ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 28/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 2 năm 1985

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ KHAI THÁC, CHẾ BIẾN, CUNG ỨNG, SỬ DỤNG PHẾ LIỆU

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luậttổ chức Hội Đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 20tháng 6 năm 1983;
- Căn cứ Quyết định số 111-HĐBT ngày 25 tháng 8 năm 1984 của Hội đồng Bộ trưởngquy định những mặt hàng Nhà nước độc quyền kinh doanh;
- Theo đề nghị của đồng chí Trưởng ban cải tạo CTNTD Thành phố, đồng chí Giám đốcCông Ty Vật tư tổng hợp và đồng chí Trưởng Ban Quản lý thị trường Thành phố;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1- Ban hành kèm theo quyết định này bản quy định tạm thời vềkhai thác, chế biến, cung ứng, sử dụng phế liệu trên địa bàn Thành phố.

Điều 2- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Những quy địnhtrước đây trái với bản quy định tạm thời này đều bãi bỏ.

Điều 3- Đồng chí Giám đốc Công ty Vật tư tổng hợp Thành phố cùng Ủyban Nhân dân các Quận, Huyện chịu trách nhiệm tổ chức hướng dẫn, kiểm tra đônđốc triển khai thực hiện bản quy định tạm thời này.

Điều 4- Các đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố,Giám đốc các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các Quận, Huyện chịutrách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT/CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Võ Danh

QUY ĐỊNH TẠM THỜI

VỀKHAI THÁC, PHẾ LIỆU, CUNG ỨNG SỬ DỤNG PHẾ LIỆU TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ
(Ban hành kèm theo QĐ số 28/QĐ-UB ngày 2-2-1985của Ủy ban Nhân dân Thành phố)

Để tăng cường công tác khaithác, chế biến, quản lý việc cung ứng và sử dụng phế liệu phục vụ cho yêu cầusản xuất. Ủy ban Nhân dân thành phố tạm thời quy định như sau :

I- NGUYÊN TÁC CHUNG:

Điều 1- Vật tư phế liệu, phế thải trên địa bàn thành phố đượckhuyến khích khai thác, thu gom, chế biến thành nguyên liệu cung cấp cho sảnxuất của thành phố.

Vật tư phế liệu, phế thải baogồm các loại kim loại (đen, màu) và phi kim loại như nhựa, giấy, cao su, thủytinh v.v… (sau đây gọi tắt là phế liệu)

Điều 2- Ủy ban Nhân dân thành phố giao cho Công ty Vật tư tổng hợpthành phố cùng với Ủy ban Nhân dân các Quận, Huyện sử dụng các Công ty kinhdoanh và Cung ứng Vật tư quận, huyện cải tạo, tổ chức sắp xếp lại mạng lưới thugom mua bán phế liệu tư nhân nhằm phục vụ cho sản xuất công nghiệp và tiểu thủcông nghiệp thành phố.

Điều 3- Ngành vật tư cùng với các ngành sản xuất, Liên hiệp xã cáccấp và các ngành lưu thông hàng hóa từng bước có biện pháp gắn khâu thu mua,chế biến, cung ứng phế liệu với quản lý sản xuất và quản lý sản phẩm sản xuấttừ phế liệu, góp phần tích cực vào công tác cải tạo và quản lý thị trường trênđịa bàn thành phố.

II- TỔ CHỨC SẮP XẾP LẠI MẠNG LƯỚI MUA BÁN PHẾ LIỆU:

Điều 4- Căn cứ quy định tạm thời (số 290/QĐ-UB 8-11-1984) của Ủyban Nhân dân thành phố, những chủ tư nhân chuyên mua buôn, bán buôn phế liệuđược hợp tác kinh doanh với Công ty kinh doanh vật tư quận, huyện, được bảo đảmquyền lợi thỏa đáng với công sức kỹ thuật và tay nghề đã đóng góp vào Cửa hànghợp tác kinh doanh. Riêng số vốn bỏ vào hợp tác kinh doanh được chia lãi tươngxứng theo nguyên tắc cùng kinh doanh cùng chia lãi.

Điều 5- Khuyến khích những người lao động đi thu nhặt phế liệu báncho trạm thu mua phế liệu quốc doanh hoặc bán cho các cửa hàng hợp tác kinhdoanh theo giá cả thỏa thuận giữa đôi bên.

III- PHÂN CÔNG PHÂN CẤP KHAI THÁC THU MUA:

Điều 6- Những đơn vị kinh tế (khu vực Nhà nước, khu vực tập thể) cóphế liệu được sử dụng phế liệu đó vào nhiệm vụ sản xuất của mình (không kể khốilượng theo chỉ tiêu mà cơ quan chủ quản cấp trên điều động cho đơn vị khác). Sốphế liệu dư thừa không dùng đến, đơn vị được bán cho các trạm hoặc cửa hàng hợptác kinh doanh thuận tiện mà mình chọn.

