ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2806/QĐ-UBND

Huế, ngày 12 tháng 12 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ XÉT TẶNGGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC NGHỆ THUẬT CỐ ĐÔ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ LuậtTổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ LuậtThi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghịđịnh số 88/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định về tổchức, hoạt động và quản lý Hội;

Xét đề nghịcủa Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xét tặng Giải thưởngVăn học nghệ thuật Cố đô tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2.Quyếtđịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh; Chủ tịch Hội Liên hiệpVăn học Nghệ thuật tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Hòa

QUY CHẾ

XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG VĂNHỌC NGHỆ THUẬT CỐ ĐÔ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2806/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2008 củaChủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh)

ChươngI

NHỮNG QUYĐỊNH CHUNG

Điều1. Tên gọi

Giải thưởng Văn họcNghệ thuật Cố đô tỉnh Thừa Thiên Huế (Giảithưởng VHNT Cố đô).

Điều2. Giải thưởng VHNT Cố đô là Giảithưởng Nhà nước cấp tỉnh, được xét tặng 05 (năm) năm một lần cho những côngtrình, tác phẩm sáng tạo văn học nghệ thuật xuất sắc, có giá trị (bao gồm cáclĩnh vực sáng tác, biểu diễn, nghiên cứu, phê bình, lý luận…) nhằm biểu dươngnhững hoạt động văn học nghệ thuật, bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa dântộc, xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam “tiên tiến và đậm đà bản sắc dântộc”; đồng thời, động viên, thúc đẩy hoạt động văn học nghệ thuật trên địa bàntỉnh, góp phần định hướng hoạt động sáng tạo văn học nghệ thuật trong giai đoạnđổi mới và hội nhập.

Điều3. Nguyên tắc xét Giải

Việc xét tặng Giảithưởng VHNT Cố đô theo nguyên tắc công khai, công bằng và chính xác.

Điều4. Đối tượng tham dự

Cá nhân, tập thể, tổchức đang sinh sống, làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế được quyền đăng ký thamgia Giải thưởng VHNT Cố đô.

Điều5. Cơ quan Thường trực của Ban tổ chức Giải thưởng VHNT Cố đôđặt tại Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh.

Điều6. Các tác giả có tác phẩm, công trình đạt Giải thưởng đượcnhận bằng khen, giấy chứng nhận (kèm tiền thưởng) của Chủ tịch Ủy ban Nhân dântỉnh.

Số lượng và mức tiềnthưởng của mỗi loại giải thưởng do Ban tổ chức đề xuất, trình Chủ tịch Ủy banNhân dân tỉnh phê duyệt.

Điều7. Kinh phí tổ chức

1. Ngân sách địaphương (cấp qua tài khoản của Hội Liên Hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh).

2. Tài trợ của các cánhân, tổ chức trong và ngoài nước.

3. Các nguồn hợp phápkhác.

ChươngII

NHỮNG QUYĐỊNH CỤ THỂ

Điều8. Ban Tổ chức, Hội đồng Sơ khảo và Chung khảo

1.Ban Tổ chứcGiải thưởng VHNT Cố đô do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định thành lập.Thành phần, số lượng do Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh thống nhất với SởVăn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất.

2. Hội đồng Sơ khảo doChủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh ra quyết định thành lập. Thànhphần, số lượng do Chủ tịch các Hội chuyên ngành đề xuất nhưng không quá 5 người.

3. Hội đồng Chung khảodo Trưởng Ban tổ chức Giải thưởng VHNT Cố đô quyết định thành lập. Thành phần,số lượng do Chủ tịch Hội liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh đề xuất nhưng khôngquá 9 người và phải có đại diện của cơ quan quản lý nhà nước về văn học nghệthuật trên địa bàn tỉnh.

Hội đồng Chung khảo cóChủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký và các thành viên.

4. Thành viên Hội đồngSơ khảo và Hội đồng Chung khảo là những người không có tác phẩm, công trìnhđăng ký tham dự Giải thưởng; không có người thân là cha, mẹ, vợ, con, anh chịem ruột…có tác phẩm, công trình đăng ký tham gia Giải thưởng.

Điều9. Chức năng của Hội đồng Sơ khảo và Chung khảo

Hội đồng Sơ khảo vàChung khảo có trách nhiệm thẩm định chất lượng các tác phẩm, công trình đăng kýtham gia Giải thưởng Cố đô theo nguyên tắc khách quan, công bằng và chính xác.

Điều10. Phương thức xét tặng Giải

1. Định kỳ 5 năm mộtlần, Ban tổ chức công bố Thể lệ xét tặng Giải thưởng VHNT Cố đô gồm: tác phẩm,công trình, đối tượng tham gia; giới hạn thời gian, thời hạn nhận tác phẩm; sốlượng, thời điểm công bố và trao giải...

2. Đối với tác phẩm,công trình đăng ký thuộc loại hình diễn xướng, các Hội đồng sẽ tổ chức họp đểtrực tiếp xem, nghe, thẩm định và đánh giá (bằng phiếu kín).

Đối với tác phẩm, côngtrình thuộc loại hình ấn phẩm, Ban Tổ chức sẽ cung cấp bản photocopy cho cácthành viên Hội đồng nghiên cứu, sau đó tổ chức phiên họp để thảo luận, nhận xétcông khai và đánh giá (bằng phiếu kín).

3. Sau khi nhận hồ sơ(đã được niêm phong) từ các Hội đồng Sơ khảo, cơ quan thường trực của Ban tổchức Giải chịu trách nhiệm lập hồ sơ các tác phẩm, công trình đăng ký tham gia,báo cáo Trưởng Ban tổ chức Giải cho ý kiến trước khi chuyển cho các thành viênHội đồng Chung khảo chấm.

