ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 281/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 07 tháng 02 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ MỘT SỐ ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNGCÔNG TRÌNH ĐẶC THÙ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA – PHẦN XÂY DỰNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng12 năm 2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26 tháng5 năm 2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí đầu tư xâydựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26 tháng12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán xây dựngcông trình – Phần Xây dựng (bổ sung);

Căn cứ Văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16 tháng 8năm 2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình -Phần Xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòatại Tờ trình số 174/TTr-SXD ngày 21 tháng 01 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1. Công bố một số địnhmức dự toán xây dựng công trình đặc thù trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa – Phần Xâydựng để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc lập vàquản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều2. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Điều3. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương,Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động -Thương binh và Xã hội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dâncác huyện, thị xã Ninh Hòa, thành phố Cam Ranh, thành phố Nha Trang và Thủtrưởng các cơ quan chức năng liên quan trong lĩnh vực đầu tư xây dựng côngtrình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

ĐỊNHMỨC

DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNHĐẶC THÙ TỈNH KHÁNH HÒA – PHẦN XÂY DỰNG
(Kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Ủy bannhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Phần I

THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

Định mức dự toán xây dựng công trìnhtỉnh Khánh Hòa (sau đây gọi là Định mức dự toán) là định mức kinh tế - kỹ thuậtthể hiện mức hao phí về vật liệu, lao động và máy thi công để hoàn thành mộtđơn vị khối lượng công tác xây dựng như 1 m3 tường gạch, 1 m2trần… từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác xây dựng (kể cả những hao phícần thiết do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xâydựng liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật).

Định mứcdự toán cho công tác xây dựng được lập trên cơ sở các quy chuẩn, tiêu chuẩn xâydựng; quy phạm kỹ thuật về thiết kế - thi công - nghiệm thu. Phản ánh đúnglượng hao phí cần thiết của quy trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Công táchoặc kết cấu xây dựng trong định mức dự toán được lập trên cơ sở yêu cầu kỹthuật công trình, điều kiện thi công bình thường và biện pháp thi công phổ biếntại Khánh Hòa; phù hợp với trình độ khoa học kỹ thuật trong xây dựng và mứctrang bị cơ giới hóa hiện có của ngành xây dựng.

1. Nộidung định mức dự toán

Định mứcdự toán bao gồm:

- Mức haophí vật liệu:

Là sốlượng vật liệu chính, vật liệu phụ, các phụ kiện hoặc các bộ phận rời lẻ (khôngkể vật liệu phụ cần dùng cho máy móc, phương tiện vận chuyển và những vật liệutính trong chi phí chung) cần cho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị khốilượng công tác xây dựng.

Mức haophí vật liệu trong định mức này đã bao gồm hao hụt vật liệu ở khâu thi công.

- Mứchao phí lao động:

Là sốngày công lao động của công nhân trực tiếp thực hiện khối lượng công tác xâydựng và công nhân phục vụ xây dựng.

Sốlượng ngày công đã bao gồm cả lao động chính, phụ để thực hiện và hoàn thànhmột đơn vị khối lượng công tác xây dựng từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc, thudọn hiện trường thi công.

Cấpbậc công nhân trong định mức là cấp bậc bình quân của các công nhân tham giathực hiện một đơn vị công tác xây dựng.

- Mứchao phí máy thi công:

Là số ca sử dụng máy và thiết bịthi công chính trực tiếp thực hiện kể cả máy và thiết bị phụ phục vụ để hoànthành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

2.Kết cấu tập định mức dự toán

Tậpđịnh mức dự toán được trình bày theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu xây dựngvà được mã hóa thống nhất. Định mức bao gồm 3 phần:

- PhầnI: Thuyết minh và hướng dẫn áp dụng

- PhầnII: Định mức dự toán điều chỉnh (trên cơ sở định mức dự toán xây dựng côngtrình – Phần Xây dựng công bố kèm theo Văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16 tháng 8năm 2007 và Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2011 của Bộ Xâydựng), gồm:

+ Côngtác xây gạch không nung (gạch bê tông khí chưng áp) bằng vữa xây bê tông nhẹ.