Phế liệu, phế thải trong nhândân do những người lao động trong mạng lưới của các cửa hàng hợp tác kinh doanhphế liệu hoặc trạm thu mua phế liệu thu gom được trao đổi theo giá thỏa thuậnhợp lý.

Điều 7- Công ty kinh doanh vật tư quận, huyện giúp Ủy ban Nhân dânquận, huyện chỉ đạo thực hiện chánh sách, tổ chức và quản lý các trạm, các cửahàng hợp tác kinh doanh phế liệu phế thải trên địa bàn quận, huyện. Phế liệuphế thải được Công ty chỉ đạo khai thác gồm những phế liệu phế thải của nhữngxí nghiệp trực thuộc quận, huyện và trong dân, phế liệu phế thải từ các địaphương liên kết kinh tế, và những mối hàng cũ của các chủ tư nhân (nay tham giavào các cửa hàng hợp tác kinh doanh) mang đến.

Điều 8- Xí nghiệp khai thác và chế biến phế liệu trực thuộc Công tyvật tư tổng hợp thành phố được phân công:

- Khai thác nguồn phế liệu tậptrung có khối lượng lớn trên địa bàn thành phố như thiết bị, máy móc, phươngtiện vận tải đã thanh lý hoặc do chiến tranh để lại.

- Khai thác phế liệu ở những khuvực trên địa bàn các quận, huyện mà Công ty kinh doanh vật tư các quận, huyệnkhông khai thác.

- Phối hợp với các cơ quan đượcphân cấp, tổ chức khai thác phế liệu ở sông, biển trên địa bàn thành phố.

- Tổ chức chế biến phế liệu doxí nghiệp thu mua và giúp chế biến phế liệu của các Công ty kinh doanh vật tưquận, huyện và các đơn vị khác để tạo nguồn nguyên liệu cung cấp cho các cơ sởsản xuất.

Điều 9- Các xí nghiệp quốc doanh và công tư hợp doanh thuộc cácngành sản xuất nếu có mối hàng cũ về phế liệu (dùng cho sản xuất của ngànhmình) trên địa bàn các quận, huyện vẫn được quan hệ mua bán như cũ nhưng cầnthông báo cho Công ty kinh doanh vật tư quận, huyện biết để phối hợp quản lý,tránh mọi sơ hở, tranh mua tranh bán…

Điều 10- Các tổ chức thu mua phế liệu của thành phố cũng như quậnhuyện không được thu mua trong những trường hợp sau đây:

- Phế liệu được phép quá cảnhqua địa bàn thành phố.

- Phế liệu kim loại do các cơquan được phân công vận chuyển đi giao nộp hoặc phục vụ cho công nghiệp luyệnkim theo chỉ tiêu kế hoạch có đủ thủ tục xuất kho và phiếu vận chuyển.

- Phế liệu đưa gia công theođúng quy định của Ủy ban Nhân dân thành phố.

- Phế liệu của các tỉnh, thànhphố bạn trao đổi, nhượng bán với các đơn vị trực thuộc thành phố theo Quyếtđịnh 313 và 94/UB của Ủy ban Nhân dân thành phố.

Điều 11- Các cơ sở tư nhân chế biến vật tư phế liệu được cải tạo vàtổ chức lại theo các hình thức phù hợp như đối với các cơ sở tiểu thủ côngnghiệp của các ngành kinh tế kỹ thuật khác; sẽ làm nhiệm vụ gia công chế biếncác loại phế liệu thành nguyên liệu cho các ngành sản xuất công nghiệp.

IV- CHẾ BIẾN VÀ CUNG ỨNG :

Điều 12. – Nguyên liệu tạo ra từ phế liệu do Công ty vật tư tổnghợp thành phố hoặc các công ty kinh doanh vật tư quận huyện quản lý tuỳ theonguồn phế liệu, sẽ được cung ứng trực tiếp cho các cơ sở sản xuất quốc doanh,công tư hợp doanh hay tiểu thủ công nghiệp. Việc quản lý các sản phẩm sản xuấtbằng các loại nguyên liệu chế biến từ phế liệu áp dụng theo các chế độ hiệnhành của Nhà nước.

Điều 13. - Để tạo điều kiện thuận lợi giúp ngành vật tư nắm đượcnguồn vật tư, phế liệu, các cơ sở sản xuất có nhận phế liệu hoặc nguyên liệu cónghĩa vụ trao đổi lại một số sản phẩm để ngành vật tư có quỹ hàng hoá tiếp tụctrao đổi tạo nguồn vật tư và phế liệu. Công ty Vật tư tổng hợp thành phố vàCông ty kinh doanh vật tư quận, huyện chịu trách nhiệm tập trung số hàng hoáđược trao đổi, tổ chức thành quỹ hàng hoá và chỉ được phép sử dụng quỹ hang hoávà chỉ được phép sử dụng quỹ hang hoá này trong quan hệ trao đổi nắm lại nguồnvật tư, phế liệu, phế thải.

