ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 4 tháng 10 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH CUA UBND TÌNH LÀO CAI

Về việc điều chỉnh một số loại phí - lệ phí trên địa bàn

___________________
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 30/01/1999 về phí lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước;

Xét đề nghị của Sở Tài chính Vật giá tại tờ trình số 391/TT-TCVG ngày 28/9/2000 về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung một số loại phí, lệ phí trên địa bàn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh một số loại phí, lệ phí trên địa bàn cụ thể như sau:

1. Bãi bỏ mức thu lệ phí tham quan du lịch Đền Thượng đối với trẻ em (trên 10 tuổi đến 16 tuổi) đã quy định tại quyết định số 18/1999/QĐ-UB ngày 25/01/1999 của UBND tỉnh Lào Cai.

2. Bãi bỏ toàn bộ quyết định số 48/1999/QĐ-UB ngày 10/02/1999 của UBND tỉnh Lào Cai về việc quy định thu lệ phí chứng thư. Việc tổ chức thực hiện thu lệ phí chứng thư thực hiện theo đúng quyết định số
57/2000/QĐ-BTC ngày 20/4/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

3. Bãi bỏ công văn số 148/CV-CT ngày 15/3/2000 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai về việc thu phí kiểm dịch Y tế. Việc thu phí kiểm dịch đối với khách du lịch đi Trung Quốc thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Bộ Tài chính.

4. Điều chỉnh giá vé tham quan khu du lịch Hàm Rồng - Sa Pa đã quy định tại Quyết định số 123/1999/QĐ-UB ngày 19/5/1999 đối với người lớn từ 7.000đ/lượt/người lên 10.000đ/lượt/người (áp đụng cho cả người Việt Nam và người Nước ngoài).

Điều 2. Giao cho Giám đốc Sở Tài chính Vật giá hướng dẫn thi hành quyết định này.

Điều 3. Các ông Chánh văn phòng HĐND & UBND tính, Giám đốc Sở Tài chính Vật giá, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã. Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết, Giám đốc Công ty Du lịch, Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế Lào Cai, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 10/10/2000.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Hữu Vạn