+ LángGranito nền sàn, cầu thang.

+ Làmtrần bằng tấm thạch cao có khung xương nổi.

- PhầnIII: Định mức dự toán mới

+ Côngtác thi công ván khuôn móng bằng ván khuôn thép.

+ Côngtác làm trần bằng tấm thạch cao có khung xương chìm.

- Mỗiloại định mức được trình bày tóm tắt thành phần công việc, điều kiện kỹ thuật,điều kiện thi công, biện pháp thi công và được xác định theo đơn vị tính phùhợp để thực hiện công tác xây dựng đó.

- Cácthành phần hao phí trong Định mức dự toán được xác định theo nguyên tắc sau:

+ Mứchao phí vật liệu chính được tính bằng số lượng phù hợp với đơn vị tính của vậtliệu;

+ Mứchao phí vật liệu khác được tính bằng tỷ lệ % tính trên chi phí vật liệu chính;

+ Mứchao phí lao động chính và lao động phụ được tính bằng số ngày công theo cấp bậcbình quân của công nhân trực tiếp xây dựng;

+ Mứchao phí máy thi công chính được tính bằng số lượng ca máy sử dụng;

+ Mứchao phí máy thi công khác được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí sử dụng máy chính.

3.Hướng dẫn áp dụng

- Địnhmức dự toán đặc thù trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa để các tổ chức, cá nhân có liênquan tham khảo lập đơn giá xây dựng công trình, làm cơ sở xác định dự toán chiphí xây dựng, tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình và quản lý chiphí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

-Ngoài thuyết minh và hướng dẫn áp dụng nêu trên, trong mỗi công tác của Địnhmức dự toán còn có phần thuyết minh và hướng dẫn cụ thể đối với từng loại côngtác xây dựng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thicông.

-Chiều cao ghi trong định mức dự toán là chiều cao tính từ cốt ±0.00 theo thiết kếcông trình đến cốt ≤ 4 m; ≤ 16 m; ≤ 50 m và từ cốt ±0.00 đến cốt > 50 m. Cácloại công tác xây dựng trong định mức không ghi độ cao như công tác láng, v.v…nhưng khi thi công ở độ cao > 16 m thì sử dụng định mức bốc xếp vận chuyểnvật liệu lên cao.

- Cácmã định mức điều chỉnh trên cơ sở các mã định mức cũ của Bộ Xây dựng. Các mãhiệu định mức mới được mã hóa thống nhất theo các mã hiệu định mức do Bộ Xâydựng công bố hiện hành.

- Cácnội dung khác được thực hiện theo hướng dẫn tại các tập định mức do Bộ Xây dựngcông bố và các quy định hiện hành về quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địabàn tỉnh Khánh Hòa.

Phần II

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG ĐIỀUCHỈNH

1. CÔNG TÁC XÂY GẠCH KHÔNG NUNG (BÊ TÔNG KHÍ CHƯNG ÁP)

Thànhphần công việc:

Xâygạch không nung (Bê tông khí chưng áp) bằng vữa xây bê tông nhẹ:

-Chuẩn bị dụng cụ thi công dọn dẹp mặt bằng.

- Côngtác vận chuyển (nhân công, xe nâng đẩy, vận thăng chở vật liệu):

+ Vậnchuyển gạch và vữa đến vị trí tập kết.

+ Vậnchuyển gạch, vữa lên cao.

+ Vậnchuyển gạch, vữa từ vận thăng ra địa điểm thi công.

- Côngtác xây:

+ Căngdây, khoan râu thép, lắp dựng giàn giáo xây.

+ Trộnvữa.

+ Xâygạch.

- Hoànthiện dọn dẹp bàn giao mặt bằng.

(Vậtliệu làm dàn giáo đã tính trong định mức).