Điều 14. - Những vật tư phế liệu thu mua được ngoài việc phân phốitrực tiếp cho các cơ sở theo hợp đồng, đều được ngành vật tư chọn lọc sơ chếtạo thành nguyên vật liệu và cung cấp lại cho các cơ sở sản xuất theo hợp đồng.

V- PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN VÀ GIÁ CẢ :

Điều 15- Căn cứ khung giá mua và bán do Ủy ban Vật giá thành phốquy định, Công ty Vật tư tổng hợp thành phố hướng dẫn và kiểm tra các đơn vịtrực thuộc và các Công ty kinh doanh vật tư quận huyện thực hiện kế hoạch nắmnguồn hàng, không để tình trạng tranh mua tranh bán, tùy tiện đẩy giá lên.Khung giá phải đảm bảo tính linh hoạt phù hợp với những điều kiện giống nhaucủa từng mặt hàng, từng khu vực, có tác dụng tập trung được nguồn phế liệu chocác tổ chức được phân công và phân cấp quản lý.

- Đối với những người mang phếliệu về thành phố bán cho các mối cũ nay đã vào hợp tác kinh doanh với Nhànước, được khuyến khích bán theo giá thỏa thuận.

- Đối với những người lao độngđi thu nhặt, mua gom phế liệu trong dân bán cho các trạm thu mua hoặc các cửahàng hợp tác kinh doanh được tính theo giá thỏa thuận và được thưởng nếu khốilượng thu gom nhiều hơn hợp đồng ký kết.

- Đối với các xí nghiệp có phếliệu phế thải không sử dụng được vào khâu sản xuất của mình, được bán lại chotrạm thu mua phế liệu, cửa hàng hợp tác kinh doanh bằng giá mà trạm và cửa hànghợp tác kinh doanh đang mua, được thanh toán bằng tiền mặt hoặc bằng hàng hóamà ngành vật tư đang quản lý.

Điều 16- Cơ quan Tài chánh và Ngân hàng các cấp giải quyết vốn vàtiền mặt, chế độ thanh toán đúng với những điều nêu trong văn bản này tạo điềukiện cho ngành vật tư và các loại hình cải tạo tổ chức lại của ngành vật tưhoạt động có kết quả.

Điều 17- Ủy ban Nhân dân Thành phố giao cho Công ty Vật tư tổng hợpcủa thành phố quan hệ với các tỉnh, thành phố bạn tạo sự phối hợp để công táctổ chức sắp xếp lại ngành hàng phế liệu trên địa bàn thành phố, cũng như trongquan hệ mua bán, trao đổi phế liệu với các tỉnh, thành phố, được tiến hànhthuận lợi, đạt kết quả.

Điều 18- Các tỉnh, thành phố bạn mang phế liệu đến bán tại thànhphố được khuyến khích như sau:

a) Những vật tư phế liệu đưa vềthành phố đều làm nghĩa vụ thuế tại gốc, được xét miễn giảm thuế tại Thành phốnếu chấp hành tốt các quy định của thành phố.

b) Nếu là tổ chức kinh tế củakhu vực Nhà nước hay khu vực tập thể đưa phế liệu về thành phố theo kế hoạchliên kết giữa hai địa phương hay có quan hệ từ trước thì vẫn được thực hiện nhưcũ, thanh toán theo giá cả thỏa thuận hoặc trao đổi hàng hoá hai chiều theo hợpđồng đã ký kết.

c) Các chủ tư nhân mua gom phếliệu từ các địa phương bạn đưa về thành phố bán cho các trạm thu mua quốc doanhhoặc cửa hàng hợp tác kinh doanh theo quan hệ cũ, nếu khối lượng phế liệu đưavề nhiều hơn khối lượng phế liệu đã đóng thuế tại gốc, thành phố sẽ xét chiếucố thuế buôn chuyến.

Điều 19- Các quận, huyện giao nộp phế liệu kim loại và thép vụn chothành phố được nhận lại thép thành phẩm hoặc một số vật tư ngoài chỉ tiêu màquận, huyện có nhu cầu theo tỷ lệ được quy định phù hợp với giá trị kinh tế -kỹ thuật của từng mặt hàng mà quận, huyện đã giao nộp.

Điều 20- Đối với người lao động có hợp đồng thu gom phế liệu thươngxuyên với các trạm thu mua quốc doanh hay cửa hàng hợp tác kinh doanh nếu bảođảm thực hiện tốt hợp đồng, thì tùy theo giá trị phế liệu phế thải và nếu sốlượng nhiều hơn số lượng giao ước, người thu gom phế liệu hàng tháng đượcthưởng tiền hoặc hiện vật; mức thưởng cụ thể do Công ty Vật tư tổng hợp thànhphố quy định và được hạch toán vào phí kinh doanh của Công ty hoặc cửa hàng hợptác kinh doanh.

VI- ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

Điều 21- Quy định này thi hành tạm thời.

Công ty Vật tư tổng hợp thànhphố phối hợp với Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, các cơ quan chức năng có liênquan, có nhiệm vụ hướng dẫn việc thực hiện.