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dântối cao được phân công tại Phần II Kế hoạch này có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chứcthực hiện các nhiệm vụ được phân công theo đúng tiến độ và bảo đảm hiệu quả,chất lượng.

2. Kinh phí để triển khai thựchiện Kế hoạch: các đơn vị được phân côngchủ trì thực hiện nhiệm vụ cụ thể trong Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinhphí thực hiện việc triển khai thi hành Pháp lệnh. Đối với các hoạt động triểnkhai trong năm 2014, các đơn vị được phâncông thực hiện có trách nhiệm dự toán bổ sung và sắp xếp, bố trí trong nguồn ngân sách được cấp để tổ chức thựchiện. Vụ Kế hoạch - Tài chính Tòa án nhân dân tối cao có trách nhiệm hướng dẫnvà bố trí kinh phí để thực hiện Kế hoạchnày./.