UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 6 tháng 6 năm 1999

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn, bổ sung thành viên Hội đồng thi đua

Khen thưởng thành phố Hải Phòng

________________

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 154/1998/QĐ-TT ngày 25/8/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung nhiệm vụ và thành viên Hội đồng Thi đua - khen thưởng các cấp;

Thi hành Chỉ thị 35/CT /TW ngày 03/06/1998 của Bộ Chính Trị ban chấp hành Trung ương Đảng và Chỉ thị 12/CT ngày 09/08/1997 của Ban Thường vụ Thành Ủy về đổi mới công tác thi đua- khen thưởng trong giai đoạn mới;

Theo Đề nghị của Thường trực Hội đồng thi đua - khen thưởng thành phố, Ban Tổ chức chính quyền Thành phố và sự thỏa thuận của các ban đảng và các toàn thể nhân dân,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 . Kiện toàn, bổ sung thành viên Hội đồng thi đua-khen thưởng thành phố và Hội đồng thi đua-khen thưởng các cấp để giúp Chủ tịch UBND thành phố, Thủ trưởng các ngành và UBND các cấp trong công tác thi đua-khen thưởng .

Thành phần của Hội đổng thi đua-khen thưởng thành phố gồm :

* Chủ tịch Hội đồng do Chủ tịch UBND thành phố kiêm nhiệm.

* Các Phó Chủ tịch Hội đổng gồm :

- Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố.

- Phó Chủ tịch thường trực chuyên trách.

- Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam thành phố.

- Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố.

* Các Ủy viên Hội đồng gồm:

- Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố.

- Phó trưởng ban Tuyên Giáo Thành ủy.

- Phó trưởng ban Ban Dân vận Thành ủy.

- Chủ tịch Hội nông dân thành phố.

- Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố.

- Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố.

- Phó Giám đốc Sở Tài chính-vật giá thành phố.

- Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự thành phố.

- Phó Giám đốc Công an thành phố.

Tùy theo nội dung từng kỳ họp của Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng sẽ mời đại diện có thẩm quyền của các cơ quan và đoàn thể khác ở thành phố tham dự .

Điều 2. Hội đổng thi đua - khen thưởng thành phố có những nhiệm vụ sau:

1. Thực hiện sự phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước và các đoàn thế nhân dân trong việc tổ chức phong trào thi đua yêu nước, bảo đảm phong trào phát triển mạnh mẽ, rộng khắp, đúng hướng, có hiệu quả mà Đảng và Nhà nước,thành ủy, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố đã đề ra cho từng thời gian .

Tổng kết, phân tích thực tiễn phong trào, từ đó đề xuất với thành phố kế hoạch tổ chức, chỉ đạo, xây dựng và nhân rộng điển hình.

2. Đề xuất với Nhà nước và thành phố việc ban hành hoặc cải tiến, sửa đổi, bổ sung, chính sách, hình thức và chế độ khen thưởng thi đua .

3. Xét chọn những cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc qua phong trào thi đua yêu nước để thành phố quyết định khen thưởng, xét và đề nghị Chính phủ, Chủ tịch nước quyết định khen thưởng các danh hiệu thi đua: Chiến sĩ thi đua Toàn quốc, Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và các danh hiệu vinh dự Nhà nước khác .

Điều 3. Văn phòng Hội đồng thi đua-khen thưởng thành phố là cơ quan thường trực của Hội đồng thi đua-khen thưởng thành phố.

Điều 4. Hội đồng thi đua-khen thưởng thành phố làm việc theo chế độ tập thể và theo quy chế hoạt động được Hội đồng thông qua.

Các thành viên Hội đồng sử dụng bộ máy của mình để thực hiện nhiệm vụ được Hội đồng phân công.

Điểu 5. Hội đổng thi đua-khen thưởng các quận, huyện, thị xã do Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã làm Chủ tịch Hội đồng .Căn cứ tình hình, đặc điểm cụ thể, quận, huyện, thị xã quyết định các thành viên khác của Hội đổng và chế độ làm việc trên cơ sở vận dụng cơ cấu và chế độ làm việc của Hội đồng thi đua-khen thưởng thành phố.

Điểu 6. Hội đồng thi đua-khen thưởng các sở, ban ngành thành phố do Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan đó làm Chủ tịch Hội đồng .

Chủ tịch Công đoàn ngành (nếu có) hoặc Chủ tịch Công đoàn cơ quan làm Phó Chủ tịch và các Ủy viên gồm các phòng chuyên môn (tổ chức, cán bộ, lao động tiền lương, văn phòng ...) và các đoàn thể khác (thanh niên, phụ nữ...) làm ủy viên.

Điều 7.Thủ trưởng các cấp, các ngành, đơn vị căn cứ theo quyết định này củng cố kiện toàn Hội đồng thi đua-khen thưởng bảo đảm hoạt động của Hội đồng thực sự có hiệu quả, theo tinh thần Chỉ thị 35/CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 12/CT-TU của Ban Thường vụ Thành ủy về đổi mới công tác thi đua- khen thưởng trong giai đoạn mới .

Điều 8. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Huy Năng