BỘ NGOẠI GIAO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 2 tháng 2 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

của Học viện Quan hệ Quốc tế


BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO

Căn cứ Nghị định số 21/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 03 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao;

Căn cứ Quyết định số 279/CT ngày 01 tháng 8 năm 1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về đổi tên Viện Quan hệ Quốc tế Bộ Ngoại giao thành Học viện Quan hệ Quốc tế;

Theo đề nghị của Giám đốc Học viện Quan hệ Quốc tế và Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Học viện Quan hệ Quốc tế là tổ chức sự nghiệp thuộc Bộ Ngoại giao, hoạt động trên cơ sở ngân sách Nhà nước, phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao trong các hoạt động: đào tạo - bồi dưỡng cán bộ đối ngoại có trình độ đại học và sau đại học, nghiên cứu khoa học về quan hệ quốc tế và quản lý chương trình nghiên cứu khoa học của Bộ Ngoại giao.

Học viện Quan hệ Quốc tế nằm trong hệ thống các Học viện của quốc gia được hưởng mọi chế độ, chính sách do Nhà nước ban hành đối với các Học viện. Học viện chịu sự quản lý trực tiếp của Bộ Ngoại giao, đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Học viện Quan hệ Quốc tế có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng và kho bạc nhà nước.

3. Tên giao dịch Quốc tế bằng tiếng Anh là: THE INSTITUTE FOR INTERNATIONAL RELATIONS

Tên viết tắt: IIR

4. Trụ sở của Học viện Quan hệ Quốc tế đặt tại số 69, Phố Chùa Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Học viện Quan hệ Quốc tế có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Giảng dạy chương trình đào tạo bậc đại học và sau đại học về quan hệ quốc tế; phối hợp tổ chức các khóa bồi dưỡng nâng cao kiến thức ngoại giao cho cán bộ công chức của Bộ Ngoại giao và của các địa phương trong cả nước;

2. Tổ chức nghiên cứu chiến lược về quan hệ quốc tế và chính sách đối ngoại của các nước, góp phần giúp Bộ Ngoại giao trong việc xây dựng chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước;

3. Là cơ quan đầu mối tham mưu cho Lãnh đạo Bộ Ngoại giao trong việc tổ chức và quản lý các hoạt động khoa học của Bộ Ngoại giao;

4. Phối hợp tổ chức, hợp tác nghiên cứu, giảng dạy về quan hệ quốc tế với các trường Đại học, Viện, Học viện, Trung tâm nghiên cứu và các tổ chức chính phủ, phi chính phủ trong và ngoài nước. Tham gia hoạt động ngoại giao kênh II của các cơ quan nghiên cứu và các học giả;

5. Tham gia thực hiện công tác tuyên truyền về đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Học viện:

Lãnh đạo Học viện gồm Giám đốc và ba Phó Giám đốc. Ngoài ra, có các Phó Vụ trưởng phụ trách phần công việc do Giám đốc phân công.

2. Các đơn vị trực thuộc Học viện Quan hệ Quốc tế gồm:

- Văn phòng;

- Phòng Quản lý Khoa học;

- Phòng Đào tạo;

- Phòng Tổ chức - Cán bộ;

- Phòng Quản trị - Tài vụ;

- Khoa Ngoại ngữ;

- Khoa Bồi dưỡng và Đào tạo sau đại học;

- Khoa Kinh tế quốc tế;

- Khoa Luật quốc tế;

- Khoa Chính trị quốc tế và Ngoại giao Việt Nam;

- Bộ môn Mác-Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh;

- Trung tâm Đào tạo Biên Phiên dịch tiếng Pháp;

- Trung tâm Đào tạo Biên Phiên dịch tiếng Anh;

- Trung tâm nghiên cứu Đông Bắc Á;

- Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á;

- Trung tâm nghiên cứu Âu - Mỹ;

- Trung tâm Thông tin - Thư viện.

3. Giám đốc Học viện có trách nhiệm xây dựng Quy chế về tổ chức và hoạt động của Học viện và tổ chức thực hiện khi được Bộ trưởng phê duyệt.

Điều 4.Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 797/QĐ ngày 21 tháng 09 năm 1992 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Học viện Quan hệ Quốc tế và các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 5. Giám đốc Học viện Quan hệ Quốc tế, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bộ trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Dy Niên