AE.86200 Xây tường thẳng gạch không nung(Bê tông khí chưng áp) (20x10x60) cm

Đơnvị tính: 1 m3

Mã hiệu

Công tác xây lắp

Thành phần hao phí

Đơn vị

Chiều dày 10 cm

Chiều cao (m)

≤ 4

≤ 16

≤ 50

> 50

AE.862

Xây tường thẳng

Vật liệu

Gạch

viên

82

82

82

82

Vữa xây bê tông nhẹ

m3

0,035

0,035

0,035

0,035

Vật liệu khác

%

5,0

5,0

5,0

5,0

Nhân công 3/7

công

0,98

1,08

1,20

1,25

Máy thi công

Máy cắt gạch công suất 1,7kW

ca

0,025

0,025

0,025

0,025

Máy khoan cầm tay công suất 0,75kW

ca

0,01

0,01

0,01

0,01

Máy vận thăng 0,8T

ca

0,032

Vận thăng lồng 3T

ca

0,04

0,05

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

10

20

30

40

Đơnvị tính: 1 m3

Mã hiệu

Công tác xây lắp

Thành phần hao phí

Đơn vị

Chiều dày 20 cm

Chiều cao (m)

≤ 4

≤ 16

≤ 50

> 50

AE.862

Xây tường thẳng

Vật liệu

Gạch

viên

80

80

80

80

Vữa

m3

0,060

0,060

0,060

0,060

Vật liệu khác

%

5

5,0

5,0

5,0

Nhân công 3/7

công

0,85

0,89

0,97

1,02

Máy thi công

Máy cắt gạch công suất 1,7 kW

ca

0,025

0,025

0,025

0,025

Máy khoan cầm tay công suất 0,75 kW

ca

0,01

0,01

0,01

0,01

Máy vận thăng 0,8T

ca

0,032

Vận thăng lồng 3T

ca

0,04

0,05

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

50

60

70

80

AE.86400 Xây tường thẳng gạch không nung (Bê tôngkhí chưng áp) (15x20x60) cm

Đơnvị tính: 1 m3

Mã hiệu

Công tác xây lắp

Thành phần hao phí

Đơn vị

Chiều dày 15 cm

Chiều cao (m)

≤ 4

≤ 16

≤ 50

> 50

AE.864

Xây tường thẳng

Vật liệu

Gạch

viên

55

55

55

55

Vữa bê tông nhẹ

m3

0,035

0,035

0,035

0,035

Vật liệu khác

%

5,0

5,0

5,0

5,0

Nhân công 3/7

công

0,92

0,95

1,04

1,09

Máy thi công

Máy cắt gạch công suất 1,7kW

ca

0,025

0,025

0,025

0,025

Máy khoan cầm tay công suất 0,75kW

ca

0,01

0,01

0,01

0,01

Máy vận thăng 0,8T

ca

0,032

Vận thăng lồng 3T

ca

0,04

0,05

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

10

20

30

40

Đơnvị tính: 1 m3

Mã hiệu

Công tác xây lắp

Thành phần hao phí

Đơn vị

Chiều dày 20 cm

Chiều cao (m)

≤ 4

≤ 16

≤ 50

> 50

AE.864

Xây tường thẳng

Vật liệu

Gạch

viên

54

54

54

54

Vữa

m3

0,043

0,043

0,043

0,043

Vật liệu khác

%

5,0

5,0

5,0

5,0

Nhân công 3/7

công

0,79

0,81

0,89

0,93

Máy thi công

Máy cắt gạch công suất 1,7kW

ca

0,025

0,025

0,025

0,025

Máy khoan cầm tay công suất 0,75kW

ca

0,01

0,01

0,01

0,01

Máy vận thăng 0,8T

ca

0,032

Vận thăng lồng 3T

ca

0,04

0,05

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

50

60

70

80

2. CÔNG TÁC LÀM TRẦN BẰNG TẤM THẠCH CAO CÓ KHUNGXƯƠNG NỔI

Thành phần côngviệc:

- Xác định cao độtrần.

- Cố định thanhviền tường.

