BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
------------------
Số: 2808/QĐ-BGTVT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2013
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC TẬP ĐOÀN
CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY VIỆT NAM THỰC HIỆN RÚT VỐN THƯƠNG HIỆU
-------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Quyết định số 1224/QĐ-TTg ngày 26/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tiếp tục tái cơcấu Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam;
Căn cứ Công văn số 680/VPCP-ĐMDN ngày 07/02/2012 của Văn phòng Chính phủ về việc rút vốn góp bằng thương hiệu;
Xét đề nghị của Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam tại Công văn số 2438/CNT-ĐMDN ngày 11/9/2013 về việc xin phê duyệt danh sách các công ty thuộc Vinashin được rút vốn góp bằng thương hiệu theo hình thức giảm vốn điều lệ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt danh sách các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam thực hiện rút vốn thương hiệu theo hình thức giảm vốn điều lệ (có phụ lục kèm theo).
Điều 2. Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam có trách nhiệm:
1. Chỉ đạo người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại các doanh nghiệp, thống nhất phương án xử lý, tổ chức Đại hội cổ đông để thông qua phương án rút vốn thương hiệu tại doanh nghiệp.
2. Chỉ đạo, hướng dẫn đôn đốc các doanh nghiệp phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan thực hiện thủ tục đăng ký lại doanh nghiệp sau khi giảm vốn điều lệ.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng các Vụ, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
-
Phó TTg Vũ Văn Ninh (để báo cáo);
-
Phó TTg Hoàng Trung Hải (để báo cáo);
-
Ban Chỉ đạo tái cơ cấu Vinashin (để báo cáo);
-
Bộ trưởng (để báo cáo);
-
Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Tư pháp; Lao động - Thương binh và Xã hội
-
TT Nguyễn Hồng Trường;
-
Văn phòng Chính phủ;
-
Ban CĐĐM & PTDN CP;
- Tập đoàn Vinashin;
- Lưu: VT, QLDN (V.Minh).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Công
DANH SÁCH
CÁC ĐƠN VỊ THUỘC VINASHIN DỰ KIẾN RÚT VỐN THƯƠNG HIỆU
THEO HÌNH THỨC GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY
(Kèm theo Quyết định số 2808/QĐ-BGTVT ngày 13/9/2013 của Bộ Giao thông vận tải )

STT
Tên đơn vị
I
Nhóm 1: 51 Công ty có thể thực hiện rút vốn thương hiệu được ngay (Đây là những công ty có tình hình tài chính không phức tạp, không có vay nợ của Vinashin, Công ty tài chính TNHH một thành viên Công nghiệp tàu thủy, không có tài sản lớn ...)
1
Công ty CP đầu tư và xây dựng Vinashin số 3
2
Công ty CP thiết kế kiến trúc và xây lắp Vinashin
3
Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Vinashin - Hà Thân
4
Công ty CP vận tải viễn dương Nam Triệu
5
Công ty CP thiết bị nâng Nam Triệu
6
Công ty CP xây dựng - đóng tàu Hạ Long Vinashin
7
Công ty CP cơ khí - kết cấu thép và xây dựng Vinashin
8
Công Ty Cổ phần Phát Triển Tư vấn Thiết Kế Soài Rạp
9
Công ty CP nội thất tàu thủy Nha Trang
10
Công ty CP điện chiếu sáng Đà Nẵng
11
Công ty CP xây dựng Vinashin Miền Trung
12
Công ty CP cơ điện Lao Bảo
13
Công ty CP tư vấn thiết kế Macshinco
14
Công ty CP đầu tư và xây dựng Bến Thủy
15
Công ty CP CNTT Tam Bạc
16
Công ty CP CNTT Hải Dương
17
Công ty CP CNTT Ngô Quyền
18
Công ty CP Công nghiệp Nông thủy sản Phú Yên
19
Công ty CP CNTT Sông Đào
20
Công ty CP nuôi trồng và chế biến thực phẩm Nam Triệu
21
Công ty CP Xây dựng và Ứng dụng Công nghệ mới
22
Công ty CP Xây dựng Duyên Hải Vinashin
23
Công ty CP thương mại Vinashin Hạ Long
24
Công ty CP công nghệ điện Nam Triệu
