UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định tạm thời khung mức thu và sử dụng nguồn thu biểu diễn ca Huế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

__________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản pháp quy hướng dẫn thi hành Luật NSNN;

Căn cứ Quyết định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tê, văn hoá và thể dục thể thao;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại tờ trình số 2120/TC-HCSN ngày 08 tháng 8 năm 2005,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quy định tạm thời khung mức thu và sử dụng nguồn thu biểu diễn ca Huế trên địa bàn tỉnh như sau :

1. Khung mức thu:

- Trên thuyền đơn gồm 07 diễn viên và nhạc công : từ 450.000đ- 650.000đ/xuất diễn

- Trên thuyền đôi gồm 08 diễn viên và nhạc công : từ 500.000đ- 700.000đ/xuất diễn

Tuỳ theo chất lượng diễn viên, theo yêu cầu của khách cần thưởng thức, nghiên cứu nghệ thuật ca Huế mà các đơn vị, tổ chức tự quy định mức thu cụ thể.

2. Sử dụng nguồn thu :

Toàn bộ số thu được để lại cho đơn vị để chi phí các khoản sau:

- Bồi dưỡng cho diễn viên và nhạc công : từ 50.000đ – 80.000đ/người/xuất biểu diễn (tuỳ theo chất lượng diễn viên và yêu cầu biểu diễn mà các đơn vị tự quy định mức chi bồi dưỡng cho từng diễn viên và nhạc công).

Mức bồi dưỡng này chỉ áp dụng đối với các tổ chức biểu diễn do Tỉnh thành lập, quản lý. Đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động dịch vụ biểu diễn ca Huế, căn cứ vào khung mức thu trên để xem xét hợp đồng với diễn viên .

- Chi cho các hoạt động quản lý, chi phục vụ biểu diễn các khoản chi khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký .

Điều 3: Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Văn hoá – Thông tin và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Xuân Lý