- Treomóc.

- Treothanh chính (thanh dọc).

- Treothanh phụ.

- Cănchỉnh khung xương.

- Lắpđặt tấm trần thạch cao.

- Lắpđặt viền trần.

- Vệsinh, thu dọn mặt bằng.

AK.66000 Làm trần bằng tấm thạch cao cókhung xương nổi

Đơnvị tính: 1 m2

Mã hiệu

Công tác xây lắp

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trần phẳng

Trần giật cấp

AK.66

Làm trần bằng tấm thạch cao có khung xương nổi

Vật liệu

Thanh chính dài 3660 mm

thanh

0,46

0,598

Thanh phụ dài 3660 mm

thanh

0,70

0,91

Thanh viền tường dài 3600 mm

thanh

0,4

0,4

Ty treo

cái

0,70

0,91

Tấm thạch cao

m2

1,02

1,05

Băng keo xử lý mối nối

md

1,05

1,365

Vật liệu khác

%

2

2,4

Nhân công 3/7

công

0,2

0,36

Máy thi công

Máy khoan công suất 0,75kW

ca

0,02

0,026

Máy cắt công suất 1,7kW

ca

0,01

0,013

110

210

3. CÔNG TÁC LÁNG GRANITO NỀN SÀN, CẦU THANG

Thành phần côngviệc:

- Vệ sinh sạch sẽchuẩn bị mặt bằng thi công.

- Trộn hỗn hợpvữa Granito theo tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Láng phẳng theoyêu cầu kỹ thuật.

- Mài làm nhẵn bềmặt.

- Kiểm tra chấtlượng vệ sinh bàn giao.

AK.43110 Láng granitô nền sàn

Đơn vị tính: 1 m2

Mã hiệu

Công tác xây lắp

Thành phần hao phí

Đơn vị

Nền sàn

AK.43110

Láng granitô nền sàn

Vật liệu

Đá trắng

kg

12,06

Bột đá

kg

5,62

Bột mầu

kg

0,071

Xi măng trắng

kg

5,656

Vật liệu khác

%

0,5

Nhân công 3,5/7

công

0,65

Máy thi công

Máy mài cầm tay công suất 2,7kW

ca

0,04

AK.43210 Láng granitô cầu thang

Đơnvị tính: 1 m2

Mã hiệu

Công tác xây lắp

Thành phần hao phí

Đơn vị

Cầu thang

AK.43210

Láng granitô cầu thang

Vật liệu

Đá trắng

kg

16,5

Bột đá

kg

9,5

Bột mầu

kg

0,105

Xi măng trắng

kg

9,5

Vật liệu khác

%

0,5

Nhân công 3,5/7

công

0,72

Máy thi công

Máy mài cầm tay công suất 2,7kW

ca

0,05

PhầnIII

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG MỚI

1. CÔNG TÁC GIA CÔNG, LẮP DỰNG VÁN KHUÔN MÓNG BẰNGVÁN KHUÔN THÉP

Thànhphần công việc:

-Chuẩn bị dụng cụ

- Saukhi đầm nén, san gạt mặt bằng thi công.

- Xácđịnh độ cao móng theo tính toán thiết kế.

- Vận chuyển vật liệu ván khuônthép, thanh chống đến vị trí thi công (trong phạm vi 30 m).

- Lắpdựng ván khuôn.

- Cốđịnh ván khuôn bằng các mối hàn hoặc đinh ốc lắp ghép.

- Tháován khuôn.

- Kiểmtra chất lượng, hoàn thiện vệ sinh dọn dẹp bàn giao.

