UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2802/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 12 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CHỐNG THẤT THU NGÂNSÁCH VÀ ĐÔN ĐỐC THU HỒI NỢ ĐỌNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Công văn số 10343/BTC-TCT ngày 08/8/2013 của Bộ Tài chính về tăngcường công tác chỉ đạo thu ngân sách Nhà nước năm 2013;

Theo Công văn số 3132/UBND-KTTH ngày 20/8/2013 của UBND tỉnh và đề nghịcủa Sở Tài chính tại Tờ trình số 513/TTr-STC ngày 30/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạochống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng trên địa bàn tỉnh QuảngNam, gồm các thành viên sau:

1.Ông Nguyễn Ngọc Quang - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh: Trưởng Ban.

2.Các Phó Ban:

-Ông Ngô Bốn - Cục trưởng Cục Thuế: Phó Ban Thường trực.

 -Ông Phan Văn Chín - Giám đốc Sở Tài chính: Phó Ban.

3.Các thành viên:

 -Ông Phan Như Thạch - Giám đốc Công an tỉnh.

 -Ông Trần Văn Tri - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 -Ông Nguyễn Hữu Sáng - Giám đốc Sở Nội vụ.

 -Ông Nguyễn Quang Thử - Giám đốc Sở Công thương.

 -Ông NguyễnVăn Ánh - Cục trưởng Cục Hải quan.

 -Ông Lê Xuân Khanh - Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh.

 -Ông Võ Văn Hùng - Phó Trưởng Ban Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp.

 -Ông Nguyễn Ngọc Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

 -Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉđạo

 -Chỉ đạo xây dựng các giải pháp tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thungân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, các khoản nợ đọng khác phải nộp ngânsách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

 -Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể đốivới các thành viên Ban Chỉ đạo. Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của UBNDtỉnh để chỉ đạo, điều hành công việc.

 -Cục Thuế, Phó Ban Thường trực giúp Trưởng Ban xây dựng Quy chế hoạt động, thôngbáo phân công nghiệp vụ các thành viên, xây dựng các giải pháp tăng cường côngtác quản lý thu, chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, cáckhoản nợ đọng khác phải nộp ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Hằngqúy, 6 tháng, năm chủ trì phối hợp tổng kết, đánh giá tình hình thu ngân sách,thu nợ đọng trên địa bàn tỉnh và đề xuất giải pháp thực hiện. Phó Ban Thườngtrực chỉ đạo, điều hành công việc khi được Trưởng Ban ủy quyền. Phó Ban Thườngtrực Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Cục Thuế để chỉ đạo, điều hành công việc.

 -Văn phòng Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng trênđịa bàn tỉnh đặt tại Cục Thuế.

 -Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.Giao Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh cấp kinh phí cho Ban Chỉ đạo hoạt động.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh, Thủ trưởng các Sở, ngành: Tài chính, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Côngthương, Cục Hải quan, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Công an tỉnh, Ban Xúctiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và thủtrưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyếtđịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
TTTU, HĐND, UBND tỉnh;
CPVP;
Lưu: VT, TH, KTN, NC, KTTH (Mỹ).
(D:\My\Quyet dinh\QD thành lập BCĐ chống thất thu ngân sách 2013.doc

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lê Phước Thanh