25
Công ty CP CNTT và XD Nam Triệu
26
Công ty CP CNTT Nam Hà
27
Công ty CP CNTT Sông Lô
28
Công ty CP kinh doanh khai thác hạ tầng Vinashin-Hạ Long
29
Công ty CP kết cấu hạ tầng cơ sở Thành Long
30
Công ty CP vận tải-thương mại và XD Vinashin
31
Công ty CP đầu tư xây dựng và máy công nghiệp Vinashin
32
Công ty CP Đầu tư Xây dựng Vinashin - Licogi
33
Công ty CP cơ điện thủy lực và XD Vinashin
34
Công ty CP CNTT An Đồng
35
Công ty CP xây dựng công trình Thành Long
36
Công ty CP cơ khí Thành Long
37
Công ty CP kết cấu thép và thiết bị nâng Thành Long
38
Công ty CP Thương mại và XD Vinashin
39
Công ty CP Kỹ thuật và Công nghệ tàu thủy
40
Công ty CP Sản xuất Vật liệu CNTT Hiệp Phước
41
Công ty CP Sản xuất Vật liệu CNTT Kim Tín
42
CÔNG TY CP KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG CNTT
43
Công ty CP đầu tư và xây dựng Nam Triệu
44
Công ty CP Đầu tư Tư vấn Xây dựng Hóa dầu Á Châu Vinashin
45
Công ty CP Ứng dụng và Phát triển Công nghệ Đóng tàu
46
CÔNG TY LD THIẾT KẾ VÀ DV KỸ THUẬT TÀU THỦY VIỆT HÀN
47
CÔNG TY LD THIẾT KẾ TÀU THỦY VINAKITA
48
Công ty CP thương mại dịch vụ Tân Việt Hoàng
49
Công ty CP Thương mại xây dựng Vinaha
50
Công ty CP CNTT Hạ Long
51
Công ty CP Khí Công nghiệp Vinashin
II
Nhóm 2: 54 Công ty cần xem xét, phân tích tình hình tài chính, tài sản, lợi thế, công nợ, ... trước khi tiến hành rút vốn góp bằng thương hiệu
1
Công ty CP xây dựng Vinashin Cam Ranh
2
Công ty CP công trình giao thông Vinashin
3
Công ty CP công nghiệp vật liệu hàn Nam Triệu
4
Công ty CP cơ khí Quảng Ninh - Vinashin
5
Công ty CP CNTT và Xây dựng Hồng Bàng
6
Công ty CP Vận tải Sông biển Cần Thơ
7
Công ty CP CNTT Thái Bình
8
Công ty CP Đầu tư Vinashin - Hòa Bình
9
Công ty CP CNTT Và Vận tải Cần Thơ
10
Công ty CP dịch vụ CNTT Cam Ranh
11
Công ty CP Máy tính - Điều khiển - Truyền thông Vinashin
12
Công ty CP Hà Đức-Vinashin
13
Công ty CP Xây dựng Vinashin
14
Công ty CP VX tư vấn đầu tư và XD
15
Công ty CP đầu tư và nạo vét công trình thủy
16
Công ty CP Vinashin-Tư vấn đầu tư
17
Công ty CP Đầu tư và Phát triển công nghiệp Tây Nguyên
18
Công ty CP Xây dựng và Phát triển Cơ sở hạ tầng Vinashin
19
Công ty CP CNTT Shinec
20
Công ty CP Kỹ thuật tàu Công trình thủy Vinashin
21
Công ty CP CNTT và Thương Mại Hùng Vương
22
Công ty CP CNTT Trường Xuân
23
Công ty CP Đầu tư Xây dựng Miền Trung Vinashin
24
Công ty CP Hoàng Long Vinashin
25
Công ty CP CNTT Bắc Giang
26
Công ty CP Sản xuất và Thương mại Kỹ thuật Sài Gòn Vinashin
27
Công ty CP CNTT Sông Chanh
28
Công ty CP Kỹ thuật Hàng Hải và Dầu Khí Viễn Đông
29
Công ty CP CNTT và Xe Máy Vinashin
30
Công ty CP Máy và Thiết bị Hàn cắt Quang Trung Vinashin
31
Công ty CP Khoáng Sản và Đầu tư Vinashin
32
Công ty CP Cầu kiện Bê tông và Xây lắp Vinashin
33
Công ty CP Đầu tư Lạc Hồng Vinashin
34
Công ty CP Giao nhận Vận tải CNTT Vina
35
Công ty CP Cáp tàu thủy Vinashin
36
Công ty CP Đầu tư Vinashin Âu Việt
37
Công ty CP Đầu tư Xây dựng Điện và Mỏ Vinashin
38
Công ty CP VTSI
39
Công ty CP An Khánh
40
Công ty CP CNTT Hoàng Anh
41
Công ty CP xây lắp công nghiệp Vinashin Hạ Long
42
Công ty CP nạo vét và xây dựng Vinashin
43
Công ty CP Vận tải và CNTT Bình Định
44
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT THỦY SEJIN - VINASHIN
45
CÔNG TY TNHH SONGSAN-VINASHIN
46
Công ty CP Cơ khí chính xác Vinashin
47
Công ty CP Xây dựng Hoàng Nam - Vinashin
48
Công ty CP Kỹ thuật Điện Vinashin
49
Công ty CP CNTT Vũng Tàu
50
Công ty CP Thép Thăng Long Kansai
51
Công ty CP Thép Vân Thái - Vinashin
52
Công ty CP Đầu tư - Du lịch Quang Minh Vinashin
53
Công ty CP Công nghiệp nặng Cửu Long
54
Công ty CP Đầu tư Cửu Long