AF.82700 Ván khuôn thép móng cột chốngbằng giáo ống

Đơnvị tính: 100 m2

Mã hiệu

Công tác xây lắp

Thành phần hao phí

Đơn vị

Loại móng

Móng vuông, chữ nhật

Móng tròn, đa giác

AF.827

Ván khuôn móng bằng thép

Vật liệu

Thép tấm

kg

51,81

58,03

Thép hình

kg

48,84

54,7

Cột chống thép ống

kg

38,5

43,12

Que hàn

kg

3,26

3,65

Vật liệu khác

%

5

5

Nhân công 3,5/7

công

27,5

29

Máy thi công

Máy hàn 23kW

ca

0,55

0,68

Máy khác

%

2

2

10

20

AF.82800 Ván khuôn thép móng cột chống bằng gỗ

Đơnvị tính: 100 m2

Mã hiệu

Công tác xây lắp

Thành phần hao phí

Đơn vị

Loại móng

Móng vuông, chữ nhật

Móng tròn, đa giác

AF.828

Ván khuôn móng bằng thép

Vật liệu

Thép tấm

kg

51,81

58,03

Thép hình

kg

48,84

54,7

Gỗ chống

m3

0,496

0,733

Que hàn

kg

3,26

3,65

Vật liệu khác

%

5

5

Nhân công 3,5/7

công

27,5

29

Máy thi công

Máy hàn 23kW

Máy cắt 1,7kW

ca

ca

0,55

0,6

0,68

0,8

Máy khác

%

2

2

10

20

2. CÔNG TÁC LÀM TRẦN THẠCH CAO CÓ KHUNG XƯƠNG CHÌM

Thành phần côngviệc:

- Xác định cao độtrần.

- Cố định thanhviền tường.

- Phânchia lưới của thanh chính.

- Treoty.

- Lắpthanh chính (thanh dọc).

-Thanh ngang (thanh phụ).

- Điềuchỉnh.

- Lắpđặt tấm trần.

- Xửlý mối nối.

- Vệsinh, thu dọn mặt bằng.

AK.66300 Làm trần bằng tấm thạch cao cókhung xương chìm

Đơnvị tính: 1 m2

Mã hiệu

Công tác xây lắp

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trần phẳng

Trần giật cấp

AK.663

Làm trần bằng tấm thạch cao có khung xương chìm

Vật liệu

Thanh chính dài 3660 mm

thanh

0,54

0,702

Thanh phụ dài 3660 mm

thanh

0,96

1,248

Thanh viền tường dài 3600 mm

thanh

0,4

0,4

Ty treo

cái

0,70

0,91

Tấm thạch cao

m2

1,02

1,05

Băng keo xử lý mối nối

md

1,05

1,365

Vật liệu khác

%

2

2,5

Nhân công 3/7

công

0,3

0,54

Máy thi công

Máy khoan công suất 0,75kW

ca

0,025

0,0325

Máy cắt công suất 1,7kW

ca

0,015

0,0195

10

20

MỤC LỤC

PHẦNII

ĐỊNHMỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH

1.CÔNG TÁC XÂY GẠCH KHÔNG NUNG (BÊ TÔNG KHÍ CHƯNG ÁP)

AE.86200Xây tường thẳng gạch không nung (Bê tông khí chưng áp) (20x10x60) cm

AE.86400Xây tường thẳng gạch không nung (Bê tông khí chưng áp) (15x20x60) cm

2.CÔNG TÁC LÀM TRẦN BẰNG TẤM THẠCH CAO CÓ KHUNG XƯƠNG NỔI

AK.66000Làm trần bằng tấm thạch cao có khung xương nổi

3.CÔNG TÁC LÁNG GRANITO NỀN SÀN, CẦU THANG

AK.43110Láng granitô nền sàn

AK.43210Láng granitô cầu thang

PhầnIII

ĐỊNHMỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG MỚI

1.CÔNG TÁC GIA CÔNG, LẮP DỰNG VÁN KHUÔN MÓNG BẰNG VÁN KHUÔN THÉP

AF.82700Ván khuôn thép móng cột chống bằng giáo ống

AF.82800Ván khuôn thép móng cột chống bằng gỗ

2.CÔNG TÁC LÀM TRẦN THẠCH CAO CÓ KHUNG XƯƠNG CHÌM

AK.66300Làm trần bằng tấm thạch cao có khung xương chìm