4. Trên cơ sở điểm trungbình cộng do Hội đồng Sơ khảo chấm, Ban Tổ chức sẽ thống nhất kết quả để chuyểncho các thành viên Hội đồng Chung khảo chấm. Không xét tác phẩm, công trìnhkhông qua vòng Sơ khảo.

5. Điểm chấm của vòngChung khảo là điểm trung bình cộng của các thành viên Hội đồng.

Điểm của thành viênHội đồng Chung khảo nào nếu cao hoặc thấp hơn 1,5 (thang điểm 5) hoặc 3 điểm(thang điểm 10) so với điểm trung bình cộng của các thành viên Hội đồng khácthì sẽ không có giá trị tính điểm. Ban Tổ chức sẽ thống nhất cho điểm đối vớinhững trường hợp này.

6. Ngay sau mỗi đợtchấm, các thành viên Hội đồng có trách nhiệm ký vào phiếu nhận xét, chấm điểm,xếp loại… và gửi cho cơ quan thường trực của Ban Tổ chức Giải.

7. Ban tổ chức Giải sẽcông bố rộng rãi các tác phẩm, công trình đạt giải tại cơ quan thường trực Bantổ chức và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Sau 15 ngày kể từ ngàycông bố, Ban tổ chức hoàn chỉnh thủ tục để báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dântỉnh phê duyệt.

8. Phương pháp chấmđiểm và xếp Giải do Ban tổ chức quy định nhưng phải phù hợp với tình hình thựctế của địa phương và của từng kỳ Giải thưởng.

Điều11. Quy định về tác phẩm tham gia xéttặng Giải thưởng

1. Không xét trao Giảicho những tác phẩm, công trình đã đạt các giải thưởng cấp Nhà nước.

2. Những tác phẩm,công trình phải được chính tác giả, nhóm tác giả đăng ký tham gia hoặc được cácHội chuyên ngành và các tổ chức, đơn vị…công bố tác phẩm, công trình đó giớithiệu.

3. Các tác phẩm, côngtrình đăng ký tham gia gửi về cơ quan thường trực Ban tổ chức Giải, cụ thể:

a) Văn học, văn nghệdân gian, nghiên cứu, sưu tầm và lý luận phê bình: một tập hoàn chỉnh thuộc cácloại hình: thơ, truyện ngắn, truyện vừa, tiểu thuyết, ký, truyện dịch, lý luậnphê bình (văn học, âm nhạc, sân khấu, múa, nhiếp ảnh, mỹ thuật, kiến trúc)…

b) Mỹ thuật: 03 tranhhoặc 01 tượng.

Đối với điêu khắc,tranh hoành tráng, tượng đài…các tác giả nộp 05 ảnh chụp tác phẩm (cỡ 20 x25cm).

c) Nhiếp ảnh: từ 05ảnh (cỡ 20 x 25cm) trở lên.

d) Kiến trúc: đối vớicông trình dân dụng, công nghiệp: bản thiết kế công trình và ảnh chụp toàn bộcông trình đã xây dựng xong, ảnh nội và ngoại thất tiêu biểu (cỡ 20 x 25cm).Đối với tác phẩm về quy hoạch xây dựng: các bản thiết kế chính, ảnh chụp phốicảnh tổng thể và các tiểu cảnh.

đ) Âm nhạc: từ 01 tácphẩm trở lên đối với nhạc giao hưởng và 03 tác phẩm trở lên đối với ca khúc(kèm theo bản ký âm gốc và đĩa ghi âm tác phẩm).

e) Sân khấu:

- Nếu là kịch bản:phải là kịch bản đã xuất bản thành sách hoặc kịch bản đã được dàn dựng.

- Nếu là vở diễn: phảicó kịch bản kèm theo đĩa ghi hình buổi công diễn.

- Nếu là đạo diễn,diễn viên phải có đĩa ghi hình hoặc ghi âm những nội dung mình tham gia dàndựng, diễn xuất.

f) Múa: Biên đạo vànghệ sĩ thực hiện gửi đĩa ghi hình.

g) Tác phẩm đã inthành sách: mỗi tác phẩm gửi 05 bản, gồm 01 bản chính và 04 bản photocopy.

h) Không hoàn trả tácphẩm đăng ký tham gia (trừ bản gốc tác phẩm mỹ thuật).

Điều12. Quy định về Giải thưởng

Giải thưởng cho cáctác phẩm, công trình được xếp theo hạng Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích.

Ngoài ra, để độngviên, khuyến khích tinh thần sáng tạo của lực lượng văn nghệ sĩ, Ban tổ chức sẽxét tặng giải giành cho Người cao tuổi hoặc Tác giả trẻ có tácphẩm đạt chất lượng nhưng không đạt giải chính thức.

ChươngIII

ĐIỀU KHOẢNTHI HÀNH

Điều13. Ban Tổ chức, Hội đồng Sơ khảo, Hộiđồng Chung khảo Giải thưởng VHNT Cố đô và các tổ chức, cá nhân liên quan có tráchnhiệm thực hiện Quy chế này.

Điều14. Trong quá trình thực hiện, nếu cóvấn đề chưa phù hợp, các cá nhân, tổ chức có liên quan phản ánh về cơ quan Thườngtrực của Ban tổ chức Giải thưởng để tổng hợp, đề xuất Chủ tịch Ủy ban Nhân dântỉnh sửa đổi, bổ sung./.