BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2800/-BTC

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2015

QUYT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC TƯ VẤN ĐỊNH GIÁ ĐƯỢC PHÉP CUNG CẤP DỊCH VỤ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP ĐỂ CỔ PHẦN HÓA NĂM 2016

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 củaChính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về việc chuyn doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cphần;

Căn cứ Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cphần;

Căn cứ Nghị định số 116/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 ca Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Thông tư số 127/2012/TT-BTC ngày 8 tháng 8 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình thủ tục công nhận tchức cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 205/2014/TT-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 127/2012/TT-BTC ngày 8 tháng 8 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình thủ tục công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tàichính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh sách 52 tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp năm 2016.

Điều 2. Các tổ chức tư vấn định giá có tên trong Danh sách công bố tạiĐiều 1 Quyết định này được cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp đcổ phần hóa theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 củaChính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cphần, Nghị định số 1 89/2013/NĐ-CP ngày 20/10/2013 và Nghị định số 116/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị địnhsố 59/2011/NĐ-CP Các tổ chức tư vấn định giá có trách nhiệm tuân thủ các quyđịnh tại Thông tư số127/2012/TT-BTC ngày 8/8/2012 và Thông tư số205/2014/TT-BTC ngày 24/12/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tưsố 127/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện vàquy trình thủ tục công nhận tchức cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanhnghiệp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2016 đến ngày31/12/2016 và thay thế Quyết định số 3361/QĐ-BTC ngày 29/12/2014 và Quyếtđịnh số 575/QĐ-BTC ngày 30/3/2015 của Bộ Tài chính công bố danh sách cáctổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanhnghiệp để cổ phần hóa năm 2015.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tài chính cácngân hàng và tổ chức tài chính, Chủ tịch y ban chứng khoán Nhà nước, Cụctrưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, các tổ chức tư vấn định giá quy định tạiĐiều 1 Quyết định này, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức có liênquan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:-Văn phòng Chính ph;
-
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
-
Cơ quan thuộc Chính ph;
-
UBND, S Tài chính các tnh, thành phố trựcthuộc TW;
-
Các Tập đoàn nhà nước, Tổng công ty Nhànước;
-
Các tổ chức tư vấn định giá;
-
Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, website BTC;
-
Lưu: VT, Vụ TCNH (20).

KT.BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNG
Trần Văn Hiếu

DANH SÁCH

CÁC TỔ CHỨC TƯ VẤN ĐỊNH GIÁ ĐƯỢC CUNG CẤP DỊCH VỤ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP ĐỂ CỔ PHẦN HÓA NĂM 2016(Kèm theo Quyết định số 2800/QĐ-BTC ngày 29/12/2015)

1.Công ty TNHH một thành viên chứng khoán Ngân hàng Đông Á;

2.Công ty TNHH kiểm toán Việt;

3.Công ty TNHH Hãng kiểm toán và định giá ATC;

4.Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;

5.Công ty TNHH kiểm toán An Việt;

6.Công ty TNHH kiểm toán CPA Vietnam;

7.Công ty TNHH thẩm định giá Đất Việt;

8.Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính Đà Nng;

9.Công ty cổ phần thông tin và thẩm định giá Miền Nam;

10.Công ty cổ phần tư vấn và thẩm định giá Đông Nam;

11. Công ty TNHH kiểm toán và kế toán Hà Nội;

12.Công ty TNHH kiểm toán ASCO;

13.Công ty TNHH Kiểm toán BDO;

14.Công ty cổ phn Thương mại dịch vụ và tư vấn Hồng Đức;

15.Công ty TNHH thẩm định giá Chuẩn Việt;

16.Công ty cổ phần tư vấn - dịch vụ về tài sản - Bất động sản DATC;

17.Công ty cổ phần Thông tin và thẩm định giá Tây Nam Bộ;

18.Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE);

19.Công ty cổ phn thẩm định giá Đồng Nai;

20.Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn APEC;

21.Công ty cổ phần định giá và dịch vụ tài chính Việt Nam;

22.Công ty cổ phần thẩm định giá Đông Á;

23.Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY ACA;

24.Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA);

25.Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học thành phố Hồ Chí Minh;

26.Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá AAFC;

27.Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam);

28.Công ty cổ phần thẩm định giá IVC Việt Nam;

29.Công ty TNHH kiểm toán và định giá Thăng Long- T.D.K;

30.Công ty TNHH tư vấn thuế, kế toán & kiểm toán AVINA-IAFC;

31.Công ty cổ phần thẩm định giá EXIM;

32.Công ty TNHH kiểm toán và định giá Vạn An;

33.Công ty cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Doanh nghiệp;

34.Công ty TNHH Thẩm định giá Đại Việt;

35.Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá M & H;

36.Công ty TNHH thẩm định và tư vấn Việt;

37.Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt;

38.Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt;

39.Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt;

40.Công ty cphần thm định giá và dịch vụ tài chính Sài Gòn;

41.Công ty cổ phần thẩm định giá và dịch vụ tài chính Hà Nội;

42.Công ty cổ phần định giá và tư vấn đầu tư quốc tế;

43.Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế PNT;

44.Công ty cphần thẩm định giám định Cửu Long;

45.Công ty TNHH Thẩm định giá Năm thành viên;

46.Công ty TNHH tư vấn đầu tư tài chính, kế toán, thuế, kiểm toán COM.PT;

47.Công ty TNHH PKF Việt Nam;

48.Côngty TNHH tư vấn đầu tư và thẩm định giá AMAX;

49.Công ty TNHH tư vấn và kiểm toán Quốc tế;

50.Công ty TNHH tư vấn thẩm định và đầu tư công nghệ Gia Lộc;

51.Công ty cổ phần định giá và đu tư kinh doanh BĐS Thịnh Vượng;

52.Công ty TNHH chứng khoán Kỹ Thương.